Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Päätös poikkeamislupahakemuksesta 2-22-4, Kauppakatu 1b, Kajaani Keskusta kaupunginosa 2

KAJDno-2021-304

Valmistelija

  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

HAKIJA
Blauweiss Import

RAKENNUSPAIKKA
Kiinteistötunnus: 205-2-22-4

osoite: Kauppakatu 1b, 87100 KAJAANI
pinta-ala: 2 177 m2 
rakennusoikeus: 940 k-m2 
        

KUVAUS
Hakija hakee poikkeamislupaa toimistotilojen (141 k-m2)   muuttamiseen asuintiloiksi. 

Erityisinä syinä ja perusteluina hakija kirjoittaa: ”Hankkeella saadaan olemassa olevat tyhjät tilat käyttöön. Rakennuksen ulkoasu ei muutu.”

Poikkeamislupahakemus 15.3.2021, (saapunut 17.3.2021), oheisliite
Lisäselvitys, oheisliite


POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Poikkeamista haetaan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta. 

Hakemuksen pohjapiirustus (8.3.2021) liitteen mukaan hankkeessa muutetaan entisen vanhan vesilaitoksen 2. kerroksen toimistotiloja asuinkäyttöön. Muutos ei koske ravintolaa, yökerhotiloja, sosiaalitiloja, osaa toimistohuoneita eikä rakennuksen ulkoasua.

Asemapiirroksesta ilmenee, että tontille ajo tapahtuu tontin luoteen puolelta, Kivipuronsuu -kadun kautta. Osa autopaikoista, joita on esitetty asemapiirroksessa 10 kpl, eivät täytä kaikilta osin rakennusjärjestyksen asemakaavoitetun alueen yleismääräyksistä. Nämä poikkeamiset ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. 

Poikkeamisen toimivalta on ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017).

KAAVATILANNE
Alueella on voimassa 1.10.1996 vahvistettu asemakaava (KV 20.5.1996).  Asemakaavassa korttelin käyttötarkoituksen kaavamerkintä on KY: Liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialue

Korttelin rakennusoikeus on 940 k-m2 ja kerrosluku II. Korttelin rakennusala on osoitettu olemassa olevan rakennuksen alalle ja sitä koskee suojelumerkintä sr-14: Historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. 

Kaavassa on osoitettu tontilla istutettava puurivi, pysäköimispaikka, maanalaisia johtoja varten varattu alueen osa, ajoneuvoliittymäkielto ja alueen osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokas puusto/puu, joka on säilytettävä.

Kaavan yleisissä määräyksissä on autopaikkavaatimus asuinnoille, toimisto- ja liiketiloille 1 ap/100 k-m2. Yleisissä määräyksissä on määräyksiä auton pysäköintipaikan sijainnista ja etäisyyksistä asuinhuoneiden ikkunaseiniin ja leikki- ja oleskelualueisiin. 

Tontti, jolle poikkeamista haetaan, rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Kajaaninjoen historialliseen kokonaisuuteen. 

Ote poikkeamislupakartasta, oheisliite

LAUSUNNOT
Kaupunki on pyytänyt lausunnot Kainuun Museolta ja Kainuun ELY-keskukselta, joka ei lausunut hankkeesta. Kainuun Museo on antanut hankkeesta puoltavan lausunnon, jonka mukaan se ei näe estettä poikkeamisluvan myöntämiselle ja toimistotilojen muuttamiselle asuinkäyttöön. Kohteeseen on tehty suuria julkisivun ja sisätilojen muutoksia jo vuonna 1995, joten historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne on jo tuolloin muuttunut. Rakennuksessa on kuitenkin vielä jäljellä alkuperäisiä linjoja ja pintoja julkisivussa. Sisäpuolella rakennuksessa on hyvin vähän jäljellä alkuperäisiä elementtejä ja tiloja on muutettu aiemminkin käyttötarkoituksen mukaan.

Oheisliite: Kainuun Museon lausunto

KUULEMINEN
Kaupunki on kuullut naapureita (3 kpl). Kuulemisessa naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. 
 
Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, puh. 044 7100 455 sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisen seuraavin ehdoin ja perusteluin:

EHDOT
Hankkeelle on haettava rakennuslupa, joka täyttää rakennuslupavaatimukset asumisen suhteen kuten melusuojauksen ja autopaikoituksen osalta. 

PERUSTELUT
Rakennus, jolle poikkeamista haetaan, sijaitsee kaupungin keskusta-alueella Kauppakadun alkupäässä, Kajaaninjoen varrella. Rakennus on alun perin vuonna 1943 rakennettu vesilaitos ja pumppuasema, joka on Eino Pitkäsen suunnittelema. Punatiilinen, osittain 3 -kerroksinen rakennus on asemakaavalla suojeltu. Rakennukseen on tehty muutoksia ja laajennus ja sen käyttötarkoitus on muuttunut vesilaitoksesta nuorisotiloihin ja viimeisempänä ravintola/yökerhoksi. Toisessa kerroksessa on toimistotiloja. Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksenmuutos toimistotiloista asumiseen sopii liike- ja asuinkerrostalojen alueelle. 

Poikkeamisluvan mukainen muutos ei vaaranna kaavan rakennussuojelun tavoitteiden toteutumista. Rakennuksen ulkoasu ei muutu. Poikkeamislupahakemuksen mukainen käyttö on asumista, joka sopii käyttötarkoitukseltaan rakennettuun ympäristöön.

Poikkeamisella ei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuteta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171–174 §.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa (2) kaksi vuotta tästä päivästä lukien.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Maksut
Myönteinen päätös 440 euroa. Kielteinen päätös 220 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.