Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kirjoitusvirheen korjaaminen hallintolain 51 ja 52 § :ien mukaisesti

KAJDno-2021-1366

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Sora Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen ja louhinta sekä murskaustoimintaan Kuluntalahden kylässä tilalla Pekastinvaara RN:o 205-404-4-111. Alue sijaitsee noin 12 km kaupungin keskustasta koilliseen. Alueella on louhittu kalliota jo aiemmin. Pekastinvaaran alueella toimii myös muita kallion louhintaa ja murskausta harjoittavia toimijoita.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi. Otettava määrä on 300 000 m3ktr. Kaivualueen koko on 4,5 hehtaaria. Alin ottamistaso on edellisen luvan mukaisesti +167,00 (N2000). 

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä ole pohjavesialueita. Pohjaveden keskimääräinen taso alueella on +160,00 (N2000).

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taina Huttunen, puh. 040 586 3159, tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Kainuun Sora Oy:lle yhteislupana käsitellyn maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on kokouksessaan 6.4.2022 § 11 myöntänyt yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan Kainuun Sora Oy:lle tilalle Pekastinvaara 205-404-4-111.

Lupatekstissä ympäristöluvan sivulla 17 lupamääräyksessä 1 on kirjoitusvirhe kivenmurskausta koskevassa kohdassa. Päätöksessä kivenmurskauksen toiminta-ajoista määrätään seuraavasti: Kivenmurskausta saa alueella tehdä 1.8.-5.6. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7.00–21.00 ja perjantaisin klo 7.00–18.00. Numeron viisi edestä on jäänyt numero 1 pois.

Hallintolain (434/2003) 8 luvun 51 ja 52 §:n mukaisesti selkeän kirjoitusvirheen voi korjata, mikäli asianomainen myöntää siihen luvan. Kainuun Soran edustaja on antanut sähköpostitse suostumuksen kyseisen kirjoitusvirheen korjaamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto korjaa hallintolain 51 §:n mukaisesti päätöksessä olevan kirjoitusvirheen tällä päätöksellä. Muilta osin päätöstä ei muuteta.

Lupapäätöksen ympäristöluvan lupamääräys 1 kivenmurskausta koskevalta osin kuuluu seuraavasti:

Kivenmurskausta saa alueella tehdä 1.8.-15.6. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7.00–21.00 ja perjantaisin 7.00–18.00.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.