Osallisuus- ja hyvinvointijaosto, kokous 12.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tapahtuma-avustus Valtakunnallinen kilpa-aerobic cup- kilpailut sekä stara tapahtuma/ Kajaani Gymnastics ry

KAJDno-2022-1361

Valmistelija

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi
  • Jari Rajala, jari.rajala@kajaani.fi

Perustelut

Kajaani Gymnastics ry järjestää Valtakunnalliset kilpa-aerobic cup -kilpailut sekä stara-tapahtuman 4. - 5.11.2023 Kajaanihallilla. Stara-tapahtuma on n. 7 - 12 -vuotiaille  suunnattu tapahtuma, jossa he esiintyvät ja näyttävät kauden aikana opittuja taitoja yleisölle. Kilpavoimistelun aloittavat voimistelijat harjoittelevat Starassa esiintymistä ennen varsinaisiin lajin kilpailusarjoihin siirtymistä. Kaikki voimistelijat saavat suorituksistaan kirjallisen palautteen ja mitalin. Kilpa-aerobicissa kisataan lauantaina SM-sarjoissa, joissa on sarjat 9 - 11 -vuotiaille, 12 - 14 -vuotiaille, 15 - 17 -vuotiaille sekä aikuisille. Sunnuntaina kilpaillaan kilpasarjojen luokissa, joissa on kilpailijoita aina 8-vuotiaista aikuisiin saakka.

Tapahtuman arvioitu osallistujamäärä on 900. Edellisellä kerralla tapahtuman osallistujamäärä on ollut n. 1 500. Kilpailut tuovat Kainuuseen satoja urheilijoita, valmentajia, huoltajia, seuratoimijoita ja urheilijoiden perheitä n. 3 päivän ajaksi. Näin myös tapahtuman merkitys paikallisille yrityksille on suuri. Osa kisajärjestelyistä tehdään yhteistyössä mm. muiden järjestöjen sekä KAO:n kanssa. Tapahtuman järjestäminen on merkittävä panostus voimistelu-urheilulle, alueen urheilulajien moninaisuudelle ja lajien väliselle tasa-arvolle. 

Kilpailu on Suomen voimisteluliiton tapahtuma ja Suomen Voimisteluliitto arvioi joka vuosi kisojen ja tapahtumien hakemukset. Kajaanihalli tapahtumapaikkana on erittäin hyvä näin isojen tapahtumien järjestämiseen. Tapahtumaviikonloppua uutisoidaan paikallisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa sekä osana maanlaajuista urheilumediaa. Tapahtumalla on myös mainosarvoa lasten ja nuorten urheiluharrastuksen kiinnostavuuden lisääjänä.

Tapahtuman tulot ovat arviolta 15 300 euroa sisältäen osallistumismaksut sekä ateria- ja kahviomyynnistä ja pääsylipuista saatavat tulot. Tapahtuman menot ovat arviolta 15 681 euroa. Järjestäjä hakee tapahtuma-avustusta 7 050 euroa Kajaanihallin tilavuokraan koko ajalle (pe - su), kilpailualustojen siirtämiseen ja rakentamiseen sekä tuomarikuluihin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veera Lintula, Hyvinvointikoordinaattori, veera.lintula@kajaani.fi

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto myöntää tapahtuma-avustusta Kajaani Gymnastics ry:lle 4. - 5.11.2023 järjestettävään valtakunnalliseen kilpa-aerobicin cup - kilpailuun sekä stara-tapahtumaan yhteensä 4 200 euroa, josta 3 300 euroa on Kajaanihallin tilavuokraan ja 900 euroa tapahtuman tuomarikuluihin. Tapahtuma-avustus maksetaan osallisuus- ja hyvinvointijaoston liikuntatapahtumiin varatuista tapahtuma-avustusvaroista. Tilavuokran osuus maksetaan sisäisellä laskulla.

  • Tapahtuma-avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä ja tapahtuman vaikuttavuudesta viimeistään 6 kk tapahtuman jälkeen täyttämällä raportointilomake. Raportointilomake löytyy verkkosivuilta: www.kajaani.fi/tapahtuma-avustukset 
  • Tapahtuman tulee käyttää Kajaanin kaupungin logoa (teksti ja vaakuna) kaikissa tapahtumailmoituksissaan (some ja printti) tai mainintaa että Kajaanin kaupunki tukee tapahtumaa. Logon saa tapahtumatuottaja Satu Pyykköseltä. Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi
  • Tapahtuma tulee ilmoittaa maksuttomalle tapahtumien Kainuu -tapahtumasivustolle (www.tapahtumienkainuu.fi)

Lisätietoja asiasta antaa Jari Rajala sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kajaani Gymnastics ry, Ulla Pikkarainen, Arja Huotari, Jari Rajala, Satu Pyykkönen, Timo Meriläinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupunginhallitus

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00; perjantaisin ja juhlapyhien aattoina klo 8.00-15.00.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.