Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 19.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Lausunto Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalousluvasta ja toiminnanaloittamisluvasta

KAJDno-2018-1378

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa- ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta, Dnro PSAVI/2461/2017, sekä kalliokiviaineksen louhinta ja kalliomurskeen valmistuksen maa-aineslupahakemuksesta Perälä nimisellä tilalla, Dnro PSAVI/2598/2017. Molempien lupahakemusten mukaiset toiminnot sijoittuvat Sotkamon kunnan alueelle. Kajaanin kaupungin puolella sijaitsevat toiminnoista kipsisakka-altaat, osa primääriliuotusalueen lohkoista 2 ja 3 PLS-keräysaltaineen sekä eteläinen jälkikäsittely-yksikkö. Lausunnon toimittamiselle aluehallintovirastoon on pyydetty jatkoaikaa 15.3.2019 saakka.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Terrafame Oy hakee uuttaa ympäristö- ja vesitalouslupaa Sotkamossa sijaitsevalle kaivoksen ja metallitehtaan toiminnoille. Kaivoksen toiminta on aloitettu keväällä 2008 ja siinä hyödynnetään Kuusilammen avolouhoksen mustaliuskepohjaista monimetalliesiintymää. Voimassa olevan määräaikaisen ympäristöluvan mukainen kaivoksen kokonaislouhintamäärä on 45 Mt/v, josta sivukiveä 30 Mt/v ja malmia 15 Mt/v. Kaivoksen lopputuotteina syntyy nikkeliä, sinkkiä, kuparia sekä kobolttia sisältäviä metallisulfideja. Ympäristöluvan mukainen nikkelituotanto on enintään 30 000 t/v.

Toiminnan kuvaus

Tuotantoprosessi koostuu louhinnasta, murskauksesta, agglomeroinnista, kasaliuotuksesta ja metallien talteenotosta. Lisäksi keskeisiin toimintoihin kuuluvat räjähdysaineiden tuotanto ja varastointi, hapen, vedyn, rikkivedyn ja kalkkituotteiden valmistus, kemikaalien käsittely ja varastointi, höyryn ja lämmön tuotanto, prosessijätteiden läjittäminen alueen kaatopaikoille, sivukivien ja pintamaiden läjittäminen kaivannaisjätteiden jätealueille, raakaveden hankinta ja siihen liittyvä säännöstely, louhoksen kuivanapito sekä prosessi- ja talousjätevesien käsittely eri käsittelyjärjestelmissä.

Yhtiö hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kaikille nykyisille toiminnoille sekä seuraaville keskeisimmille uusille toiminnoille ja muutoksille:

 • malmin louhinnan kasvattaminen määrään 18 Mt/v ja sivukiven vastaavasti määrään 45 Mt/v,
 • metallien tuotannon kasvattaminen: Ni 37 000 t/v, Zn 80 000 t/v, Cu 5 000 t/v, Co 1 500 t/v,
 • uraanin talteenottolaitoksen käyttöönotto ja uraanin tuotanto 250 t/v,
 • uusien ensimmäisen vaiheen liuotusalueiden lohkojen 5-6 rakentaminen vaiheittain ja niiden tuotannollinen käyttö,
 • toisen vaiheen liuotusalueen lohkojen 1-4 korottaminen tasolta +285 mmp tasolle +315 mmp sekä uusien lohkojen 5-8 rakentaminen ja tuotannollinen käyttö (korkotaso enintään +330 mmp),
 • kipsisakka-altaan 1 (lohkot 2-3) korottaminen tasolta +228 mmp tasoon +232 mmp, altaan 2 (lohkot 4-6) korottaminen tasolta +228 mmp tasoon +235 mmp ja altaiden 1 ja 2 käytön jatkaminen sekä uuden kipsisakka-altaan 3 rakentaminen,
 • sivukivialueen KL2 lohkon 5 rakentaminen,
 • esineutralointisakan uudelleen liuottaminen toisen vaiheen liuotusalueella,
 • uuden vesienkäsittelyaltaan rakentaminen Latosuon altaan tilalle,
 • kaupallinen maa-aineslain tarkoittama kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus.

 

Hakijan ilmoittamat tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä

Kaivoksen keskeiset, ilmaan johdettavat päästöt koostuvat pääasiassa metallitehtaan rikkivetypitoisista hönkäpäästöistä sekä louhinnan, malmin käsittelyn, kaivosliikenteen ja energiantuotantoyksiköiden hiukkas-, typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöistä. Hankesuunnitelman mukaisen toiminnan muutoksen ei ennalta arvioiden katsota sanottavasti lisäävän ilmaan johdettavia päästöjä. Rikkivetypäästöjen ollessa nykyisellä tasollaan hajuvaikutuksia arvioidaan olevan havaittavissa enintään 14 km etäisyydellä tuulensuunnan alapuolella. Hakemuksen mukaan kaivostoiminnasta ei aiheudu häiritseviä melupäästöjä päivä- tai yöaikaan. Muun muassa räjäytystoiminnasta syntyvä matalataajuinen melu voidaan kuitenkin kuulla kaukanakin melulähteestä.  

Vesistöpäästöjen osalta hakemuksessa esitetyt laskennalliset enimmäisvuosikuormitukset ja -pitoisuusrajat perustuvat nykyisen purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavaan arvioituun enimmäisvesimäärään (7 500 000 m3/v) sekä kaivoksen lähivesistöihin johdettaviin arvioituihin enimmäisvesimääriin (yhteensä 1 250 000 m3/v). Kaivoksen merkittävin vesistöjä kuormittava aine on sulfaatti, jonka vuosikiintiöksi Terrafame Oy esittää purkuputken kautta enintään 20 000 t/v sekä vanhoille reiteille Oulujoen suuntaan enintään 2 500 t/v ja Vuoksen suuntaan enintään 1 500 t/v. Terrafame Oy esittää, että sulfaattikuormituksen raja-arvo määritellään vuosittain edellisvuoden sadantaan perustuen. Sulfaatin pitoisuusrajaksi yhtiö esittää purkuputkelle 3 000 mg/l ja vanhoille reiteille 4 000 mg/l. Keskuspuhdistamolla käsiteltyjen jätevesien sulfaattipitoisuus on tällä hetkellä noin 2 000 mg/l.

Purkuvesien metallipäästöjen ja toiminnan ilmapäästöjen osalta Terrafame Oy:n luparajaehdotukset noudattavat pääosin nykyisiä luparajoja. Päästöt ovat pääsääntöisesti alittaneet nykyiset luparajat.
Terrafame Oy hakee lupaa johtaa käsitellyt jätevedet purkuputkella Nuasjärveen nykyiseen purkupaikkaan. Vaihtoehtoisina purkupaikkoina on selvitetty Rimpilänsalmea ja Petäisenniskaa. Yhtiö hakee säteeltään 500 metrin suuruista sekoittumisvyöhykettä purkupaikan ympärille. Lisäksi yhtiö hakee sekoittumisvyöhykkeitä Vuoksen vesistön suuntaan Kivijärveen asti ja Oulujoen vesistön suuntaan Kolmisoppeen asti.

Kaivosalueella muodostuvat keskeiset jätejakeet ja niiden määrät sekä sijoituspaikat on esitetty seuraavassa taulukossa.

Jätejae Määrä / vuosi Jätealue / käsittely
Pintamaat 0 - 1,9 Mm3 Pintamaiden varastoalue
Sivukivi 18 - 45 Mt Sivukivialue KL2
Loppuun liuotettu malmi 18 Mt  Sekundäärialue
Esineutralointisakka 59 000 - 120 000 t  Sekundäärialue
Loppuneutraloinnin sakka 88 000 -278 000 t Kipsisakka-altaat
Keskuspuhdistamon sakat* 1,0 Mt  Kipsisakka-altaa

 

*Raudansaostuksen sakka (186 000–550 000 t/v) on toimitettu 2017 jälkeen keskuspuhdistamolle eikä sitä ole esitetty enää omana jätejakeenaan.

Kaikki sivukivi- ja liuotusalueet sekä kipsisakka-altaat pohjustetaan vesitiiviillä HDPE-kalvolla ja peitetään toiminnan loppuessa tiiviillä pintarakenteella.

Vesitaloushanke

Hakija esittää pidettäväksi voimassa nykyiset vesitalousluparatkaisut ja hakee vain käyttöveden johtamista Nuasjärvestä koskevan vesitalousluvan rauettamista. Vesilain mukainen hakemus koskee seuraavia uusia hankkeita:

 • Salmisen osittainen kuivatus/täyttö sekä sen valuma-alueen muokkaus,
 • purkuputken ejektoreilla tapahtuva vedenotto Nuasjärvestä,
 • rakennettavien uusien alueiden alle jäävien vesialueiden kuivatus,
 • vesilain 2. luvun 11 §:n kiellosta poikkeaminen alle hehtaarin kokousten lampien osalta.

Hakijan mukaan uusilla vesitaloushankkeilla ei ole haitallisia vaikutuksia lähialueen vesistöihin.

Maa-aineslupahakemus

Terrafame Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja kalliomurskeen valmistukseen Perälä-nimisellä tilalla, joka sijaitsee Terrafame Oy:n kaivosalueella. Suunnitellun ottamisalueen laajuus on 38 000 m2. Kalliokiviainesta haetaan otettavaksi noin 620 000 m3ktr 10 vuoden ajan. Kiviainesta käytetään mm. maanrakennuskäyttöön. Kiviaines ei sisällä maarakennuskäyttöä rajoittavia aineksia. Alue ei ole pohjaveden oton kannalta tärkeää aluetta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kokonaisuudessaan Kajaanin kaupungin Infossa sekä sähköisen AVI:n Lupatietopalvelussa: www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 421 4397 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto toteaa lausuntonaan Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta seuraavaa.

Tässä lupahakemuksessa esitetyt kaivoksen ja metallintuotannon prosessit ovat uraanin talteenottoa lukuun ottamatta vakiintuneita ja toiminnan ympäristövaikutukset ovat pääosin tunnistettuja ja vaikutusten estämisen tekniikat tiedossa. Terrafame Oy:ltä on tämän lisäksi tulossa erillinen hakemus nikkeli- ja kobolttituotannon akkutehdashankkeesta, joka on kokonaan uusi toiminto kaivosalueella. Kyseiseen hankkeeseen liittyy myös kaivosalueen energiatuotannon uudistaminen. Kaivosalueen koko metallintuotannon toimintakokonaisuuden vaikutusten hahmottamiseksi ja lupamääräysten arvioimiseksi tämä akkutehdashanke ja uusi energiantuotantolaitos tulisi liittää tähän samaan lupahakemuskokonaisuuteen.

Ympäristölupahakemukseen ei ole sisällytetty kaivosalueen toisen tiedossa olevan esiintymän eli Kolmisopen malmion hyödyntämistä. Tässä ympäristölupahakemuksessa esitetään toimintoja pitkälle aikavälille, jolloin myös Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen tulee ajankohtaiseksi. Kolmisopen alueen hyödyntämisen vaikutukset uusine aluevarauksineen tulisi esittää ja niiden ympäristövaikutukset ottaa huomioon jo tässä lupamenettelyssä. Uudet tuotanto- ja jätealueet lisäävät kaivosalueella muodostuvien likaisten vesien määriä ja vaikeuttavat jatkossa vesien hallintaa enenemässä määrin.

Uusia tuotanto- ja jätealueita käyttöönottaessa ne tulee sijoittaa siten, että ne sijoittuvat mahdollisimman kauaksi nykyisestä lähiasutuksesta, jota on erityisesti Hakosen järven itä- ja pohjoispuolella.

Ympäristövaikutukset

Terrafame Oy:n nykyisen kaivos- ja metallituotannon ympäristövaikutukset tunnetaan pääosin hyvin. Hakemuksen mukaisella toiminnalla merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat vesistöihin. Ilmapäästöt ovat toiminnan nykyisessä muodossa vähäiset, lähinnä rikkivetypäästöjen hajuhaittoja ja pölyämistä, jotka ovat rajoittuneet pääasiassa kaivospiirin alueelle. Toiminnan haju-, pöly- ja meluhaitat ulottuvat ajoittain lähimpiin asutuksiin, joten näiden ehkäisyyn on jatkossakin kiinnitettävä huomiota.

Sulfaattikuormituksen luparajoja hakija esittää vuosittain porrastetusti vaihtuviksi siten, että ne määrittyvät edellisen vuoden sadannan mukaan. Tarkoituksena on tasoittaa runsaista sadannoista johtuvia suuria kuormitushuippuja varastoimalla osa vedestä seuraavaan kuivempaan vuoteen, jolloin varastoituja vesiä voidaan purkaa enemmän. Lupajaosto toteaa, että lupamääräyksissä on kuitenkin syytä varautua siihen, että tulevina vuosina sateisuus alueella kasvaa ja vähäsateisia vuosia on harvemmin.

Terrafame Oy hakee lupaa tuotannon lisäämiseen ja esittää samalla sulfaattikuormituksen vuosikiintiöiden kasvattamista niin purkuputkelle kuin ns. vanhoille reiteille. Purkuvesien johtaminen vanhoille reiteille olisi käytännössä tarpeen vain poikkeustilanteissa. Esimerkiksi vuonna 2018 vettä oli ollut tarpeen laskea vain purkuputkesta. Lupajaoston mielestä näitä pieniä lähivesistöjä ei ole syytä enää enempää kuormittaa. Ensisijaisena tavoitteena tulee olla vesistöjen hyvän tilan säilyttäminen ja asetuksessa annettujen ympäristölaatunormien noudattaminen. Kaivokselta johdettavien vesien laatu tulee olla sellainen, että sekoittumisvyöhykkeitä ei tarvita. Purkuvesien metallipäästöt ovat vesienkäsittelyn tehostumisen myötä pienentyneet, joten lupajaosto esittää näiden luparajojen tiukentamista.

Vesienhallinnassa on puhtaat valumavedet ja jo puhdistetut käyttövedet pidettävä selvästi erillään likaantuneista vesistä. Puhtaiden vesien johtaminen pois alueelta erikseen vähentää käsiteltävien vesien määrää ja pienentää purkuvesien vesistökuormitusta.

Jätteet

Lupajaosto pitää hyvänä hakijan keinoja tehostaa metallien liuotusta kierrättämällä prosessivesiä takaisin liuoskiertoon ja palauttamalla jätejakeita takaisin bioliuotukseen tuotantoprosessin eri vaiheista. Samoin sivukiven hyödyntäminen rakentamisessa sekä muiden jätteiden toimittaminen kierrätykseen tai hyödynnettäväksi energiana vähentää jätealueiden tarvetta.

Mustaliuskekiven käyttöä sivukivialueiden rakenteissa tulee rajoittaa, kunnes sen käyttäytymisestä on saatu tutkimustietoa, jolla pysytään osoittamaan, ettei sen käytöstä aiheudu happamia valumia ympäristöön. Lupajaosto esittää, että sivukiven laatua selvitetään louhinnan yhteydessä säännöllisesti siten, että mahdollisimman suuri osa sivukivestä saadaan hyödynnettyä tarvekivenä.

Hakemuksessa esitetään niin sekundäärikasojen kuin kipsisakka-altaiden korottamista. Korottaminen tulee kasvattamaan pohjarakenteisiin kohdistuvaa painetta. Tämän vuoksi korottamisen vaikutukset tulee selvittää ensin tarkasti, onko korottaminen mahdollista, koska nämä sijoituspaikat ovat lopullisia.

Uraanin talteenotto

Kaivoksen liuotusprosessissa uraani liukenee muiden metallien mukana, joten lupajaoston mielestä uraanin talteenotto on tässä tapauksessa sekä taloudellisesti mielekästä että ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Metallituotteiden uraanipitoisuus tällöin alenee ja uraanijäämien kertyminen kierrätettävän PLS-liuoksen mukana liuotuskasoille ja kipsisakka-altaisiin vähenee. Uraanin talteenotto suljetussa uuttokierrossa on suunniteltava siten, ettei siitä aiheudu hallitsemattomia päästöjä. Prosessilinjastolta pääsee ilmaan jonkin verran haihtuvia yhdisteitä, rikkivetyä ja hiukkasia, joiden keräys ja suodattaminen tulee hallita kaikissa tilanteissa. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa laitos on voitava sulkea välittömästi siten, ettei sieltä leviä ympäristöön haitallisia päästöjä.

Sulkeminen ja jälkihoito

Jätealueiden sulkemisen yhteydessä tulee kasoille rakentaa vesitiiviit peittorakenteet, joiden tulee kestää muuttuvia olosuhteita vuosisatoja. Lupajaosto katsoo, että sulkemissuunnitelmassa sivukivialueiden ja toisen vaiheen liuotusalueiden pintarakenteiden tiiviyden ja vakauden tulee vastata valtioneuvoston asetusten kaivannaisjätteistä (190/2013) ja kaatopaikoista (221/2013) mukaisia luokituksia ja vaatimuksia.

Vesienkäsittelyä ja pohjavesien suojapumppauksia joudutaan ylläpitämään kaivoksen sulkemisen jälkeen jopa vuosikymmeniä. Hakija tulee velvoittaa alueen jälkihoitoon ja vaikutusten seurantaan niin pitkään, kunnes alueen pohjavesissä ja jätealueiden suotovesissä ei havaita haitta-aineita ympäristölle haitallisessa määrin.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Lupajaosto katsoo, että koska kaivos- ja metallintuotannon toiminta on jo vakiintunut kyseiselle toiminta-alueelle, hakemuksessa esitetty luvanmukainen toiminta, lukuun ottamatta uraanin talteenottoa, voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen ennen luvan lainvoimaa. Ennen toiminnan aloittamista on määrättävä riittävät vakuudet kaivoksen sulkemista ja jälkihoitoa varten. Vakuuden arvoa tulee päivittää aina ennen uusien alueiden käyttöönottoa.

Maa-aineslupahakemus

Terrafame Oy:n maa-aineslupahakemuksessa kaivosalueella sijaitsevalla Perälä-nimisellä tilalla ei ole esitetty maa-ainesasetuksessa vaadittuja tietoja hyödynnettävän tarvekiven laadusta eikä kiven käyttökelpoisuutta rakennuskivenä. Toiminnan ympäristövaikutuksia, kuten melu, ei ole tämän hakemuksen osalta esitetty. Hakemuksesta ei myöskään käy ilmi, missä kiviaines aiotaan murskata. Mikäli kivenmurskaamo sijoitetaan louhosalueelle, tulee toiminnassa noudattaa valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Murskaamon sijainti louhoksessa vaikuttaa ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi annattaviin lupamääräyksiin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Terrafame Oy:n kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta. Asia on uudelleen kuulutettu 19.3.2020. Lausunnon toimittamiselle on myönnetty lisäaikaa 15.5.2020 saakka. Asian diaarinumero on PSAVI/2461/2017.

Hakemuksen käsittelyn aikaisemmat vaiheet

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosta koskeva ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on tullut vireille 30.8.2017. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 31.12.2018–1.3.2019. Terrafame Oy on 26.7.2019 antanut selityksen ensimmäisessä kuulemisessa annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityksessä hakija on esittänyt, että se tulee syksyn 2019 aikana täydentämään hakemustaan.

Edellisen kuuluttamisen jälkeen toimitetut hakemuksen täydennykset ja muutokset

Hakija on 22.1.2020 täydentänyt hakemustaan muun muassa tiedoilla vesienkäsittelysakkojen ja loppuneutralointisakkojen samankaltaisuudesta laatu- ja vaaraominaisuuksien osalta, kipsisakka-altaiden 1–2 jäljellä olevasta läjityskapasiteetista, kipsisakka-altaan 3 toteutuneilla rakennus- ja laadunvalvonta-aineistoilla, selvityksellä kipsisakan kiintoainespitoisuuden nostamisvaihtoehdoista ja läjityksestä kipsisakka-altaille 1–2, olemassa olevan primääriliuotusalueen pohjarakenteen kunnostussuunnitelmalla ja suunniteltujen primääriliuotuslohkojen 5–6 pohjarakenteiden päivitetyillä rakennesuunnitelmilla, sekundääriliuotuslohkojen 5–8 pohjarakenteiden päivitetyillä rakennesuunnitelmilla ja raportilla vuoden 2019 toteutetuista meluntorjuntatoimenpiteistä

Lisäksi yhtiö on hakenut ympäristölupaa esikäsitellä sen omassa toiminnassa muodostuvia muovijakeita (putki- ja letkujäte). Prosessivaiheet ovat putki- ja letkujätteen pätkiminen, murskaus, kuivan hienoaineen erotus, rumpupesu, kiintoaine-erotus vesialtaassa, kitkapesu, loppuhuuhtelu ja kuivaus sekä puhtaan muovirouheen välivarastointi murskauskentälle. Hakija on 31.1.2020 täydentänyt hakemustaan päivitetyllä vesienhallintasuunnitelmalla.

Hakija on 19.1.2020 täydentänyt hakemustaan SEM1 altaalla havaitun HDPE-kalvon alapuolisten bentoniittimattojen saumakohtien erkaantumista koskevalla korjaussuunnitelmalla ja arviolla vas-taavien ongelmien esiintymisestä muilla altailla.

Muilta osin toimintaan, sen päästöihin tai vaikutuksiin ei ole esitetty muutoksia. Täydennyksillä tarkentuneiden ja muuttuneiden toimintatietojen takia hakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla se kokonaisuudessaan uudelleen.

Hakemusasioiden yhdistäminen

Korkein hallinto-oikeus on 26.8.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut keskuspuhdistamoa koskevien aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden päätösten määräykset vedenpuhdistussakan ja loppuneutraloinnin sakan sijoittamista uudelle kaatopaikalle ja palauttanut asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi tältä osin.

Vaasan hallinto-oikeus on 16.12.2019 antamallaan päätöksellä 19/0251/2 muun ohella määrännyt toiminnanharjoittajan selvittämään viimeistään 1.10.2020 mennessä KL2 sivukivialueen kallioperässä sijaitsevien mahdollisten pohjavettä johtavien kallioruhjeiden tarkempi sijainti ja antamaan selvitys mahdollisten ruhjeiden vaikutuksesta sivukivialueen KL2 pohjavesille aiheutuvaan pilaantumisriskiin.

Vaasan hallinto-oikeus on 16.12.2019 antamallaan päätöksellä 19/0252/2 kumonnut aluehallintoviraston päätöksen vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamisesta geotuubikentille ja samalla muodostuville vaarallisen jätteen kaatopaikoille ja palauttanut asian aluehallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintovirasto on yhdistänyt hallinto-oikeuksien palauttamat asiat nyt uudelleen kuulutettavaan hakemusasiaan (PSAVI/2461/2017).

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Terrafame Oy hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa monimetallimalmin louhinnalle, rikastamiselle, kaivannaisjätteen sijoittamiselle jätealueille, kaivumaiden hyödyntämiselle, rakentamisessa käytettävän tarvekiven louhinnalle, putkilinjojen rakentamiselle, uusien ojien kaivulle sekä käsiteltyjen jätevesien johtamiselle purkuputkessa Nuasjärveen ja vanhoille purkureiteille. Lisäksi lupaa haetaan kaivoshankkeen toteuttamiseen liittyville toiminnoille, kuten energiantuotannolle, polttoaineen varastoinnille ja jakeluasemille, kemikaalivarastoille, räjäytyskemikaalien varastointiin ja käyttöön, kaikkeen kaivoksen toimintoihin liittyvälle rakennustoiminnalle sekä ratapihan toiminnoille. Terrafame hakee lupaa louhia 18 Mt/v malmia ja 45 Mt/v sivukiveä. Tässä vaiheessa haetaan lupaa pelkästään Kuusilammen avolouhoksen malmiesiintymän hyödyntämiseen.

Terrafame esittää sulfaatin vuosikiintiöksi purkuputkelle enintään 20 000 t/a ja vanhoille reiteille enintään 4 000 t/a. Sulfaatin pitoisuusrajaksi hakija esittää purkuputkelle 3 000 mg/l ja vanhoille reiteille 4 000 mg/l. Purkuvesien metallipäästöjen sekä toiminnan ilmapäästöjen osalta luparajaehdotukset noudattavat pääosin nykyisiä luparajoja.

Hakija täsmentää lupahakemustaan siten, että se esittää sulfaattikuormituksen määrää sidottavaksi juoksutusvuotta edeltäneen vuoden sadantaan. Kun edeltävän vuoden sadanta on alle 700 mm, sulfaattikuormitus Nuasjärveen on enintään 10 000 tonnia ja vanhoille purkureiteille 1 000 tonnia ja kun edeltävän vuoden sadanta on 700 - 900 mm, sulfaattikuormitus Nuasjärveen on enintään 15 000 tonnia ja vanhoille purkureiteille 2 000 tonnia. Edellisvuoden sadannan ollessa yli 900 mm, sulfaattikuormitus Nuasjärveen on enintään 20 000 tonnia ja vanhoille purkureiteille 4 000 tonnia.

Terrafame esittää purkuputken kautta johdettavan veden laadun raja-arvoksi 3000 mg/l sulfaattia ja siitä aiheutuvan kuormituksen sulfaatin raja-arvoiksi 20 000 t/a. Hakija esittää lähivesistöihin johdettavan veden laadun raja-arvoksi 4000 mg/l sulfaattia ja siitä aiheutuvan kuormituksen sulfaatin raja-arvoiksi 4 000 t/a. Lähivesistöihin johdettava kuormitus jakautuu sulfaattikuormituksen perusteella niin, että enintään 2 500 tonnia muodostuvasta sulfaattikuormasta johdetaan Oulujoen ja enintään 1 500 tonnia Vuoksen vesistöreitille.

Terrafame on täydentänyt hakemustaan 31.1.2020 päivitetyllä kaivosalueen vesienhallintasuunnitelmalla. Vesienhallintasuunnitelma käsittää kaivosalueelle tulevat vedet sekä kaivosalueella muodostuvien vesien määrät ja laadun sekä kuvauksen vesienkäsittelystä ja vesitaseeseen liittyvien riskien hallitsemisesta. Vesienhallintaan liittyy ja vaikuttaa muun muassa toiminnan laajuus, toimintojen sijainti laitosalueella sekä eri valuma-alueilla muodostuvat vedet ja niiden laatu. Sadannan ja haihdunnan merkitys koko vesitaseeseen ja muodostuvien vesien laadun ja määrän kannalta on arvioitu olemassa olevan tiedon ja käytettävissä olevien mittaustulosten perusteella.

Pääperiaatteena vesienhallintasuunnitelma sisältää Terrafamen kaivostoiminnan kolmiosaisen käsittelykokonaisuuden, jonka osat ovat (1) prosessivesien kierrätys kaivosalueen sisällä, (2) hulevesien sekä kaivoksen happamien vesien keräily- ja käsittelyjärjestelmä, ja (3) puhtaiden vesien poisjohtaminen. Suunnitelma kattaa ympäristöluvassa annetut lupamääräykset puhtaiden vesien erottamisesta, kipsisakka-altaiden käytöstä, vesistökuormitukset ja vesien varastoimisen.

Vesitaloushanke

Terrafame esittää pidettäväksi voimassa nykyiset vesitalouslupa- ja käyttöoikeusratkaisut ja hakee vesitalouslupaa rakennettavien alueiden alle jäävien pienten lampien ja muiden vesistöjen kuivatukselle sekä Salmisen osittaiselle kuivatukselle/täytölle sekä sen valuma-alueen muokkaamiselle, samoin kuin purkuputkessa nykyisin oleville, jo rakennetuille ejektoreilla ja niiden käytölle.

Hakija ei hae vesitalousluvan rauettamista miltään muulta osin kuin Nuasjärven vedenottomahdollisuutta koskien. Raakaveden otto nykyisin lupamääräyksin ja -rajoin Kolmisopesta riittää turvaamaan kaivoksen raakaveden saannin.

Hakijan mukaan uusilla vesitaloushankkeilla ei ole haitallisia vaikutuksia lähialueen vesistöihin.

Täytäntöönpanohakemus

Terrafame Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa luvanvaraisen toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. Kaivoksen ja metallituotannon prosessit ovat vakiintuneita ja tietämys toiminnan ympäristövaikutuksista tunnetaan, joten hakijan näkemyksen mukaan uusi lupa on perusteltua myöntää toistaiseksi voimassa olevana.

Samanaikainen kuuleminen

Aluehallintovirastossa on samanaikaisesti vireillä Terrafame Oy:n ympäristölupahakemus nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantoon kaivosalueella (Dnro PSAVI/3626/2019). Hakemus kuulutetaan samanaikaisesti ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen uudelleen kuuluttamisen kanssa.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 19.3.–27.4.2020 sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 421 4397, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto pyytää ottamaan huomioon Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta aiemman kuulutuksen yhteydessä 13.3.2019 antamansa lausunnon, ja lausuu hakijan täydentämiltä osin seuraavaa:

Hakemuksen mukaisella toiminnalla merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat vesistöihin, ja suurin yksittäinen kuormittaja on sulfaatti. Sulfaattikuormituksen luparajoja hakija esittää vuosittain porrastetusti vaihtuviksi siten, että ne määrittyvät edellisen vuoden sadannan mukaan. Tarkoituksena on tasoittaa runsaista sadannoista johtuvia suuria kuormitushuippuja varastoimalla osa vedestä seuraavaan kuivempaan vuoteen, jolloin varastoituja vesiä voidaan purkaa enemmän. Lupajaosto toteaa, että lupamääräyksissä on kuitenkin syytä varautua siihen, että tulevina vuosina sateisuus alueella kasvaa ja vähäsateisia vuosia on harvemmin. Kuormitukselle tulee asettaa enimmäismäärä, minkä esimerkiksi kolmen vuoden liukumalla vesistöihin saa johtaa. Lisäksi eri vesistöpäästöjen luparajoja tulee tarkistaa entistä tiukemmiksi pitkän aikavälin kokonaiskuormituksen vähentämiseksi purkuvesistöissä.

Kaivosalueen päivitetyn vesienhallintasuunnitelman keskeisin tavoite on pyrkiä käsittelemään sulfaattipitoiset vedet ja alhaisen sulfaatin vedet keskuspuhdistamolla erillisissä linjoissa. Periaatteen toimivuus edellyttää kahta vedenkäsittelyn puhdistuslinjaa sekä kahden laskeutusaltaan yhtäaikaista käyttöä. Normaalisadannan vuosina tällainen ajomalli on todennäköisesti pääosin hyödynnettävissä ja sillä voidaan vähentää edelleen sulfaatin päästökuormitusta. Runsassateisina vuosina tätä ajomallia ei voida hyödyntää kaikissa tilanteissa. Tällä tavoin sulfaatin poistoon hyödynnettävä kapasiteetti on riippuvainen bioliuotuksen liuostaseesta ja liuotuskasojen kyvystä vastaanottaa kyseisiä vesimääriä. Hakijan mukaan tällöin myös nykyisen ympäristöluvan pitoisuusraja sulfaatille on todennäköisesti edelleen riittämätön. Lupajaosto katsookin, että kaivoalueen vesitaseen hallinta tulee jatkossa, toiminnan edelleen laajentuessa olemaan koko toiminnan keskeisin haaste, joka tulee ottaa huomioon lupamääräyksissä.

Lupajaosto pitää sisäänsä hyvänä hankkeen tavoitetta tehostaa kaivannaisjätteiden hyödyntämistä muun muassa loppusijoitusalueiden ja tyhjennettyjen välivarastoaltaiden täyttö- ja peittomuotoilussa, samoin kuin vesienkäsittelysakkojen hyödyntämistä kipsisakka-altaiden ja muiden alueiden täyttömuotoilussa. Näiden jätemateriaalien hyödyntäminen vähentää neitseellisen kivimateriaalin käytön tarvetta samoin kuin uusien jätealueiden rakentamisen tarvetta.

Jätemateriaaleja hyödynnettäessä tulee niiden haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuus sekä muut käyttöä rajoittavat tekijät selvittää perusteellisesti sekä arvioida näiden vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin. Suorien vaikutuksen lisäksi myös toiminnan aiheuttamat väliliset vaikutukset tulee arvioida. Haitta-aineiden kulkeutuminen pohja- ja pintavesiin sekä sakkapölyn leviäminen kaivuun ja kuljetuksien yhteydessä ympäristöön aiheuttaa paitsi suoria vaikutuksia ympäristön eliöstöön ja sen tilaan, myös välillisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen.

Toiminnassa muodostuvat sivukivet ja muu loppusijoitettava materiaali sekä vesienkäsittelysakat ja lietteet tulee käsitellä ja sijoittaa siten, että niistä ei aiheudu maaperän tai vesien pilaantumista taikka muuta ympäristö- ja terveyshaittaa. Loppusijoituspaikkojen pohja- ja peittorakenteet tulee rakentaa niin, että rakenteet kestävät eikä vesi pääse suotaumaan rakenteiden läpi kuljettaen mukanaan täyttömateriaalista liuenneita haitta-aineita.

Hakemuksessa esitetään myös sekundääriliuotuskasojen ja kipsisakka-altaiden korottamista. Korottaminen tulee lisäämään pohjarakenteisiin kohdistuvaa painetta. Kiviaineksen ja sakkojen tiivistyminen ja painuminen ajan myötä aiheuttaa myös riskin pohjarakenteiden rikkoutumiselle, mikä tulee huomioida rakenteiden kestävyyttä mitoitettaessa. Tämän vuoksi korottamisen vaikutukset tulee selvittää ensin perusteellisesti, jotta voidaan arvioida, onko korottaminen ylipäätään mahdollista. Lähtökohtana tulee olla se, että loppusijoitusalueiden pinta- ja pohjarakenteen toteutetaan valtioneuvoston asetuksen (331/2013) vaarallisen jätteen kaatopaikan pohja- ja pintarakenteiden vaatimusten mukaisesti.

Terrafame hakee myös ympäristölupaa esikäsitellä toiminnassaan muodostuvaa putki- ja letkujätettä muovin uusiokäyttöä varten. Bioliuotuksen ja vesienhallinnan prosesseissa kasteluletkua kuluu noin 2 200-2 500 tonnia vuodessa ja runkolinjoissa noin 1 000 tonnia vuodessa. Prosessissa voidaan muovimurskeesta erottaa myös metallit jätehuollon metallinkeräykseen kierrätettäväksi. Lupajaosto pitää muovi- ja metallijätteen kierrätystä raaka-aineena ekologisempana vaihtoehtona kuin sen polttamista, ja kannattaa siten tätä hanketta.

Lupajaosto esittää, että haettavaa lupaa ei myönnetä toistaiseksi voimassaolevana vaan määräaikaisena. Terrafame Oy:llä on suunnitteilla Kolmisopen alueen ottaminen tuotantoon ja kaivospiirin laajentaminen. Kun Kolmisopen toiminnalle haetaan ympäristölupaa, tulee myös nyt käsiteltävänä oleva toiminta sisällyttää samaan lupakäsittelyyn. Tällöin voidaan koko laajentuneen kaivos- ja metallintuotannon ympäristö- ja muita vaikutuksia arvioida ja hallita kokonaisuutena, ja antaa koko toiminnalle yhtenäiset lupamääräykset.

Päätös

Hyväksyi.

Tanja Ålander ilmoitti olevansa jäävi eikä ollut läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

Valmistelija

 • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta ja toiminnanaloittamislupahakemuksesta. Asian diaarinumero on PSAVI/2461/2017.

Hakemuksen käsittelyn aikaisemmat vaiheet

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosta koskeva ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on tullut vireille 30.8.2017. Aluehallintovirasto on yhdistänyt hallinto-oikeuksien palauttamat asiat (keskuspuhdistamon sakan ja loppuneutraloinnin sakkojen sijoittaminen, sivukivialueen KL2 ruhjeselvitys) tähän hakemusasiaan. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 31.12.2018–1.3.2019 ja hakemuksen muutosten ja täydennysten johdosta uudelleen 19.3.–27.4.2020. 

Edellisen kuuluttamisen jälkeen toimitetut hakemuksen täydennykset ja muutokset

Terrafame Oy on täydentänyt hakemustaan toisen kuuluttamisen jälkeen seuraavasti:

Hakija on 26.5.2020 täydentänyt hakemustaan selvityksellä kipsisakka-allas 3:n käyttöönoton tarpeellisuudesta.

Hakija on 26.10.2020 täydentänyt hakemustaan vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen vesitase-ennusteella.

Hakija on 10.11.2020 täydentänyt hakemustaan sivukivialueen KL2 hydrogeologisella selvityksellä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 19/0251/2 (dnro 01387/17/5105; 16.12.2019) määräyksessä 5a edellytetyllä tavalla.

Hakija on 7.12.2020 täydentänyt hakemustaan selvityksellä Latomäki-Rahvaanmäki -alueelle suunnitellun tarvekivilouhoksen toteuttamisesta.

Hakija on 19.1.2021 täydentänyt hakemustaan yksilöidyillä ja perustelluilla toimenpiteillä, joille haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:ssä sekä vesilain 3 luvun 16–17 §:ssä tarkoitettuja toiminnanaloittamis- ja valmistelulupia sekä niitä koskevilla vakuuksilla. Lisäksi hakemusta on täydennetty samassa yhteydessä toimintakohtaisella elinkaarimallipiirustuksella sekä siihen liittyvällä valuma-aluemuutostarkastelulla.

Hakija on 22.1.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla vuoden 2014 jälkeen rakennetuista ympäristönsuojelurakenteista.

Hakija on 12.2.2021 täydentänyt hakemustaan 8.12.2019 päivätyllä kaivoksen voimassa olevalla tarkkailuohjelmalla sekä 5.2.2021 päivätyllä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalla.

Hakija on 3.3.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla suunniteltujen sekundääriliuotuslohkojen 5–8 alle jäävien vesialueiden kuivatuksesta ja täytöstä.

Hakija on 12.3.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla hakemuksen mukaista toimintaa koskevista vakuuksista.

Hakija on 7.4.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla Latosuon uuden patoaltaan ja Latosuon viereisen läjitysalueen sijoittumisesta sekä padon rakenteista. Samalla hakija on pyytänyt tilapäistä käyttöoikeutta Salmisen kaivospiirin ulkopuoliseen vesialueeseen sen kunnostamista varten.

Täydennyksillä tarkentuneiden toimintatietojen takia hakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla se kokonaisuudessaan uudelleen.

Muilta osin toimintaan, sen riskeihin, päästöihin tai vaikutuksiin ei ole esitetty muutoksia.

Täytäntöönpanohakemus

Terrafame Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa luvanvaraisen toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. Kaivoksen ja metallituotannon prosessit ovat vakiintuneita ja tietämys toiminnan ympäristövaikutuksista tunnetaan, joten hakijan näkemyksen mukaan uusi lupa on perusteltua myöntää toistaiseksi voimassa olevana.

Samanaikainen kuuleminen

Aluehallintovirastossa on samanaikaisesti vireillä Terrafame Oy:n hakemusasia koskien sivukivialueen KL1 ympäristölupaa (Dnro PSAVI/4347/2020). Hakemusasioiden yhteisvaikutusten takia ne kuulutetaan samanaikaisesti erillisillä tiedoksiantokuulutuksilla. 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 21.4.–28.5.2021 aluehallintoviraston verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto pyytää ottamaan huomioon Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta aiempien kuulutusten yhteydessä 13.3.2019 ja 13.5.2020 annetut lausunnot, ja lausuu hakijan täydentämiltä osin seuraavaa:

Terrafamella on nyt vireillä paitsi samanaikaisesti kuulutettavana oleva uuden sivukivialueen KL1 lupahakemus, lisäksi suunnitteilla Kolmisopen alueen tuotanto- ja laajennushanke, jotka molemmat toteutuessaan edelleen lisäävät kaivosalueen rakennetuttujen alueiden ja näiltä johdettavien hulevesien määrää ja käsiteltävien vesien käsittelykapasiteetin tarvetta. Lupajaosto katsoo, että kaivostoiminnan näin edelleen laajentuessa kaivosalueen vesitaseen hallinta on jatkossa koko toiminnan keskeisin haaste. Kaivostoiminnan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat vesistöihin, ja suurin yksittäinen kuormittaja on sulfaatti.

Lupajaosto esittää, että lupapäätöstä myönnettäessä otetaan huomioon näiden kaikkien eri hankkeiden yhteisvaikutukset siten, että kaivosalueen vesienhallinnassa edellytetään riittävän suureksi mitoitettuja keräys- ja viivästysaltaita ja näille vara-altaita, joihin tarvittaessa voidaan varastoida vesiä pidemmäksikin aikaa. Sademäärien arvioidaan kasvavan ilmastonmuutoksen myötä vuoteen 2040 mennessä 7–8 % ja vuosisadan loppuun mennessä 12–20 % vuosien 1971–2000 keskiarvosta ja kesällä kovimmat rankkasateet jopa 10–25 %. Tämä tulisi ottaa huomioon mallinnettaessa vesienhallintajärjestelmän mitoituksia.

Suunnitelmien mukaan Terrafamen kaivosalueelle rakennetaan enenemässä määrin maaperän tai vesien pilaantumista tai muuta ympäristö- ja terveyshaitan vaaraa aiheuttavia alueita, kuten primääri- ja sekundääriliuotuskasat ja kipsisakka-altaat suunniteltuine laajennuksineen, vanhojen vesienkäsittelysakkojen suunnitteilla oleva jätealue sekä sulfaattipitoisen sivukiven läjitysalueet KL 1 ja KL2. Näiden pohjatöissä tulee varmistaa, ettei pohjalle jää sellaista kiviainesta tai terävää mursketta, jotka voisivat rikkoa pohjan suojaksi asennettavan HPDE-muovikalvon tai bentoniittimaton niin malmin täytön ja purkamisen aikana kuin malmin, sakkojen, lietteiden ja sivukiven loppusijoitusta tehtäessä. Hakemuksessa esitetään lisäksi sekundääriliuotuskasojen ja kipsisakka-altaiden korottamista. Korottaminen lisää edelleen pohjarakenteisiin kohdistuvaa painetta, mikä tulee huomioida lupamääräyksissä rakenteiden kestävyyttä arvioitaessa. 

Toiminnan tarkkailussa tulee suoto- ja hulevesien sekä pohjavesiputkien vesinäytteiden seuranta toteuttaa vähintään hakemuksessa esitetyllä tavalla ja seurantavälillä. Vesistöön johdettavien purkuvesien tarkkailua tulee jatkaa vielä kaivoksen sulkemisen jälkeen niin kauan, kunnes haitta-aineita ei purkuvesissä enää havaita ja vedet täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. Kaivostoiminnan päätyttyä louhokset tulevat täyttymään sade- ja pohjavesillä, ja näitä vesiä pääsee kulkeutumaan puolestaan ruhjeita pitkin takaisin kallioperään, mikä osaltaan aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen varaa. Pohjaveden laatua tulee tarkkailla jälkihoitotöiden yhteydessä ja sen jälkeen ja seurata, ettei haitta-aineilla pilaantunutta pohjavettä pääse kulkeutumaan lähimpiin talousvesikaivoihin.

Yhtiö tulee velvoittaa järjestämään kaivoksen jälkiseuranta niin pitkäksi aikaa, että maaperän ja vesien pilaantumisen vaaraa, tai vaaraa tai haittaa ympäristölle, luonnolle tai asukkaiden terveydelle, ei enää voida todeta. Yhtiölle tulee määrätä riittävän suuri vakuus jälkiseurannan varmistamiseksi jopa 100 vuodeksi eteenpäin.

Lupajaosto toistaa esityksensä, että haettavaa lupaa ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevana vaan määräaikaisena. Kun Kolmisopen toiminnalle haetaan ympäristölupaa, tulee myös nyt käsiteltävänä olevan toiminnan ympäristövaikutukset ottaa huomioon. Tällöin voidaan koko laajentuneen kaivos- ja metallintuotannon ympäristö- ja muita vaikutuksia arvioida ja hallita kokonaisuutena, ja antaa koko toiminnalle yhtenäiset lupamääräykset.

Lupajaoston mielestä toiminnalle voidaan myöntää lupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska kyseessä on jo toiminnassa oleva tuotantoalue.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §