Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lausunto Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022–2027

KAJDno-2020-1419

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 2022–2027. 

Vesienhoidon suunnittelua ohjaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi, joka on pantu toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet ja pohjavedet hyvään tilaan ja estää vesien tilan heikkeneminen. Suomessa tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan seitsemällä vesienhoitoalueella sekä Ahvenanmaalla. Toteutukseen osallistuu laaja joukko eri tahoja. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan arvioimalla vesien tila kuuden vuoden jaksoina. Myös vesienhoitosuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Nyt on käynnistymässä kolmas vesienhoitokausi. 

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue koostuu 14 vesistöalueesta ja kattaa käytännössä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Vesienhoidon suunnittelusta vastaavat alueelliset ELY-keskukset. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella.

Edellinen kuuleminen koski vesienhoidon suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon vesienhoitosuunnitelman valmistelussa. Nyt toivotaan palautetta erityisesti vesien tilasta, siihen vaikuttavista toiminnoista, vesien tilan parantamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, niiden rahoituksesta ja toteutus- ja edistämisvastuista sekä arvioihin edellisen kauden toimenpiteiden toteutumisesta. Lisäksi palautetta toivotaan ympäristöselostuksesta löytyviin suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutusten arvioihin.

Asiakirjat on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 on laaja ja siinä on monipuolisesti otettu huomioon vesienhoitoalueen  tilanne, tarpeet ja  tarvittavat toimenpiteet.

Toimenpideohjelmassa on esitetty, että Kajaanin Heterannan pohjaveden ottamolle määritelty suojavyöhyke tulisi vahvistaa vesilain mukaisessa menettelyssä. Heterannan pohjavedenottamon suojelutarveselvitys tehtiin vuonna 2012, ja määriteltiin pohjavedenottamolle lähi- ja kaukosuojavyöhykkeet. Vesilain mukaisen suojavyöhykkeen perustamista esitti myös asiaa valmistellut virkamiestyöryhmä.

Lupajaosto toteaa, että vaikka tavoite suojavyöhykkeen vahvistamisesta ei ole aikaisemmilla vesienhoitokausilla toteutunut, on edelleen perusteltua säilyttää suojavyöhykkeen vahvistaminen vesilain mukaisessa menettelyssä tavoitteena toimenpideohjelmassa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §