Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1623

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.3.2021 Kainuun turvetuotantoalueiden tarkkailusuunnitelman kalataloustarkkailun hyväksymisestä vuosille 2021–2023 (LAPELY/215/2021).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 64/2021, annettu 9.4.2021 Kuopion Energia Oy:n Lintusuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 102/09/2 päästötarkkailumääräysten muuttamisesta, Kajaani.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 21/0068/1, annettu 13.4.2021, valituksesta kaivoslain (621/2011) mukaisessa kaivostoiminnan lopettamista koskevassa asiassa. Kyseessä oli Mondo Minerals B.V. Finlandin Kajaanin kaupungissa sijaitsevaa Jormua 1 -kaivospiiriä (KaivNro 806) koskeva Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 31.5.2019 tekemä kaivostoiminnan lopettamispäätös. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n valituksen ja hylännyt Vesiluonnon Puolesta ry:n päätöksestä jättämän valituksen.

Seuraava kokous on 19.5.2021 klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §