Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1623

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.6.2021 nro 236/1/20: Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n, Vesiluonnon puolesta ry:n ja Leo Schroderuksen valitus Vaasan hallinto-oikeuden 16.12.2019 nro 19/025/2 päätösestä koskien Terrafame Oy:n ympäristölupaa sivukivialueen KL2 toiminnan muuttamiselle. KHO ei päätöksessään muuttanut VaHO:n päätöksen lopputulosta. (KAJDno-2017-677)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 125/2021 2.7.2021: Ympäristölupa Terrafamen Oy:n Sotkamon kaivoksen primääriliuosalueen lohkojen 2 ja 3 laajentamiseen ja toimintaan. Kyseessä on 150 metrin laajennus ensimmäisen laajennusvaiheen osalta. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu toimenpitein estettävää tai ympäristönsuojelulain mukaista korvattavaa vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan ohjaus. Lupa on määräaikainen. (KAJDno-2018-1378)

Kainuun ELY-keskuksen päätös 16.8.2021: Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomainen on tehnyt päätöksen Terrafamen Kortelammen, Kuusilammen, Kuljunlammen, Kolmisopen, Latosuon, Lumelan, Kipsisakka-altaan 1-3, Prosessivesialtaan, Raakavesialtaan, Raffinaattialtaan, PLS-tasausaltaan, IP-altaan 1-4, SLS1-altaan, SEM3 ja SLS2- altaan sekä SEM1-altaan padon päivitettyjen tarkkailuohjelmien hyväksymisestä. (KAJDno-2019-284)

Kainuun ELY-keskuksen päätös 20.8.2021: Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomainen on tehnyt päätöksen Terrafamen uraanilaitoksen raffinaattialtaan padon luokittelusta ja tarkkailuohjelman hyväksymisestä. Uraanilaitoksen raffinaattiallasta tarvitaan tällä hetkellä akkukemikaalitehtaan ammoniumsulfaattituotannon väliaikaiseksi varastoksi. Luokittelupäätös 1-luokkaan on tehty kuitenkin lopullisen käyttötarkoituksen Uraanilaitoksen raffinaattialtaaseen mahdollisesti sijoitettavan uraanin talteenotosta muodostuvan raffinaatin ympäristö- ja terveysominaisuuksien perusteella. (KAJDno-2019-284)

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 20.8.2021: Kansalaisten kaivosvaltuuskunta – MiningWatchFinland ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n valitus Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 20.1.2021, Nro 5/2021 (akkukemikaalitehtaan ympäristölupa, Sotkamo, hakijana Terrafame Oy). Vastine tulee toimittaa 17.9.2021 mennessä. (KAJDno-2018-427) 

Kainuun ELY-keskuksen päätös 23.8.2021: Korvaava päätös yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta, Setti Eemeli Rauhoitusmetsä, YSA252816, Lehtola, Jormua, KAIELY/48/2021. (KAJDnO-2021-863)

Seuraava kokous:

Keskiviikko 13.10.2021 klo 16:15

Alustavat kokousajat syksy 2021:

Keskiviikko 10.11.2021 klo 16:15
Keskiviikko 8.12.2021 klo 16:15

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §