Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1623

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.3.2021: Vapo Oy:n Ison Pajusuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 98/12/1 rauettaminen. Päätöksen mukaan asiassa ei ole tarpeen antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä, koska luvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu (KAJDno-2017-1676). 

Parkinmäen jätehuoltoalueen tarkkailutulokset vuodelta 2020: Parkinmäen jätehuoltoalue koostuu suljetusta vanhasta jätealueesta sekä 1.11.2007 käyttöönotetusta uudesta jätteenläjitysalueesta. Parkinmäen jätehuoltoalue on ollut Kuusakoski Oy:n hallinnassa heinäkuun 2011 alusta, ja toiminnalle on myönnetty uusi ympäristölupa helmikuussa 2012.

Vanhalle jätealueelle on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä, josta kaasu johdetaan biokaasupumppaamolle. Kaasua poltetaan toistaiseksi soihtupolttimessa. Vuonna 2020 kaasun metaanipitoisuus oli keskimäärin 34 tilavuusprosenttia, hiilidioksidipitoisuus 34 tilavuusprosenttia ja happipitoisuus 1 tilavuusprosenttia. Uudella jätetäyttöalueella kaasun muodostumista ryhdytään seuraamaan vasta, kun alueelle on läjitetty riittävästi orgaanista jätettä. 

Jätehuoltoalueella muodostuvat kaatopaikkavedet käsitellään kallioon louhitusta ilmastusaltaasta ja laskeutusaltaasta koostuvalla puhdistamolla, ja selkeytetyt vedet puretaan mittapatokaivon kautta purkuojaan, joka laskee Kajaaninjokeen. Kaatopaikkavesien laatua seurataan kahdesta kokoojakaivosta ennen puhdistamoa sekä puhdistamolta lähtevien vesien mittapatokaivosta kuukausittain. Lähtevän veden määrää ja sähkönjohtavuutta seurataan lisäksi jatkuvatoimisella mittauksella ympäri vuoden. Automaattinen seuranta ei ollut toiminnassa pakkaskauden aikana. Vuonna 2020 jatkuvatoiminen mittaus oli toiminnassa 28.4.–31.12. välisenä aikana. 

Vuonna 2020 satoi keskimääräistä selvästi enemmän, ja avovesikaudella touko- ja elokuussa satoi normaalia vähemmän, mutta puolestaan heinä- sekä elo-lokakuussa keskimääräistä enemmän. Vuonna 2020 mittapadolta oli virtausta vesistöön läpi vuoden. Keskivirtaama puhdistamolta vesistöön olikin vuonna 2020 edellisvuota suurempi. Vuoden 2020 kuormitus oli kaikilta osin suurempaa kuin edellisvuonna, mutta kuitenkin vuosina 2012–2019 todetussa vaihteluvälissä. Näytteenottohetkien kuormituksissa oli suuria eroja vuonna 2020. 

Vuonna 2020 veden kokonaistyppipitoisuus laski puhdistamolla keskimäärin noin 29 %, kokonaisfosforipitoisuus noin 67 %, kiintoainepitoisuus 56 % ja kemiallinen hapenkulutus noin 34 % puhdistamolle tulevan veden pitoisuuksista. Kokonaistypen puhdistusteho oli parantunut, sen sijaan kiintoaineen ja kokonaisfosforin puhdistustehot olivat laskeneet vuonna 2020. Kemiallisen hapenkulutuksen puhdistusteho oli pysynyt edellisvuosien tasolla. Vuonna 2020 sekä virtaamapainotteinen että näytteenottohetkien keskimääräinen kokonaisfosfori- ja CODCr-kuormitus olivat selvästi luparajoja pienempiä eli lupaehdot täyttyivät. 

Jätehuoltoalueen pohja- ja pintavesivaikutuksia tarkkaillaan viidestä putkiparista, jotka koostuvat maaperäputkesta ja kallioperäputkesta, kaatopaikan yläpuolisesta maaperäputkesta, yhdestä ojapisteestä, lähteestä sekä salaojan purkupäästä. Jätehuoltoalueen ympäristössä pohjavesipintojen alueelliset vaihtelut ovat suuria, mutta ajallinen vaihtelu on ollut melko pientä. Tarkkailutulosten perusteella jätehuoltoalueella on voinut olla pohjavesivaikutuksia lähinnä täyttöalueen itäreunalla, jossa vesi oli lähes hapetonta tai happitilanne oli huono ja veden kemiallinen hapenkulutus sekä nikkelipitoisuus olivat koholla. Muilla suunnilla tilanne on melko samanlainen kuin aikaisempina vuosina. Sokajärveen laskevassa ojassa veden happitilanne oli välttävä. Ojapisteissä veden kemiallinen hapenkulutus oli hieman koholla, mutta huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi tarkkailun kaatopaikkavesissä. Ojavesien AOX-pitoisuudet (orgaaniset klooriyhdisteet) olivat alhaisia.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 24.2.2021: Kajaanin Romu Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden päätökseltä, jolla aluehallintovirasto hylkäsi yhtiön hakemuksen murskauslaitoksella syntyvän SLF-jätteen luokittelemiseksi tavanomaiseksi jätteeksi. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen (KAJDno-2017-826).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.3.2021: Aluehallintovirasto on myöntänyt Kajave Oy.lle luvan sähkökaapelin rakentamiseen Paltajärveen välille Kanalanniemi-Savisaari ensisijaisesti suuntaporaamalla ja toissijaisesti vesistön pohjaan. 

Aluehallintovirasto on oikeuttanut Kajave Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Suuntaporauksessa valmisteleviin töihin kuuluvat alitusputken poraaminen saareen, kaapelin putken vetäminen sekä kaapelimerkkitaulujen asentaminen. Sijoitettaessa kaapeli painotettuna vesistön pohjalle valmistelulupa kattaa kaikki suunnitelman mukaiset asennustyöt. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä tai hyvitettävää vahinkoa (KAJDno-2021-240).

 

Seuraava kokous 21.4.2021 klo 16:15 kokoustila Brahe ja Teams

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §