Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lausunto Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen uuden sivukivialueen KL 1 ympäristölupahakemuksesta ja toiminnanaloittamisluvasta

KAJDno-2021-457

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Terrafamen Oy:n Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen uuden sivukivialueen KL1 ympäristölupahakemuksesta ja toiminnanaloittamisluvasta.  Asian diaarinumero on PSAVI/4347/2020.

Terrafame Oy hakee 2.6.2020 vireille tulleella hakemuksella ympäristö- ja vesitalouslupaa Kuusilammen avolouhoksen länsi- ja lounaispuolelle rakennettavalle sivukiven loppusijoitusalueelle KL1 sekä siihen liittyville toiminnoille. Yhtiö hakee YSL 199 §:n mukaista oikeutta toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Vastaavasti yhtiö hakee vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa. 

Lupa-asian taustaa

Terrafame Oy:n Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen koko toimintaa koskeva ympäristölupahakemus on tullut aluehallintovirastoon vireille 30.8.2017 (PSAVI/2461/2017). Hakemus ei ole koskenut sivukivialuetta KL1, koska hakemuksen jättövaiheessa sivukivialueen suunnittelu on ollut alkuvaiheessa. 

Ennen hakemuksen vireille tuloa on toteutettu Terrafame Oy:n kaivostoiminnan jatkamista ja kehittämistä tai vaihtoehtoista sulkemista sekä Terrafame Oy:n kaivoksen vesienhallintaa koskevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt.

Kuvaus toiminnasta

Sivukivialueen KL1 suunniteltu pinta-ala on 370 ha, ja sinne on suunniteltu sijoitettavan 395 Mt sivukiveä. Sivukivialue KL1 jaetaan 7 lohkoon, joista lohkoille 1–6 sijoitetaan pääsääntöisesti mustaliusketta (luokitus vaarallinen jäte) ja lohkolle 7 rikkipitoisuudeltaan alle 0,3 % kiilleliusketta. Lisäksi lupaa haetaan loppusijoittaa alueelle liuoskasojen kastelujärjestelmistä muodostuvaa murskattua ja hyödyntämiskelvotonta muoviletkujätettä noin 2 000–2 500 t/v.

Lohkot 1–6 luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi ja niille rakennetaan tiivis pohjarakenne 1,5 mm:n HPDE-muovikalvosta ja sen alle asennettavasta bentoniittimatosta. Lohkoilla 1–6 muodostuvat suotovedet johdetaan sekä toiminnan aikana että lohkojen sulkemisen jälkeen uusien rakennettavien altaiden DP8 ja DP9 kautta joko vesien käsittelyyn tai bioliuotuskiertoon. Lohkolle 7 läjitettävä sivukivi ei ole vaarallista jätettä, joten sille läjitys tehdään pääosin suoraan painuvan pintamaan päälle. Lohkon 7 suotovedet johdetaan uuden rakennettavan viivästysaltaan kautta ympäristöön tai altaalle DP5 ja edelleen käsittelyyn.

Sivukivialueen KL1 rakentaminen aloitetaan lohkosta 7 ja rakennetaan seitsemässä vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen arvioitu rakentamisajankohta on vuonna 2021 ja seitsemännen vuosina 2035–2040. Sivukiven läjityksen on arvioitu päättyvän 2040.

Sivukivialueen KL1 eteläpuolelle rakennetaan Rajasuon maanläjitysalue (kaivannaisjätteen jätealue). Maanläjitysalueen pinta-ala on 61,4 ha ja sinne sijoitetaan noin 3,8 Mm3 sivukivialueelta poistettavia pintamaita.

Vesilain mukaiset hankkeet

Hakemuksella haetaan myös vesilain mukaista lupaa tehdä aluetta kuivattavia toimenpiteitä ja ojituksia sivukivialueella ja Rajasuon maanläjitysalueella. Sivukivialueen KL1 lohkojen 1–6 alueen vedet ovat rakentamisen jälkeen pois Ruunakorvenpuron ja Iso Savonjärven virtaamista. Maanläjitysalueen vedet ja mahdollisesti sivukivialueen lohkon 7 vedet johdetaan edelleen luontaiselle valuma-alueelleen. Terrafame Oy hakee vesilain mukaista lupaa sivukivialueen KL1 alle jäävien lampien (Rajalampi, Kuusilampi, Kuljunlampi ja nimetön lampi sekä Kiukerolampi) hävittämiseen. Hakemukseen liitetyn selvityksen mukaan kyse ei ole vesilain 2 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun luonnontilaisen vesiluontotyypin hävittämisestä tai luonnontilan vaarantamisesta.

Tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä 

Sivukivialueen rakennusaikana lähiojien kiintoainekuorma lisääntyy ja aiheuttaa veden samentumista. Vaikutuksia lievennetään työnaikaisilla selkeytysaltailla, joiden kautta työmaalla muodostuneet vedet johdetaan ympäristöön. Maansiirtotöistä aiheutuu pölyämistä etenkin kuivina aikoina.

Sivukivialueelle läjitetään yhteensä noin 395 Mt eli noin 188 Mm3 pääosin vaaralliseksi jätteeksi luokiteltua mustaliusketta olevaa sivukiveä. Toiminnan aikana sivukiven lastauksesta, kuljetuksista sekä kuormien purkamisesta aiheutuu sivukivialueen toiminnan aikana pölyämistä, melua ja tärinää. Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu ilmanlaadun raja-arvojen ylittymistä lähimpien häiriintyvien kohteiden alueella. Toiminnan aikainen melu kohdistuu kaivospiirin eteläpuolelle. Esitetyn melumallinnuksen mukaan melun mahdollinen kasvu alittaa edelleen kaivoksen ympäristöluvassa määrätyt meluraja-arvot.

Likaantuneiden suotovesien ja pohjarakenteen alta pumpattavien kuivatusvesien määräksi on arvioitu noin 1,3 Mm3/v. Mustaliuskeessa oleva sulfidi hapettuu herkästi, minkä seurauksena suotovesiin liukenee runsaasti metalleja ja vesi sisältää paljon liuenneita suoloja. Sivukivialueelta KL1 kaivoksen vesikiertoon ja puhdistamolle johdettavaksi vuotuiseksi kuormitukseksi on arvioitu 1 300 t sulfaattia, 162 t mangaania, 135 t sinkkiä, 52 t alumiinia, 30 t nikkeliä, 26 t natriumia, 1,0 t uraania, 0,9 t kadmiumia.  Hakemuksen mukaan haitta-aineet saadaan natriumia lukuun ottamatta poistettua tehokkaasti jätevesien käsittelyssä.

Rajasuon maanläjitysalueelta lähtevä kuormitus johdetaan selkeytyksen jälkeen vesistöön luontaisia valumareittejä pitkin. Vuotuiseksi kuormaksi on arvioitu noin 10 t sulfaattia ja 5 t kiintoainetta.

Sivukivialueen KL1 tai maanläjitysalueen rakentamis- ja toimintavaiheen päästöistä ei arvioida aiheutuvan korvattavaa vahinkoa rantakiinteistöille, vesialueen omistajille eikä kaupallisille kalastajille. 

Jätealueen sulkeminen

Terrafame Oy:n sulkemissuunnittelu on asteittain etenevä prosessi, joka koostuu useasta erilaisesta osa-alueesta. Suunniteltu peittorakenne ylhäältäpäin on seuraava: pintakerros (kasvukerros), suojageotekstiili ja HDPE-kalvo (1,5 mm). Sivukiven ominaisuudet vaativat tiivistä peittoa sivukiven sulfidimineraalien hapettumisen ehkäisemiseksi. Tiivis peite minimoi myös läpivirtaaman, jolloin happamia ja metallipitoisia suotovesiä muodostuu pienempiä määriä.

Sulkemistoimenpiteiden varmistamiseksi hakija on esittänyt asetettavaksi koko kaivoksen osalta 130 M€:n vakuuden. Tästä sivukivialueiden KL1 ja KL2 osuus on noin 40 M€. Sivukivialueen pintarakenteen kustannuksiksi on arvioitu 11 €/m2.

Samanaikainen kuuleminen

Sivukivialueen KL1 lupahakemus ja kaivoksen koko toimintaa koskevan uusi lupahakemus kuulutetaan samanaikaisesti erillisillä tiedoksiantokuulutuksilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 21.4.–28.5.2021 aluehallintoviraston verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto antaa seuraavan lausunnon Terrafame Oy:n kaivoksen uuden sivukivialueen KL1 ympäristölupahakemuksesta ja toiminnanaloittamisluvasta:

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto ei näe estettä sivukivialueen KL1 rakentamiselle suunnitelman mukaiselle paikalle Terrafamen Sotkamon kaivosalueelle, kun jätealueen rakentaminen, käyttö, tarkkailu ja sulkeminen toteutetaan lupahakemuksessa ja päivitetyssä sivukiven kaivannaisjätesuunnitelmassa esitetyllä tavalla lupaviranomaisen määräyksiä noudattaen. 

Sivukivialueen rakentamisessa ja sivukiven sijoittamisessa sekä alueen pintavalunta- ja suotovesien hallinnassa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, jottei läjitettävä sivukiviaines pääse pölyämään tai joudu alttiiksi rankkasateiden aiheuttamalle eroosiolle ja sortumille. Vaarallisen jätteen alueen lohkojen 1–6 pohjatöissä tulee varmistaa, ettei pohjamaassa ole sellaisia lohkareita tai terävää mursketta, jotka voisivat rikkoa pohjalle asennettavan suojakalvon sivukiven painosta täytön aikana ja jälkeen.

Erityistä huolellisuutta lupajaosto edellyttää vaaralliseksi jätteen luokiteltavan mustaliuskeen ja vaarattoman kiilleliuskeen erottelussa ja lajittelussa, etteivät ne sekoitu ja kulkeudu väärälle lohkolle sivukiven läjitystä tehtäessä.

Sivukivialue KL1 sijoittuu aivan kaivospiirin eteläosaan Kuusilammen avolouhoksen ja primääriliuotusalueen väliin. Pohjoispuolella sijaitsee sekundääriliuotusalue. Nykytilanteessa hankealue on pääasiassa metsämaata ja avohakkuualuetta. 

Uuden sivukivialueen rakentaminen tälle alueelle lisää kaivosalueen rakennettujen alueiden kokonaispinta-alaa ja vähentää siten sade- ja sulamisvesiä luontaisesti sitovaa maapinta-alaa. Tämä kasvattaa alueelta kerättävien ja poisjohdettavien hulevesien määrää, mikä tulee ottaa huomioon keräysaltaiden ja putkiverkoston mitoituksissa sekä vesien pumppauskapasiteetissa. Sivukivikasojen läpi suotautuvat vedet lisäävät puolestaan käsiteltävien vesien määriä, mikä vaikuttaa keskusvedenpuhdistamon käyttökapasiteettiin. 

Kaikkinensa KL1-sivukivialueen rakentamisen jälkeen alueelta muodostuvan vesimäärän arvioidaan lisääntyvän vuositasolla noin 250 %. Arvio on tehty hydrologisen vuosikirjan vuosien 2006–2010 sadannan ja lumen sulamisvesivirtaamien mitoitusarvoilla. Sademäärien arvioidaan kuitenkin kasvavan ilmastonmuutoksen myötä vuoteen 2040 mennessä 7–8 % vuosien 1971–2000 keskiarvosta ja kesällä kovimmat rankkasateet jopa 10–25 %. Tämä tulisi ottaa huomioon arvioitaessa sivukivialueen vesien hallintajärjestelmän mitoituksessa käytettäviä vesimääriä.

Lupajaosto muistuttaa, että Terrafamella on samanaikaisesti suunnitteilla Kolmisopen alueen tuotanto- ja laajennushanke, joka toteutuessaan edelleen lisää rakennetuttujen alueiden ja näiltä johdettavien hulevesien määrää sekä käsiteltävien vesien käsittelykapasiteetin tarvetta. 

Lupajaosto esittääkin, että lupapäätöstä myönnettäessä otetaan huomioon näiden kaikkien eri hankkeiden yhteisvaikutukset siten, että kaivosalueen vesienhallinnassa edellytetään riittävän suureksi mitoitettuja keräys- ja viivästysaltaita ja näille vara-altaita, joihin tarvittaessa voidaan varastoida vesiä pidemmäksikin aikaa.

Sivukivialueen KL1 tarkkailussa tulee suoto- ja hulevesien sekä pohjavesiputkien vesinäytteiden seuranta toteuttaa vähintään hakemuksessa esitetyllä seurantavälillä. Vesistöön johdettavien purkuvesien tarkkailua tulee jatkaa vielä sivukivialueen sulkemisen jälkeenkin niin kauan, kunnes haitta-aineita ei purkuvesissä enää esiinny ja vedet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset.

Lupajaosto ei näe estettä sivukivialueen pohjarakenteiden rakennustöiden aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska suunniteltu KL1-sivukivialue sijaitsee muutenkin rakennetulla kaivosalueella. Rakentamisen aloittaminen ei aiheuta sellaisia muutoksia tai vaikutuksia ympäristöön, että muutoksen hakeminen päätökseen tulisi hyödyttömäksi. 

Lupajaosto esittää, että haettava lupa myönnetään määräaikaisena, kunnes samanaikaisesti kuulutettavana oleva koko kaivostoiminnan päälupa (PSAVI/2461/2017) on saanut lainvoiman.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §