Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Lausunto AVI:lle Kajaanin Romu Oy:n ympäristölupahakemuksesta; metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa sekä toiminnanaloittamislupa

KAJDno-2021-220

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Romu Oy hakee lupaa metalliromun kierrätyslaitoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen ja ympäristöluvan tarkistamista Euroopan komission julkaisemien jätteenkäsittelyn parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien vuoksi. Toiminnalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 12.5.2017 myöntämä ympäristölupa. Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 30.9.2019 antanut laitoksella muodostuvan seulotun karkean jakeen (SLF-jätteen) uudelleen luokittelua koskevan päätöksen nro 138/2019, josta Kajaanin Romu Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen, sekä 17.12.2020 päätöksen  koetoimintailmoituksesta Kajaanin Romu Oy:n sekalaisen peltiromun käsittelyprosessissa syntyvien kahden eri alitteen soveltuvuudesta tie- ja kenttärakentamiseen suodatinkerroksena. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt yhtiön valituksen päätöksellään 24.2.2021.

Laitoksen toiminta
Kierrätyslaitoksen päätoiminnot ovat jätteiden vastaanotto, primäärimurskaus, magneettisten ja ei-magneettisten jakeiden käsittely sekä metallirikasteiden käsittely. Lisäksi laitoksella käsitellään metalliromua, betoni-, tiili-, puu- ja energiajätettä sekä esikäsitellään romuajoneuvoja ja sähkö- ja elektroniikkaromua.

Kajaanin Romu Oy hakee muutosta kierrätyslaitoksen nykyiseen toimintaan sekä vastaanotettaviin jätemääriin ja jätejakeisiin. Lupaan haetaan muutosta siten, että jätteiden vuosittainen käsittelykapasiteetti kasvaa 82 000 tonnista 143 400 tonniin ja kerralla varastoitavien jätteiden enimmäismäärä kasvaa 54 830 tonnista 55 500 tonniin. Vastaanotettaviin jätelaatuihin haetaan lisättäväksi renkaat ja puujäte.
Hakemuksen mukaisia uusia toimintoja ovat terminen käsittely, rauta-kumierottelu, puu- ja energiajätteen lajittelu ja murskaus, renkaiden vastaanotto ja välivarastointi sekä pientuojien vastaanottoalue.

Lisäksi lupaa haetaan murskauksessa syntyvien vaaralliseksi jätteeksi luokiteltujen pöly- ja 0–3 mm:n alitteiden hyödyntämiselle kapseloituna tuotantokentän laajennusosan kenttärakenteeseen. Maarakentamisessa on tarkoitus hyödyntää vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa alitetta 30 0000–35 000 tonnia.  Jätteet sijoitetaan kapselirakenteisiin, jotka hakemuksen mukaan soveltuvat vaarallisille jätteille. Kapselirakenteiden mahdollisia vuotoja tarkkaillaan tarkkailusalaojista tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Nykyisen luvan mukaisista toiminnoista jäävät pois asfalttijätteen sekä kiinteän öljyisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Lisäksi Kajaanin Romu Oy hakee nykyistä lupaa muutettavaksi siten, että kierrätyslaitoksella syntyvälle metallirikasteelle eli seulotulle SLF-jakeelle (> 3 mm) 19 10 03* sovellettaisiin tavanomaisen jätteen rinnakkaisnimikkeitä 19 10 04, 19 12 12 ja 19 12 10.

Laitoksen käsittely- ja varastointialue laajenee noin 2,2 hehtaaria ja alueelle rakennetaan termistä käsittelyä varten jätteenpolttolaitos sekä käsittely- ja varastokatos. Jätteenpolttolaitoksen toimintoihin kuuluvat poltto arinakattilassa, savukaasun puhdistus, lämmön talteenotto, savukaasun puhdistukseen käytettävien kemikaalien varastointi sekä pohjakuonan ja savukaasunpuhdistusjätteiden varastointi. Pääpolttoaineena käytetään omissa prosesseissa syntyvää metallirikastetta, puuta ja energiajätettä. Jätteenpolttolaitoksen polttoaineteho on 6–9 MW ja polttoainekapasiteetti on 10 000–15 000 t/v. Jätteenpolttolaitoksen lämmöstä hyödynnetään noin puolet Kajaanin Romu Oy:n omassa toiminnassa. Jäljelle jäävä osuus mahdollisesti ohjataan kaukolämpöverkoston kautta varuskunta-alueelle.

Jätteenpolttolaitos ja arinapolttotekniikka ovat olleet osa hanketta, joka on käynyt läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti.

Kierrätyslaitoksen uudeksi toiminta-ajaksi esitetään 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä nykyisen toiminta-ajan, maanantaista lauantaihin klo 6–21, sijaan. Eniten melua aiheuttavan toiminnan, primäärimurskauksen, toiminta-ajaksi esitetään maanantaista lauantaihin klo 6–22.

Hakemuksen mukaan kierrätyslaitoksen toiminta on BAT-päätelmien mukaista viimeistään elokuuhun 2022 mennessä. Jätteiden terminen käsittely tulee edustamaan jätteenpolton BAT-päätelmien mukaista tekniikkaa.

Hakemus sisältää esityksen jätteen käsittelytoiminnan vakuudesta (316 360 euroa).

Toiminnan sijoittamispaikka
Metalliromun kierrätyslaitos sijaitsee Saunakankaalla noin 10 kilometriä Kajaanin kaupungin keskustasta lounaaseen osoitteessa Mustantie 501 kiinteistöllä 205-401-1-83.

Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä
Päästöjä ilmaan aiheutuu hienoerottelulaitteistosta, rauta-kumierottelusta ja jätteenpolttolaitoksesta sekä murskan poistokaasuista, polttoleikkauksen kaasuista sekä alueella liikkuvista työkoneista ja autoista.
Koska metallirikaste luokitellaan mahdollisesti vaaralliseksi jätteeksi, polttolaitos on suunniteltu niin, että vaarallisen jätteen poltossa vaadittavat palo-olosuhteet, lämpötila 1100 astetta ja viipymä 2 sekuntia toteutuvat laitoskohtaisesti ilmoitettavalla tehoalueella (reffialue). Reffialueella lämpölaitos voi polttaa laitokselle speksattuja kaikkia polttoaineita.

Polttolaitoksen päästöt ilmaan käsitellään savukaasujen puhdistusmenetelmillä alle jätteenpolton BAT-päätelmien uuden laitoksen ylempien päästötasojen ja ne alittavat jätteenpolttoasetuksen vaatimustasot.
Rauta-kumierottelun päästöt ilmaan käsitellään aktiivihiilisuodatuksella. Alueen toiminnot sekä ajoneuvot ja työkoneet aiheuttavat jonkin verran melupäästöjä. Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Laitoksen toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan asfaltoidulta alueelta kaksiosaisen selkeytysaltaan kautta öljynerotusjärjestelmään ja edelleen laitosalueen ympärysojaan. Hakemuksen mukaan ympäristöön johdettavissa vesissä on epäpuhtauksina mm. öljyhiilivetyjä, sinkkiä, lyijyä ja kuparia. Laajennusalueen hulevesien käsittelyyn rakennetaan toinen vastaavanlainen käsittelyjärjestelmä. Uusi alue ei tule merkittävästi lisäämään kuormitusta vesiin.

Laitoksen talousjätevedet kerätään umpikaivoon, josta ne toimitetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle.

Toiminnassa muodostuvia jätteitä ovat etupäässä vastaanotettavan metalliromun mukana tuleva ei-metallinen aines, alitteet ja tuhkat sekä toimisto- ja sosiaalitilojen jätteet. Tällä hetkellä prosessissa muodostuu eniten pölyalitetta, 0–3 mm:n alitetta ja metallirikastetta, yhteensä noin 21 500 t/v, sekä energiajätettä, noin 2 000 t/v. Jätteenpolttoprosessissa on arvioitu muodostuvan pohjatuhkaa ja kuonaa 2 700 t/v, lentotuhkaa 500 t/v ja savukaasujen puhdistusjätettä 500 t/v. Syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaiset luvat omaaviin hyötykäyttö- ja käsittelylaitoksiin. Polttolaitos vähentää merkittävästi syntyvien jätteiden määrää.

Toiminnan aloittamista koskeva hakemus
Kajaanin Romu Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta kaikille muille lupahakemuksessa esitetyille toiminnoille paitsi termiselle käsittelylle ja pölyn sekä 0–3 mm:n alitteen hyödyntämiselle maarakentamisessa. Hakija on esittänyt toiminnan aloittamista koskevaksi vakuudeksi 88 180 euroa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto lausuu Kajaanin Romu Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Hakemuksessa haetaan korotusta vastaanotettavien jätteiden määrään nykyisestä 82 000 tonnista/vuosi 143 000 tonniin/vuosi. Saunakankaan laitos ei ole pystynyt nykyiselläkään vastaanottomäärällä täyttämään ympäristöluvan määräyksiä ja jätteiden varastointimäärät ovat ylittyneet moninkertaisesti. Erityisesti ongelmia on ollut pölyn, 0–3 mm alitteen ja metallirikasteen varastointimäärien kanssa.  Lupajaosto katsoo, että nykytilanteessa jätteiden vastaanottomääriä ei voida nostaa hakemuksessa esitetylle tasolle. Lupajaoston näkemyksen mukaan jätteiden vastaanottomääriä voidaan nostaa vasta sitten, kun jätteiden varastointi täyttää nykyisen ympäristöluvan vaatimukset ja voidaan varmistua siitä, että jätteille on olemassa asianmukaisia käsittelypaikkoja, jonne ne voidaan säännöllisesti toimittaa.

Jätteen hyödyntäminen kapseloituna tuotantokentän maarakentamisessa
Lainsäädännössä ei ole annettu täsmällisiä vaatimuksia, milloin on kyse jätteen hyödyntämisestä ja milloin loppukäsittelystä. Oikeuskäytännössä on kuitenkin arvioitu, että jätteen käyttö maarakentamisessa on hyödyntämistä silloin, kun jäte korvaa rakentamisessa muutoin käytettävän luonnonmateriaalin. Lisäksi jätteen on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan sopivaa korvaamaan luonnonmateriaalin. Jätteen käytön aiheuttamien ympäristövaikutusten on oltava kokonaisuutena arvioiden vähäisemmät kuin jätteen sijoittaminen kaatopaikalle ja jätteen käytön on muutenkin oltava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaista. 
Kentällä, jonka maarakentamiseen kapseloitua jätettä on tarkoitus käyttää, on ympäristöluvan vastaisesti varastoitu maanvaraisesti jätettä usean vuoden ajan. Kentän pinnoittamista on edellytetty aluehallintoviraston 2017 myöntämässä ja edelleen voimassa olevassa ympäristöluvassa. Laajennusosan pinnoittamista ei ole kuitenkaan toteutettu.

Hakemuksessa ei tarkemmin selvitetä, mitä luonnonmateriaaleja kapseloidulla jätteellä on tarkoitus korvata eikä sitä, onko hakijalla mahdollisuus käyttää maarakentamiseen MARA-asetuksen mukaisia jätteitä. Kajaanin seudulla on tulossa lähiaikoina suuria purkukohteita, joista syntyvälle betoni- ja tiilijätteille tarvitaan hyödyntämiskohteita. 

Lupajaosto katsoo, että SLF-hienoaineksen kapseloinnissa on kyse jätteen vaarallisen loppusijoittamisesta maahan ja kyseinen jäte tulisi ensisijaisesti sijoittaa vaarallisena jätteenä kaatopaikalle. Maarakentamisessa käytettäväksi suunnitellun vaaralliseksi jätteeksi luokitellun pölyn ja alitteen aiheuttamat ympäristövaikutukset eivät ole vähäisempiä kuin kyseisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle. Kyseisen jätteen teknisestä soveltuvuudesta maanrakennuskäyttöön ei hakemuksessa esitetä riittävää selvitystä. Ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaista on, että maarakentamisessa käytetään siihen tutkitusti soveltuvia jätteitä, joiden ympäristö- ja tekninen kelpoisuus ja ympäristölle aiheutuva riski on tunnistettu myös pitkällä aikavälillä. 

Mikäli jätteen sijoittamiselle tuotantokenttään kuitenkin myönnetään lupa, tulee laitoksen seuranta- ja tarkkailumääräyksissä ottaa huomioon, mitä valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista säädetään vaarallisen jätteen kaatopaikkojen rakentamisesta, seurannasta ja tarkkailusta. 

Jätteenpolttolaitos
Jätteenpolttolaitoksessa on tarkoitus polttaa metallirikastetta, jonka orgaanisen aineksen pitoisuus on niin suuri, ettei sitä voi sijoittaa kaatopaikalle. Poltettavaksi tarkoitettu rikaste voi olla vaarallista jätettä, eikä vaarallisen jätteen polttokapasiteettia ole tällä hetkellä riittävästi saatavissa Suomessa. Toisaalta olemassa olevat laitokset ovat kokoluokaltaan huomattavasti suurempia, eikä lupahakemuksessa esitetystä jätteenpolttolaitoksesta ole kokemuksia ainakaan Suomessa. 

Hakijalla ei ole asiantuntemusta jätteenpolttolaitoksen toimintaan, ja hakija ostaa asiantuntemuksen ulkopuolisilta kokeneilta toimijoilta. Hakemuksessa esitetyn perusteella ei voi  arvioida, onko toiminnanharjoittajalla tosiasiallisesti käytettävissään vaarallisen jätteen polttolaitoksen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Hakemuksen mukaan jätteenpolttolaitoksessa syntyvästä energiasta noin puolet voidaan hyödyntää Kajaanin Romu Oy:n toiminnassa. Lupajaosto katsoo, että hakemuksessa ei ole riittävästi selvitetty, miten jätteenpolttolaitoksen lämpö voidaan kokonaisuudessaan hyödyntää tai miten lämpö jäähdytetään ympäristöön, jos kaikkea energiaa ei voida käyttää hyödyksi. 

Päätös

Hyväksyi.

Silja Keränen ilmoitti esteellisyytensä asiassa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

  • Silja Keränen

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §