Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ympäristöluvan rauettaminen, Peab Industri Oy, siirrettävä asfalttiasema ja jäteasfaltin hyödyntäminen tilalla Malmisepeli 205-417-18-72

KAJDno-2020-645

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

ASIA

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on 15.6.2011 § 43 myöntänyt Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen luvan siirrettävälle asfalttiasemalle sekä jäteasfaltin varastoinnille ja hyödyntämiselle Vuottolahden kylällä tilalla Malmisepeli 205-417-18-72. Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tuli tehdä 31.12.2021 mennessä.

Ympäristölupa on lupajaoston päätöksellä 21.8.2019 § 40 siirretty 1.7.2019 alkaen YIT Teollisuus Oy:n nimiin. Peab Industry Oy on 1.4.2020 ostanut YIT Teollisuus Oy:n liiketoiminnan.

YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN

Ympäristösuojelulain (527/2014) 88 § 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.

Peab Industry Oy on 22.4.2020 toimittamalla viestillään ilmoittanut asfalttiaseman toiminnan päättyneen vuonna 2011, joten luvan saa rauettaa.

Myönnetyssä ympäristöluvassa on toiminnan lopettamisesta annettu määräys, jonka mukaan toiminnan loputtua alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava asianmukaiseen paikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi. Toiminnanharjoittajan on esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelma mahdollisten rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä suunnitelluista puhdistustoimenpiteistä.

Mikäli myöhemmin ilmenee, että luvan mukaisesta toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, voidaan toiminnanharjoittaja edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laajuus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt (ympäristönsuojelulaki 133 § ja 135 §).

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kajanin kaupungin verkkosivuilla 27.4.–3.6.2020. Ympäristöluvan raukeamisesta on pyydetty lausuntoa Kainuun sote / ympäristöterveydenhuollolta. Kiinteistön omistajalle on ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä asiasta muistutus.

Kainuun sote / ympäristöterveydenhuolto on 26.5.2020 lausunnossaan ilmoittanut, että terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksen / luvan rauettamisen suhteen. Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai meilipiteitä.

Malmisepelin ottoalueelle on tehty viimeisin maa-ainesluvan määräaikaistarkastus 30.10.2019, jolloin alue on todettu olevan siistissä kunnossa.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Peab Indusry Oy:n nimissä oleva lupajaoston 15.6.2011 § 43 myöntämä ympäristölupa siirrettävälle asfalttiasemalle sekä jäteasfaltin varastoinnille ja hyödyntämiselle Vuottolahden kylällä tilalla Malmisepeli 205-417-18-72, raukeaa.

PERUSTELUT

Ympäristösuojelulain 88 § 1 momentin 1 kohdan mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu. Peab Industry Oy on 22.4.2020 ilmoittanut asfalttiaseman toiminnan päättyneen vuonna 2011.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristösuojelulain (527/2014) 88 §, 133 § ja 135 §

KÄSITTELYMAKSU

Asian käsittelystä peritään 1.1.2020 voimaan tulleen Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 4 tuntia x 70 euroa/tunti eli yhteensä 280 euroa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Lupajaosto hyväksyi esityksen sekä päätti, että luvan rauettua sen vakuus palautetaan toiminnanharjoittajalle.

 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.