Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Päätös suunnittelutarveratkaisusta 205-410-66-7

KAJDno-2021-812

Valmistelija

  • Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

Kuvaus

Kyseessä on Kajaani keskustaajama 2035 osayleiskaavan uusi pientalovaltainen asuntoalueella (AP-2) sijaitseva rakennuspaikka, pinta-alaltaan 0,2021 ha. Rakennuspaikalla sijaitsevat vuonna 1969 valmistunut purkukuntoinen 77 k-m2:n omakotitalo ja 66 k-m2:n talousrakennus. Rakennuspaikka on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon ja kulku sille tapahtuu Muramaantieltä.

Suunnittelutarve 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 16, 137 §. 

Hakija hakee lupaa uudisrakentamiseen verrattavaan rakennuksen peruskorjaukseen asuinkäyttöä varten Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan alueella, joka on tarkoitus tulevaisuudessa asemakaavoittaa.


Toimivalta
Kaupunginvaltuuston päätös 31.5.2021, 36 §.
Lautakuntien tehtävät; ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 4: päättää suunnittelutarveratkaisuista (137 §).


Kaavatilanne
Maakuntakaava
Maakuntakaavassa alue sijaitsee taajamatoimintojen alueella, merkintä A (Kainuun maakuntakaava 2020, Kainuun vaihemaakuntakaava 2030). Merkinnällä A osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden, teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajamatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne- virkistys-, puisto- ja erityisalueineen. Taajamatoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi rajaus ja laajuus sekä toiminnallinen osa-aluejako ratkaistaan kuntakaavoituksella.

Suunnittelumääräys: 
Taajamatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen saavutettavuuteen kestävillä liikkumistavoilla sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.


Yleiskaava
Alueella on kaupunginvaltuuston 4.11.2019, 48 §, hyväksymä Kajaanin keskustaajaman 2035 osayleiskaava. Kohdetta koskee kaavamerkintä uusi pientalovaltainen asuinalue, AP-2. Alue varataan asuinpientaloille, kuten erillispientaloille, kytketyille pientaloille, rivitaloille ja pienkerrostaloille, mikäli asemakaavoituksen yhteydessä voidaan riittävin selvityksin osoittaa, että alueen lähellä sijaitsevien teollisuuslaitosten aiheuttaman yö- ja päivämelun ohjearvot eivät ylity. Asemakaavoituksen yhteydessä on huomioitava läheisten teollisuuslaitosten mahdollisen suuronnettomuusriskin vaatimat suojaetäisyydet. Asemakaavaa laadittaessa tulee pyytää pelastusviranomaisen ja Tukes:n lausunto. Alueelle saa lisäksi sijoittaa ympäristöhäirioitä aiheuttamattomia palvelu- ja työpaikkatoimintoja sekä aluetta palvelevaa kauppaa. Ennen alueen toteuttamista on oltava ratkaisu Kajaaninjoen ylittävän liikenteen turvallisesta järjestämisestä. 
Kajaanin keskustaajaman 2035 osayleiskaavan yleisten määräysten mukaan kumoutuvan Kajaanin keskustaajaman 2015 osayleiskaavan alueella rakentaminen ratkaistaan suunnittelutarveratkaisuun pohjautuen Kajaanin keskustaajaman 2015 osayleiskaavan määräyksiin AT-, RA- ja M-alueen rakennuspaikkojen osalta, kunnes alue asemakaavoitetaan Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan mukaisesti. 


Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavassa (vahvistettu 31.5.1993) kohdetta koskee kaavamerkintä AT-1/3, maaseutumainen asuntoalue. Merkillä osoitetaan pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu myös asumiseen. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Rakennuspaikkojen koon tulee olla vähintään 0,2 ha. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa, jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja RakJ etäisyysmääräyksiä. 


Asemakaava
Alueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa asemakaavaa. Kajaanin keskustaajaman 2035 osayleiskaava mahdollistaa alueen asemakaavoituksen tulevaisuudessa. 


Rakennusjärjestys
Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kokonaiskerrosala on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Talousrakennusten vähimmäisetäisyys rakennuspaikkojen rajoista tulee olla vähintään 4 m asemakaava-alueilla ja 5 m haja-alueilla. Rakennettaessa lähemmäksi tulee aina saada hankkeelle naapurin kirjallinen suostumus vaikka lupamenettelyä ei tarvittaisikaan.


Luonnonsuojelu 
Alueella ei ole luonto- eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta. 

Rakennettuympäristö
Hakijan naapurustossa on kaksi vakituisessa käytössä olevaa asuinkiinteistöä. Lisäksi Kuninkaanniementien varrella sijaitsee lukuisia asuinpientaloja ja Muramaantien varrella Nakertajan seurakuntakeskus. 

Kuuleminen
Hakija on itse kuullut kahta (2) naapuria, joilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta.


Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh 044 7100 297, tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen suunnittelutarveratkaisun seuraavin perusteluin ja ehdoin:

Perustelut
Kyseessä on vanha rakennuspaikka, jolla oleva huonokuntoinen asuinrakennus peruskorjataan.

Rakennuspaikka täyttää Kajaanin Keskustaajama 2015 osayleiskaavan AT-1/1 merkinnän määräyksessä rakennuspaikalta vaadittavan vähimmäispinta-alan.
Rakentamisen määrä ei ylitä rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeutta.
Rakentaminen täyttää MRL 135 §:n 3–6 asetetut vaatimukset;
-    rakentaminen soveliasta paikalle 
-    rakennuspaikalle on käyttökelpoinen tie ja 
-    rakennus sijoittuu niin, ettei se haittaa tarpeettomasti naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Myönteinen suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §) 
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2)  on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Ehdot
Rakentaminen on liitettävä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.

Suunnittelutarveratkaisupäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava kahden (2) vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 §, 137 §

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.