§ 2 Muutos Kajaanin kaupungin varainhoitosopimuksiin sijoitusvarallisuuden ja palkkioiden osalta

Lataa 

KAJDno-2019-629

Päätöspäivämäärä

5.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Alkuperäistä hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä oli huomioitu mahdollisuus vähentää tai lisätä sijoitettavan varallisuuden määrää sopimuskauden aikana. Koska kaupungin yhtenä tarkoituksena oli hajauttaa sijoitusvarallisuutta useamman  varainhoitajan kesken ja koska uuden sijoitettavan varallisuuden määrä on huomattava, sijoitettavan varallisuuden lisäyksestä ja vastaavasta palkkion noususta julkaistaan hankintasopimuksen muutosta koskeva ilmoitus. Hankintalain 136 §:n  momentin mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä muun muassa, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen (136 § 2 mom. 3 kohta). Sijoitusvarallisuuden huomattava lisäys ei ollut alkuperäistä hankintaa kilpailutettaessa kaupungin tiedossa, eikä sitä voitu huomioida alkuperäisessä hankintailmoituksessa. 136 § 2 momentin 3 kohdan tarkoittamasta sopimusmuutoksesta tulee julkaista HILMA-ilmoituskanavalla muutosilmoitus. Muutoksen arvo voi olla enintään 50 % alkuperäisen hankinnan arvosta. Nyt tehtävän muutoksen arvo alittaa prosenttirajan. Muutoksesta julkaistaan ilmoitus HILMAssa. Koska uuden sijoitettavan varallisuuden osuus on merkittävä ja kaiken kaikkiaan lisäys ylittäisi myös 50 %:n rajan, sekä erityisesti huomioiden kaupungin tavoitteet varainhoidon ja sijoitusvarallisuuden hajauttamisesta, osa lisääntyneen sijoitusvarallisuuden edellyttämästä varainhoitopalvelusta (30 meur) tullaan järjestämään erikseen mahdollisesti uuden tarjouskilpailun perusteella. Uuden kilpailutuksen käynnistämisestä ja hankinnasta päätetään erikseen

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin varainhoitajille Evli Pankki Oy, OP Varainhoito Oy ja LähiTapiola Varainhoito Oy lisätään hoidossaan olevin sijoitussalkkuihin 15 miljoonaa euroa lisävarallisuutta kullekin.

 

Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Asta Tolonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto