Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Päätös poikkeamislupahakemuksesta 18-1-3, Betonitie 1, Kajaani Kylmä

KAJDno-2021-854

Valmistelija

  • Piia Väyrynen, Kaavoitusarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi

Perustelut

HAKIJA
Sakela Rakennus Oy
Huurretie 1 L 4, 87500 Kajaani


RAKENNUSPAIKKA
Kiinteistötunnus: 205-18-1-3
Osoite: Betonitie 1, 87500 KAJAANI
Pinta-ala: 7351 m2
Rakennusoikeus: 3675,5 k-m2 
        

KUVAUS
Hakija hakee poikkeamislupaa rakennukselle, jonka 1-kerroksiseen osaan sijoittuu liiketilaa (~ 886,5 k-m2) ja 2-kerroksiseen osaan urheilutilaa (1492,5 k-m2). Urheilutilaan on suunniteltu sijoittuvaksi Padel-halli (~ 606 k-m2). Tontti on rakentamaton. Vastapäisellä tontilla Betonitien toisella puolella sijaitsee toimistorakennuskäytössä oleva toimitilarakennus. Viereinen tontti on niin ikään rakentamaton. Tontilla on vain vähän puustoa. Tontti on pääosin avointa kenttää, jossa näkyy ajamisen jälkiä. Kehräämöntien varressa ja Sotkamontien ja tontin väliin sijoittuu sen sijaan puustoinen alue, jossa kasvaa asemakaavaselostuksen mukaan varttunutta kuusikkoa. Muutoin lähiympäristöön Betonitielle sijoittuu varastorakennuksia ja muita teollisuuden tuotantorakennuksia. Betonitien lenkin toiselta reunalta alkaa Kylmän asuinalue. Kehräämöntien toisella puolella on Laajankankaan pientalovaltainen asuinalue. Betonitie liittyy Kehräämöntiehen ja Sotkamontien risteys on lähellä Betonitien liittymää. Liikenneyhteydet alueelta ovat hyvät. Kaupungin keskustaan on matkaa noin kolme kilometriä. Hakemuksen asemapiirroksen mukaan suunniteltu rakennus sijoittuu keskelle tonttia ja asemakaavan mukaista rakennusalaa siten, että tontille tulee kaksi liittymää, joista toinen johtaa asiakkaiden sisäänkäyntien puolelle ja toinen henkilökunnan ja huollon sisäänkäynneille. Rakennuksen Kehräämöntien puoleisella sivulla on yhteensä 30 autopaikkaa. Rakennuksen lyhyt sivu matalampine liiketiloineen sijoittuu Betonitien puoleiseen päätyyn.

Tontti on Kajaanin kaupungin omistuksessa. Hankkeen haltija on vuokrannut tontin elokuun alusta lähtien.

Erityisinä syinä ja perusteluina hakija kirjoittaa: ”Haetaan poikkeamista kaavamerkinnän TY, toiminnalle. Rakennukseen on tulossa Padel-halli sekä varastomyynti-, toimistotiloja yms. Sijainniltaan, infrastruktuuriltaan, arkkitehtuuriltaan ja liikenteellisesti toiminta sopii tontille. Toiminta sopii myös ympäröiviin liiketiloihin.”

Poikkeamislupahakemus 19.8.2021 (saapunut 19.8.2021), oheisliite


POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

TY on teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asemakaavamerkinnät ja -määräykset -oppaan mukaisesti asemakaavassa T-alkuisella merkinnällä merkitylle, teollisuus- ja varastokäyttöön varatulle alueelle ei saa sijoittaa asuntoja tai toimisto- ja myymälätiloja ilman siihen oikeuttavaa kaavamääräystä. Poikkeamista haetaan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.

Poikkeamisen toimivalta on ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017; Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan toimintasäännön päivitys, Ympäristötekninen lautakunta 16.6.2021, voimaantulo 1.8.2021).

KAAVATILANNE
    
Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tulleessa (MRL 201 § mukainen täytäntöönpanopäätös, KH 31.3.2020 § 57) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on uusi palvelujen, hallinnon ja kaupan alue, P-1. Aluetta koskee määräys ”alue varataan pääasiassa yksityisille ja julkisille palveluille, vähittäiskaupalle, toimistoille, työpaikoille ja hallinnolle. Alueelle saa sijoittaa sellaisia tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksiköitä (enintään 10 000 k-m2), jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueen ulkopuolelle. Kaupan yksiköissä saa päivittäistavaraa olla korkeintaan 100 m2 suuruisella alalla.”. Betonitiehen liittyy katuyhteystarve etelän suuntaan. Uusi kokoojakatu johtaa uudelle pientalovaltaiselle asuntoalueelle, AP ja liikenne johdetaan kokoojakadulle Betonitien kautta. Alueelle johtaa samansuuntainen kevyen liikenteen yhteystarve, joka liittyy Kehräämöntiehen. P-1 alueen vireinen alue Betonitien lenkissä on työpaikka-aluetta, TP. Kaavamääräyksen mukaisesti ”alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten palveluille, hallinnolle ja sellaiselle teollisuustuotannolle, josta ei aiheudu ympäristölle merkittävää melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa. Aluetta koskevat yleiset määräykset hulevesien käsittelystä, maaperän mahdollisesta pilaantuneisuudesta sekä melusta ja tärinästä sekä kulttuuriympäristöstä. Aiemmassa yleiskaavassa (Kajaanin keskustaajama 2015 osayleiskaava) alue oli teollisuus- ja varastoaluetta, T ja huoltoasema-aluetta, LH. Tavoitteena on siis, että alueen luonne muuttuu teollisuudesta toimitilojen suuntaan.

Alueella on voimassa 5.7.2013 voimaan tullut asemakaava (KV 19.9.2011). Asemakaavassa korttelin kaavamerkintä on TY: Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Asemakaava ei mahdollista muita toimintoja alueella. Asemakaava muutettiin hankkeen tarpeisiin. Alueelle oli suunnitteilla valmisbetonitehdas, joka ei toteutunut. Tontille ei ollut kysyntää aiemmassa käytössä liikerakennusten ja teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena, KLT-1. Merkinnän määräyksen mukaan ”alueelle saadaan sijoittaa sellaisia teollisuus-, varasto- ja korjaamorakennuksia, joiden käytöstä ei aiheudu ilman eikä vesistön pilaantumista eikä sellaista melu tai muuta haittaa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa ympäröivälle asutukselle.”. Päivittäistavarakauppaa oli mahdollista sijoittaa alueelle 600 k-m2 ja myös yksi asunto, joka liittyi toimintaan. Alueella oli myös huoltoasemarakennuksen korttelialuetta. 
    
Voimassa olevan asemakaavan korttelin tehokkuusluku on e=0,50 ja kerrosluku II. Korttelin rakennusalan raja on osoitettu 3 metriä Betonitien katualueen rajasta ja 5-7 metriä lähivirkistyskäyttöön (VL) varatusta Karankalahden lähivirkistysalueesta. Rakennusala jatkuu yhtenäisenä viereiselle tontille. Rakennusalan reunat tontin rajoihin asti on osoitettu kaavassa istutettaviksi alueen osiksi. Betonitien vastaisella tontin osalla on säilytettävä tai istutettava puurivi.

Tonttia koskee asemakaavassa autopaikkamääräys 1 ap/ 100 m2 eli merkintä osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliömetriä kohti on rakennettava yksi autopaikka. Autopaikkavaatimus liittyy tontin käyttötarkoitukseen, TY. Kajaanin keskustan pysäköintistrategian yhteydessä kaupunginhallitus päätti uusista autopaikka- ja pyöräpysäköintinormeista rajatulle keskustan alueelle ja muulle asemakaava-alueelle, joita noudatetaan ellei asemakaavassa ole osoitettu käyttötarkoituksen mukaista autopaikkanormia (KH 9.10.2019 § 180). Strategian mukainen autopaikkanormi keskusta-alueen ulkopuolella asemakaava-alueella toimisto- ja liiketiloille on 1/ 50 k-m2. Pysäköintiselvityksessä ei ole autopaikkavaatimusta urheilurakentamiselle. Rakennusjärjestyksessä (Kajaanin rakennusjärjestys 2015) uimahallin ja urheilutalon autopaikkamääräykseksi on määritelty 1 ap/ 100 k-m2. Kajaanin keskustan pysäköintistrategian polkupyörien pysäköintinormi toimisto- ja liiketiloille on 1 ppp/ 80 k-m2 muulla asemakaava-alueella. Urheilurakentamiselle ei ole määritelty polkupyörien pysäköintinormia. Suunnitellun rakentamisen asemapiirroksessa on esitetty 30 autopaikkaa. Vaikka koko rakentamisen autopaikkanormina käytettäisiin toimisto- ja liiketilojen normia 1 ap/ 50 k-m2, olisi autopaikkoja riittävästi (1492,5 k-m2 : 50 = 29,85 ap). Asemapiirroksessa ei ole esitetty polkupyöräpysäköinnin sijoittumista.

Lisäksi voimassa olevan asemakaavan yleisissä määräyksissä on määrätty sitovan tonttijaon laatimisesta tontille 18-1-3, huoltoaseman ja miehittämättömän polttonesteen jakeluaseman sijoittamiskielto, toiminnasta aiheutuvasta melusta ja ulkovarastojen näkösuojaksi rakennettavasta aidasta.

Ote poikkeamislupakartasta, oheisliite


KUULEMINEN
Hakija on kuullut naapureita. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.


Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen, puh. 044 7148 285 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisen seuraavin perusteluin ja ehdoin:


PERUSTELUT

Hakija perustelee hanketta seuraavasti: ”Sijainniltaan, infrastruktuuriltaan, arkkitehtuuriltaan ja liikenteellisesti toiminta sopii tontille. Toiminta sopii myös ympäröiviin liiketiloihin.”

Voimassa oleva keskustaajaman osayleiskaava ohjaa rakentamista toimitilarakentamisen ja kaupan suuntaan. Betonitien kautta tullaan johtamaan liikenne Keskustaajama 2035 osayleiskaavan mukaiselle alueen eteläpuoliselle uudelle asuinpientaloalueelle ja tavoitteena on alueen siistiytyminen ja lähelle asutusta sijoittuvan teollisuuden ja varastoinnin siirtyminen etäämmälle asutuksesta.

Aiemmassa asemakaavassa alueelle on ollut mahdollista toteuttaa liikerakentamista. Aluetta on siis pidetty mahdollisena sijaintina myös liikerakentamiselle ja soveltuvuutta on tutkittu jo aiemmin asemakaavalla. Tontille ei ole ollut kysyntää ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuuden käyttöön, vaan tontti on jäänyt tyhjäksi kaavamuutoksen aiheuttaneen hankkeen jäätyä toteutumatta. Vastapäisellä tontilla Betonitiellä sijaitsee toimistorakennus, joten lähiympäristöön sijoittuu varastoinnin lisäksi muuta ympäristöhäiriötöntä työpaikkatoimintaa. Suurikokoinen, hallimainen Padel-halli ja varastomyymälät sopeutuvat arkkitehtuuriltaan ympäröivään rakentamiseen.

Hanke eheyttää kaupunkirakennetta asemakaava-alueen reuna-alueella. Alueelta on hyvät liikenneyhteydet ja se on hyvin saavutettavissa sekä lähiympäristön asuinalueilta että kauempaa kaupunkialueelta. Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekninen verkko eikä hanke edellytä uuden infrastruktuurin rakentamista. Hankkeen myötä alueelle tulee lisää liikennettä. Alueen liikenneverkko kestää lisääntyvän liikenteen eikä esimerkiksi asuinalueille aiheudu merkittävää häiriötä, kuten melua, lisääntyvästä liikenteestä.

Poikkeamisella ei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuteta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

EHDOT

Rakennusluvassa tulee esittää turvalliset kevyen liikenteen yhteydet tontilla ja polkupyöräpysäköinti muun asemakaava-alueen pysäköintinormin mukaisesti (pysäköintinormi toimisto- ja liiketiloille on 1 ppp/ 80 k-m2).
   
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171–174 §.


Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa (2) kaksi vuotta tästä päivästä lukien.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.


Maksut
Myönteinen päätös 440 euroa. Kielteinen päätös 220 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.