Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Maa-aines- ja ympäristölupien siirto, Takakivi 205-401-3-34, Kajaani

KAJDno-2021-339

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

NCC Industry Oy (Y-tunnus 1765515-0) on ilmoittanut myyneensä 30.3.2021 Vumos Oy:lle (Y-tunnus 2199811-3) Kajaanin kaupungissa Lahjoitusmaan kylässä sijaitsevan kiinteistön Takakivi RN:o 205-401-3-34. Kaupan yhteydessä NCC Industry Oy ja Vumos Oy ovat sopineet seuraavien kyseiselle kiinteistölle lupajaoston hyväksymien lupien siiirtämisestä niihin liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen Vumos Oy:lle:

  • maa-aineslupa, Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 27.1.2016 § 6, voimassa 2.2.2026 asti 
  • ympäristölupa, Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 27.1.2016 § 7, voimassa toistaiseksi. 

NCC Industry Oy ja Vumos Oy pyytävät, että Takakivi-kiinteistölle kohdistuvat maa-aines- ja ympäristöluvat siirretään Vumos Oy:n nimiin. 

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että NCC Industry Oy nimissä olevat, lupajaoston 27.1.2016 § 6-7 myöntämät maa-aines- ja ympäristöluvat  kiinteistölle Takakivi RN:o 205-401-3-34 siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Vumos Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. 

NCC Industry Oy on asettanut lupajaostolle osoitettuna 90 000 euron vakuuden maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden ja  maisemointivelvoitteiden suorittamiseksi sekä 10 000 euron vakuuden ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi Takakivi-kiinteistöllä. Lupajaosto vapauttaa NCC Industry Oy:n velvoitteistaan, kun Vumos Oy on toimittanut uudet vakuudet lupajaostolle osoitettuna. Vakuuksien tulee olla voimassa vähintään 2.5.2026 saakka.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 3.3.2015 myöntänyt NCC Roads Oy:lle Takakiven ottamisalueelle vesitalousluvan (16/2015/2) maa-ainesten ottamiseen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta ja maiden läjittämiseen pohjavedenpinnan alapuolelle, jota lupien uuden haltijan tulee myös toiminnassaan noudattaa. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET    
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 58 §, 61 § ja 170 § 
Maa-aineslaki (555/1981) 11 §, 12 § ja 13 a §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen. 

MAKSUT
Hakemuksen käsittelymaksuna peritään maa-ainesluvan osalta Vumos Oy:ltä 300 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti. 

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (maa-ainesluvat)


Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

1) asianosaisella;

2) kunnan jäsenellä;

3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.