§ 2 Päätös suunnittelutarveratkaisusta Paltaniemi, tila Tapanila, RN:o 16:262 (205-410-16-262)

Lataa 

KAJDno-2019-1276

Päätöspäivämäärä

17.1.2020

Päätöksen tekijä

Rakennustarkastaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta on ympäristöteknisen lupajaoston 13.2.2019, § 7, tekemän päätöksen mukaisesti rakennustarkastajalla.

 

 

Päätös

Rakennustarkastaja myöntää hakemuksen mukaisen myönteisen suunnittelutarveratkaisun asuin- ja talousrakennuksille seuraavin perusteluin ja ehdoin:

Perustelut

Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaavassa ja vielä vahvistamattomassa Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavassa hankkeen mukainen paikka on osoitettu asuinpientaloalueeksi.

Hanke on liitettävissä alueen vesi- ja viemäriverkostoon.

Myönteinen suunnitteluratkaisu (MRL 137 §)
- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle,
- ei aiheuta haitallista yhteiskuntakehitystä ja
- on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Ehdot

- mikäli hankkeen kokonaiskerrosala toteutetaan hakemuksen mukaisena uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3800 m²

- mikäli rakennuspaikasta muodostetaan pienempi kuin 3800 m² rakennusten kokonaiskerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan   pinta-alasta.

- hakijan on liittyvä alueella olevaan vesijohto- ja viemäriverkkoon.

- rakennuslupavaiheessa rakennuspaikalla on tehtävä pohjatutkimus perustustavan selvittämiseksi.

 

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 § ja 137 §

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi (2) vuotta tästä päivästä lukien.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.


Myönteinen päätös 440,00 €
Naapurin kuuleminen 37,00 € / naapuria kohti

 

 

 

Allekirjoitus

Johtava rakennustarkasta Hannu Leskinen

Organisaatiotieto

Kajaanin kaupunki