Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle tuhkankäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2021-850

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kleener Power Solutions Oy:n tuhkankäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta. 

Toiminnan kuvaus
Kleener Power Solutions Oy hakee ympäristölupaa tuhkankäsittelylaitokselle ja siihen kuuluvalle siirrettävälle lentotuhkan käsittelykontille (mobiilikontti). Tuhkankäsittelylaitoksen toiminta sijoittuu Kajaanin Renforsin Rannan yritysalueelle olemassa olevan rakennuksen sisätiloihin lukuun ottamatta liuostuotteiden lastauspaikkaa ja mobiilikonttia, jotka sijoittuvat laitoksen piha-alueelle. 

Tuhkankäsittelylaitokselle vastaanotetaan ja siellä käsitellään voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa muodostuvia vaarattomiksi jätteiksi luokiteltavia tuhkia (lento- ja pohjatuhka, arinakattilalaitosten tuhka) enintään 23 000 t/v. Tuhkat ovat pääasiassa turpeen, puuperäisen aineksen ja rinnakkaispolton tuhkia. Mobiilikontilla voidaan käsitellä koeluontoisesti erilaisia tuhkalaatuja, kuten kivihiilen polton tuhkia. Tuhkankäsittelylaitoksella on erilliset prosessit ja omat käsittelylaitteet lentotuhkien ja pohjatuhkien käsittelyyn. Prosessissa käytetään vain kemiallisesti puhdistettua vettä ja tuhkaa. Muita käytettäviä hyödykkeitä ovat sähköenergia, matalapainehöyry sekä instrumentti- ja tehdasilma. Laitoksen prosessissa ei käytetä kemikaaleja tai polttoaineita. Tuhkankäsittelylaitokselle vastaanotettavat tuhkat ohjataan suoraan prosessiin, eikä niitä varastoida laitoksella.

Tuhkista valmistetaan tuoteliuoksia, jotka soveltuvat käytettäväksi ravinne- ja lannoiteraaka-aineena sekä teollisessa kaasujen käsittelyssä. Tuoteliuoksen määrä laitoksen maksimikapasiteetilla on noin 6 900 m3 /v. Lisäksi laitoksella tuotetaan tuhkajäännöstä, joka toimitetaan laitoksella tarvittaessa tehtävän käsittelyn jälkeen laitoksen ulkopuolelle käytettäväksi esimerkiksi maanrakentamiseen tai maanparannukseen. Tuotejäännöksen määrä laitoksen maksimikapasiteetilla on noin 26 000 t/v. Hakija hakee tuhkankäsittelylaitoksen tuotteille jätelain (646/2011) 5 §:n mukaista jäteluokituksen päättymistä (End of waste).

Päästöt ja jätteet

Tuhkankäsittelylaitoksella muodostuu poistettavia prosessivesiä vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Laitoksen prosessialueen ja lastauspaikan vuotoihin on varauduttu ylivuotosäiliöillä. 

Ylivuotosäiliöiden vesien laatu tarkastetaan ja ne käytetään joko prosessivetenä tai toimitetaan säiliöautolla muualle käsiteltäväksi. Ylivuotosäiliöiden vedet johdetaan Kajaaninjokeen vain, jos ne on todettu analyysien perusteella likaantumattomiksi. Tuhkankäsittelylaitoksen piha-alueen sadevedet johdetaan UPM-Kymmene Oyj:n sadevesiverkostoon ja edelleen tasausaltaiden kautta Kajaaninjokeen. Laitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Tuhkankäsittelylaitoksella muodostuu romumetallia ja karkeaa rejektiä pohjatuhkan seulonnasta sekä pienempiä määriä muita jätejakeita. Laitoksella muodostuvat jätteet varastoidaan sisätiloissa ja ne toimitetaan niiden laadun mukaiseen käsittelyyn laitoksen ulkopuolelle.

Tuhkankäsittelylaitoksen päästöt ilmaan arvioidaan vähäisiksi. Laitoksella muodostuu säiliöhönkiä, jotka johdetaan ulos rakennuksen katolla olevan kanavan kautta. Säiliöhöngät ovat pääasiassa vesihöyryä ja niiden määrä on hyvin vähäinen, eivätkä ne haise. Prosessissa ei muodostu varsinaisia prosessikaasuja.

Kainuun Voima Oy:n lento- ja pohjatuhkat kuljetetaan tuhkankäsittelylaitokselle suljetuilla kuljettimilla, millä vähennetään mahdollisia pölyhaittoja. Laitoksen ulkopuolelta vastaanotettava tuhka puretaan laitokselle sisätiloissa. Tuhkien purkupaikan puhtaanapidolla vähennetään mahdollisia pölyhaittoja. Pölyämistä voi aiheutua lähinnä tuhkan ja tuotteiden liikennöintialueilta kuljetusten seurauksena, mitä vähennetään mm. laitoksen piha-alueen ja kulkuväylien puhtaanapidolla.

Tuhkankäsittelylaitoksen toiminnan myötä liikennemäärät kasvavat alueella. Laitoksen raskaan liikenteen kuljetusten määräksi on arvioitu 1 650 ajoneuvoa vuodessa. Liikennemäärän lisäys Sokajärventien Satumaantien risteyksen eteläpuoleisella osuudella on noin 0,8 % verrattuna vuoden 2019 keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen (2 887 ajoneuvoa/päivä). Raskaan liikenteen osuus (vuonna 2019 noin 11 %) lisääntyy noin 0,4 %.

Tuhkankäsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat ja edelleen vaikutukset ympäristöön, yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen arvioidaan vähäisiksi. Laitoksella ei ole hakemuksen mukaan vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. 

Tuhkankäsittelylaitokselta voi aiheutua melua lähinnä liikennöinnistä ja laitoksen vaikutukset meluun arvioidaan vähäisiksi. Toiminnasta ei aiheudu tärinää.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä aluehallintotvirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Lisätiedot: Paula Malinen, puh.044 7100 597, sähköposti paula.malinen(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto lausuu Kleener Power Solutions Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Tuhkankäsittelylaitoksen ympäristölupamääräyksissä tulee otta huomioon, että laitoksella otetaan vastaan  tuhkaa vain sen verran, mikä pystytään käsittelemään. Tuhkaa ei saa varastoida laitoksella.

Jäännöstuhkalle tulee olla olemassa suunnitelmallinen jatkokäyttö tai -käsittely. Jäännöstuhkat tulee toimittaa säännöllisesti jatkokäyttöön niin, että varastoidun jäännöstuhkan määrä on mahdollisimman pieni. Varastossa olevalle jäännöstuhkalle tulee asettaa enimmäismäärä.

Kajaaninjokeen saa johtaa vain hyväksyttävillä analyysimenetelmillä tutkittuja puhtaita vuotovesiä. Luvassa tulee asettaa vesistöön johdettaville vesille pitoisuusrajat. Jos vuotovesiä ei voi johtaa Kajaaninjokeen, luvan haltijalla tulee olla sopimukset vesien jatkokäsittelypaikkojen kanssa.

Lupajaostolla ei ole hakemuksesta muuta huomautettavaa, kun noudatetaan sitä, mitä hakemuksessa on esitetty.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §