Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1407

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.3.2020 nro 14–15/2020: Päätös koskee (1) aluehallintoviraston päätösten nro 52/2013/1 ja 36/2014/1 mukaisista Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöistä aiheutuvien vahinkojen selvittämistä ja korvaamista sekä (2) aluehallintoviraston päätöksen nro 43/2015/1 mukaisista Talvivaaran kaivoksen Kalliojokeen (Jormasjärven purkusuunta) vuonna 2015 johdetuista jätevesipäästöistä aiheutuneiden vahinkojen selvittämistä ja korvaamista.

Ratkaisussaan aluehallintovirasto ilmoittaa, ettei se ei tutki muita kuin vesistön pilaantumisesta johtuvia korvausvaatimuksia. Ratkaisun mukaan Terrafame Oy:n on maksettava aluehallintoviraston päätösten nro 52/2013/1, 36/2014/1 ja 43/2015/1 lupamääräysten mukaisesta, kaivosalueelta Vuoksen ja Oulujoen vesistöjen latvavesiin tapahtuneesta jätevesien johtamisesta 31.5.2013 jälkeen aiheutuneesta rakennettujen rantakiinteistöjen virkistyskäytön vaikeutumisesta päätöksen liitteen mukaiset korvaukset, sekä kalastuksen tuoton menetyksestä tämän päätöksen liitteen mukaiset korvaukset, ellei asianomaisten oikeuden omistajien kanssa toisin ole sovittu tai sovita. Korvaukset kohdistuvat jätevesien vaikutusalueelle Oulujoen vesistön purkusuunnalla Pieni-Jormasen luusuaan (järven laskukohta) saakka ja Vuoksen vesistön purkusuunnalla Laakajärven luusuaan saakka.

Kaupalliselle kalastukselle on Terrafame Oy:n maksettava aluehallintoviraston päätösten nro 52/2013/1, 36/2014/1 ja 43/2015/1 lupamääräysten mukaisesta, kaivosalueelta Vuoksen ja Oulujoen vesistöjen latvavesiin tapahtuneesta jätevesien johtamisesta korvausta vuosina 2014–2016 aiheutuneesta vahingosta tämän päätöksen liitteen mukaiset korvaukset, ellei asianomaisten oikeuden omistajien kanssa toisin ole sovittu tai sovita. Kaupallisen kalastuksen korvaukset kohdistuvat Jormasjärven ja Laakajärven alueella kaupallista kalastusta harjoittaneille. (KAJDno-2017-995 ja KAJDno-2017-268)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 2.4.2020 pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Shell Aviation Finland Oy:n lentopolttoaineiden varastointia ja jakelua koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Lausunnolle oli pyydetty lisäaikaa 15.5.2020 saakka. Lausunto on oheisliitteenä. (KAJDno-2020-346)

Kainuun ELY-keskus on 7.4.2020 kuuluttanut Terrafame Oy:n Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut ohjelmasta lausunnon 27.5.2020. Lausunto on oheisliitteenä. (KAJDno-2020-371)

Kainuun ELY-keskus on 18.5.2020 antamallaan päätöksellään hyväksynyt 11.7.2019 päivätyn Terrafame Oy:n raffinaattialtaan padon tarkkailuohjelman. Raffinaattialtaan pato on luokiteltu paloturvallisuuslain mukaiseen luokkaan 1. Päätös ja tarkkailuohjelma oheisliitteenä (KAJDno-2019-284).

Oulujärven vesistötarkkailutulokset vuodelta 2019:
Oulujärven ja sen ympäristön vesistötarkkailun piiriin kuuluivat vuonna 2019 Kainuun Voima Oy:n lämpövoimala, Kajaanin kaupunki, Transtech Oy:n Otanmäen tehdas ja Otanmäen taajama, Luonnonvarakeskuksen Kainuun kalantutkimusasema, Puolangan Kotilan jätevedenpuhdistamo sekä Paltamon taajama. UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaan toiminta loppui joulukuussa 2008, ja vesistötarkkailuvelvoite on päättynyt vuoteen 2016.

Vuonna 2019 Oulujärveen kohdistuva pistekuormitus oli peräisin lähinnä taajamien jätevedenpuhdistamoilta, jotka nykyisellään käsittelevät myös tarkkailuun kuuluvan teollisuuden jätevedet. Suurin yksittäinen kuormittaja oli Kajaanin Vesi -liikelaitoksen Peuraniemen jätevedenpuhdistamo, jonka kuormituksen aiheuttama laskennallinen ravinnepitoisuuslisä oli fosforin osalta 0,3-0,7 μg/l ja typen osalta 60–147 μg/l. Oulujärveen tulevan pistekuormituksen määrä on etenkin fosforin ja happea kuluttavan aineksen (BOD7) osalta pienentynyt murto-osaan 1990-luvun ja 2000-luvun alun tilanteeseen verrattuna.

Pistekuormituksen lisäksi Oulujärveen kohdistuu hajakuormitusta mm. maa- ja metsätaloudesta, turvetuotantoalueilta ja haja-asutuksesta.

Vuonna 2019 sademäärä oli 7 % tavanomaista tasoa suurempi, mutta virtaamat olivat pitkän ajan keskiarvoa pienempiä. Kajaaninjoen vedenlaatu oli kokonaisuutena hyvä. Ympäristöhallinnon tarkkailutulosten perusteella
jokiveden typpipitoisuudet kasvoivat alavirtaan päin ja myös sähkönjohtavuusarvoissa ja kokonaisfosforipitoisuuksissa oli havaittavissa lievää nousua.

Vesistötarkkailutulosten perusteella Oulujärven ja Paltajärven vedenlaatu oli vuonna 2019 hyvä. Oulujärven kesän kokonaisravinteiden määrä viittasi lähinnä karuun ja klorofylli-a-pitoisuudet lievästi rehevään vesistöön. Sokajärven ravinnepitoisuudet viittasivat lievästi rehevään tai rehevään vedenlaatuun. Sokajärven alusveden happitilanne oli kevättalvella huono, mutta kesällä erinomainen. Tarkkailutulokset viittasivat Kajaaninjoessa ja Oulujärvessä hyvään–erinomaiseen ekologiseen tilaan. Paltajärvessä ja Sokajärvessä ekologisen tilan indikaattoriarvot vaihtelivat erinomaisen ja tyydyttävän tilan välillä. Oulujärven ympäristön taajamien ja jätevedenpuhdistamoiden alapuolisissa, virtaamiltaan pienissä purkuvesistöissä oli edellisvuosien tapaan havaittavissa ajoittain koholla olevia ravinnepitoisuuksia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 17.4.2020 pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa uudelleen kuulutetusta KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitaloulupahakemuksesta. Lausunnolle oli pyydetty lisäaikaa 12.6.2020 saakka. Lausunto on oheisliitteenä. (KAJDno-2018-3)

Päätös

Lupajaosto merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §