Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja ympäristönsuojelumääräysten perustelut

KAJDno-2021-1214

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteita johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).  Kajaanissa kunnan ympäristönsuojelumääräysten antaminen on delegoitu ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle (kaupunginvaltuusto 7.5.2018). 

Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa vain ympäristönsuojelulain toimeenpanemiseksi ja paikallisten olosuhteiden perusteella. Määräysten valmistelussa on keskeistä kartoittaa, mitä ovat pilaantumiselle erityisen herkät alueet. Herkille alueille voidaan kohdistaa määräyksiä, joita ei ole tarpeen antaa koko kuntaa koskevana. Alueen herkkyyttä voi määrittää esimerkiksi vesistön tila, pohjavesi, läpäisevä maaperä tai tiheä rakennuskanta.

Kajaanissa valmisteltiin ympäristönsuojelumääräyksiä vuonna 2014. Määräyksiin on tarkoitus sisällyttää lähinnä jätevesien käsittelyyn ja tilapäiseen meluun liittyviä määräyksiä. Valmistelutyö jäi kesken, kun tuli tietoon, että jätevesien käsittelyä koskevaa asetusta muutetaan ja osin kevennetään, ja lisätään ympäristönsuojelulakiin jätevesiä koskevia säännöksiä mm. ranta-alueen osalta. Uusi jätevesiasetus ja  ympäristönsuojelulain uudet jätevesiä koskevat lainkohdat tulivat voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovaa norminantoa ja niiden rikkominen on valvontatoimien ja hallintopakon käyttämisen peruste. Normihierarkian mukaisesti kunnalliset määräykset ovat asetuksia alempaa ja asetukset lakia alempaa sääntelyä. Laki siis syrjäyttää asetuksen ja asetus paikallisella tasolla annetun määräyksen. Lakien tai asetusten kanssa ristiriitaisia määräyksiä ei voi antaa eikä niitä voi soveltaa.

Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen ja rakennusjärjestyksen päivittäminen on tarkoituksenmukaista valmistella samanaikaisesti. Valmistelu tehdään viranomaistyönä ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Lisätiedot:  johtava ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää käynnistää Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittämistyön. Valmistelutyö suoritetaan rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu -tulosyksikössä ja valmistelua johtaa johtava ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen. 

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päätti kokouksessaan 15.12.2021 § 59 käynnistää ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön. 

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin on sisällytetty lähinnä jätevesien käsittelyyn ja tilapäistä melua aiheuttavia toimintoja koskevia määräyksiä. Erityisesti jätevesien käsittelyä ja suojaetäisyyksiä koskevat määräykset ovat tärkeitä, koska niitä ei voi antaa rakennusjärjestyksessä.  Rakennusjärjestyksen päivittämistyö on meneillään samaan aikaan ympäristönsuojelumääräysten laatimistyön kanssa.

Viranhaltijatyönä valmisteltu luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi käsiteltiin lupajaostossa iltakouluasiana 16.2.2022. 

Luonnoksesta pyydettiin lausunnot Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun soten ympäristöterveydenhuollolta (terveydensuojeluviranomainen) ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympiltä. Ekokymppi ei antanut lausuntoa.

Kainuun soten ympäristöterveydenhuolto
Terveellisen elinympäristön turvaaminen on yhteinen tavoite sekä terveydensuojelu- että ympäristönsuojelulaissa. Vaikka ympäristönsuojelumääräykset annetaankin ympäristönsuojelullisin perustein, sivuaa osa määräyksistä myös terveyshaittojen torjuntaa samalla kertaa, minkä terveydensuojeluviranomainen näkee hyvänä asiana.

Jätevesien käsittelystä on luonnoksessa annettu määräyksiä terveydensuojelun näkökulmasta hyvin. Riittävä suojaetäisyys on tarpeen, sillä käsiteltykin jätevesi voi sisältää haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa talousvesikaivon pilaantumisen riskin. Pohjaveden suojelu on ensiarvoisen tärkeää talousveden laadun turvaamiseksi. Tämä on määräyksissä huomioitu hyvin kieltämällä käymäläjätevesien maaperäkäsittely pohjavesialueilla.

Terveydensuojeluviranomainen pitää hyvänä asiana sitä, että ympäristönsuojelumääräyksissä rajoitetaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa. Luonnoksen 10 §:ssä annetut rajoitukset ovat kannatettavia.

Ilmoitusvelvollisuudesta vapautettujen toimintojen (9 §) 20 päivän aikarajaa terveydensuojeluviranomainen pitää liian pitkänä, ja se on myös ristiriidassa ympäristönsuojelumääräysten perusteluissa annetun lyhytkestoisuus - määritelmän kanssa.

Muutoin ei terveydensuojeluviranomaisella ole huomautettavaa ympäristönsuojelumääräysten luonnokseen ja perusteluihin.

Kainuun ELY-keskus
ELY-keskus toteaa, että ympäristönsuojelumääräykset ovat pääosin hyvin valmisteltu. ELY-keskus esittää kuitenkin seuraavia muutoksia.

ELY-keskus esittää muutettavaksi 4 §:ssä olevan seuraavan lauseen ”Mikäli kiinteistöllä aiotaan käsitellä vesikäymälävesiä, ne tulee käsitellä vähintään 3-osastoisessa saostussäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavan tehoisessa järjestelmässä ennen maahanimeyttämöön tai maasuodattamoon johtamista.” 
Lause esitetään muutettavaksi muotoon ”Mikäli kiinteistöllä aiotaan käsitellä vesikäymälävesiä, ne tulee käsitellä vähintään 3-osastoisessa saostussäiliössä ennen maahanimeyttämöön tai maasuodattamoon johtamista tai pienpuhdistamossa tai muussa vastaavan tehoisessa järjestelmässä.” 

Pohjavesien muodostumisalueilla tapahtuvan jätevesien käsittelyn ja johtamisen osalta 5 §:ssä mainitaan ”Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.” ELY-keskus esittää, että tätä tarkennettaisi siten, että vähäisellä määrällä tarkoitetaan ns. kantovesijärjestelmää. Mikäli kiinteistöllä on paineellinen vesi, ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kyseessä ole jätevesien vähäinen määrä. Tämä on syytä tarkentaa ympäristönsuojelumääräyksiin.

ELY-keskus esittää lisäksi, että määräyksiin harkittaisiin sisällytettäväksi autojen pesua koskevat määräykset asuinkiinteistöillä ja katualueilla. Autojen pesua voitaisi määräyksillä rajoittaa siten, ettei pesuvesien sallita päästä kulkeutumaan hulevesijärjestelmissä tai pintavaluntana suoraan vesistöön.
.
Ehdotus Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi ja määräysten perusteluksi, liite 1.

Ympäristönsuojelumääräysluonnoksen pohjalta on laadittu ehdotus Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ehdotuksessa ja ehdotuksen perusteluissa on otettu lausunnoissa esitetyt muutokset huomioon.

Kainuun ELY-keskuksen esitystä autojen pesua koskevista määräyksistä ei ole otettu mukaan ehdotukseen. Määräykset on ensisijaisesti laadittu haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä koskevien säännösten toimeenpanemiseksi herkästi pilaantuvilla pohjavesi- ja ranta-alueilla. Jätevesien käsittelyä koskevia määräyksiä ei voi nykyisen lainsäädännön mukaan antaa rakennusjärjestyksessä, mutta ne kytkeytyvät olennaisesti rakentamisen ohjaukseen. Määräyksissä on lisäksi mukana otettu mukaan mm. erityisen häiritsevää melua aiheuttavia toimintaoja koskevia määräyksiä.

Ympäristönsuojelulaki- ja asetus antavat valvontaviranomaiselle työkalut ympäristöä pilaavan tai pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan valvontaan, ohjaukseen ja neuvontaan. Ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa, jos niille on tarvetta. Määräyksiä voidaan päivittää ja täydentää tarvittaessa esimerkiksi autonpesua koskevilla määräyksillä, mikäli todetaan, että neuvonta ja ohjaus eivät ole riittäviä keinoja. Toistaiseksi ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädännössä annetut valvontakeinot sekä ohjaus ja neuvonta ovat Kajaanissa olleet riittäviä.
 

Lisätiedot: Lisätiedot:  johtava ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto päättää asettaa nähtäville liitteenä olevan ehdotuksen Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi ja tiedottaa asiasta kunnan verkkosivuilla.  Nähtävillä oloaikana (30 vrk) kuntalaisilla, sidosryhmillä, viranomaisilla ja kaikilla, joita määräykset mahdollisesti koskettavat, on mahdollisuus esittää mielipiteensä tai jättää muistutus. Tieto nähtävillä olosta lähetetään erikseen Kainuun ELY-keskukselle, Kainuun soten ympäristöterveydenhuollolle, Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle ja asukas- ja kyläyhdistyksille. 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Ehdotus Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niden perusteluiksi on ollut julkisesti nähtävillä 5.5.–6.6.2022. Nähtävillä oloaikana oli  kuntalaisilla ja muilla osallisilla mahdollisuus antaa ehddotuksesta muistutuksia ja mielipiteitä. Ehdotuksesta pyydettiin lausuntoa kylä- ja asukasyhdistyksiltä ja Kainuun Nuotalta, Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun soten ympäristöterveydenhuollolta ja Kainuun jtehuollon kuntayhtymältä.

Nähtävillä oloaikana ei jätetty muistutuksia, mielipiteitä eikä annettu lausuntoja.

Lisätiedot: Paula Malinen, puh. 044 7100 597, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevat  Kajaanin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut ja päättää, että ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 1.8.2022 alkaen. 

Perustelut

Kunta voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Ympäristönsuojelumääräysten antaminen on delegoitu Kajaanin kaupungin hallintosäännössä ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolle (KV

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetään Kajaanin kaupungin verkkosivustolla www. kajaani.fi/kuulutukset.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 190 §, 202 § ja 203 §.

Kuntalaki (410/2015): 108 §, 135 §, 140 § ja 143 §.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa halea muutosta valittamalla (kunnallisvalitus) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Valitusoikeus

Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Lisäksi valitusoikeus on sillä, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Kun käytetään todisteellista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus osoitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
029 56 42842 (kirjaamo)
virka-aika: klo 8.00–16.15
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
 

Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 

• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ati muu selvitys valitusajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: (08) 6155 2510
Puhelinnumero:  (08) 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.