Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 24.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 PTA Palvelut Oy:n ympäristöluvan siirto Kainuun Jätehuolto Oy:lle, kiinteistö 205-401-1-83

KAJDno-2021-185

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Jätehuolto Oy (Y-tunnus 2775695-9) ja PTA Palvelut Oy (Y-tunnus 2102857-1) ovat 27.11.2023 tehneet sopimuksen Kajaanin kaupungin omistamalla kiinteistöllä RN:o 205-401-1-83 Lahjoitusmaa, osoitteessa Mainuantie 622, sijaitsevan varastoalueen vuokra-oikeuden siirrosta. PTA Palvelut Oy:n vuokrasopimus Kajaanin kaupungin kanssa on tehty 12.1.2022 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2040.

Kainuun Jätehuolto Oy ja PTA Palvelut Oy ovat samalla sopineet kyseiselle vuokra-alueelle Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston PTA Palvelut Oy:lle 12.10.2022 § 52 myöntämän betoni-, tiili- ja puujätteen käsittelyä, varastointia ja murskausta koskevan ympäristöluvan (KAJDno-2022-139) siirtämisestä siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen Kainuun Jätehuolto Oy:lle. Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Kajaanin kaupunki on 22.11.2023 tehdyllä viranhaltijapäätöksellä (KAJDno-2021-1228) hyväksynyt vuokraoikeuden siirtämisen. Kainuun Jätehuolto Oy vastaa alueen vuokrasta 1.1.2024 alkaen.

Kainuun Jätehuolto Oy pyytää, että sopimuksen kohteena olevalle vuokra-alueelle myönnetty ympäristölupa siirretään Kainuun Jätehuolto Oy:n nimiin. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 170 §:n 4 momentin mukaan luvanvaraisen, ilmoituksenvaraisen ja rekisteröitävän toiminnanharjoittajan vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle.

Lisätietoja antaa johtava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että lupajaoston 12.10.2022 § 52 PTA Palvelut Oy:lle myöntämä ympäristölupa, joka kohdistuu kiinteistöllä RN:o 205-401-1-83 Lahjoitusmaa sijaistevalle vuokra-alueelle, siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Kainuun Jätehuolto Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Samalla lupajaosto vapauttaa PTA Palvelut Oy:n lupaan liittyvistä velvoitteista.

Lupapäätöksen määräyksessä 26 on määrätty, että luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava lupajaostolle osoitettuna 15 000 euron vakuus ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi kiinteistöllä RN:o 205-401-1-83 Lahjoitusmaa sijaitsevalla vuokra-alueella. Nykyinen luvan haltija ei ole aloittanut alueella toimintaa eikä vakuutta ole täten jätetty. Kainuun Jätehuolto Oy:n tulee toimittaa vakuus ennen toiminnan aloittamista. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET    

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 58 §, 61 § ja 170 § 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen.

MAKSUT

Hakemuksen käsittelymaksuna peritään Kainuun Jätehuolto Oy:ltä 320 euroa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen 1.1.2023 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti. 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.