Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 LISÄPYKÄLÄ: Morenia Oy:n konkurssipesän maa-aines- ja ympäristöluvan siirto, Pekastinkallio 205-404-4-132, Kajaani (lisäpykälä)

KAJDno-2019-1444

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Morenia Oy:n konkurssipesä (Y-tunnus 3007989-9) on 10.3.2021 saapuneella viestillä ilmoittanut myyneensä PSW Kivi Oy:lle (Y-tunnus 3169375-1) Kajaanin kaupungissa sijaitsevan kiinteistön Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132. Kauppaan on sisältynyt kyseiselle kiinteistölle lupajaoston 13.5.2020 § 28 hyväksymä maa-aines- ja ympäristölupa. Lupa on voimassa 24.6.2030 saakka.

Morenia Oy:n konkurssipesä pyytää, että Pekastinkallio-kiinteistölle kohdistuva maa-aines- ja ympäristölupa siirretään PSW Kivi Oy:lle. PSW Kivi Oy on 10.3.2021 toimittamassaan viestissä vahvistanut kyseisen luvan siirtämisen ja ilmoittanut asettavansa vakuuden, kun luvan siirtopäätös on tehty.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että Morenia Oy:n konkurssipesän nimissä oleva, lupajaoston 13.5.2020 § 28 myöntämä maa-aines- ja ympäristölupa ottoalueelle Pekastinkallio, RN:o 205-404-4-132, siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen PSW Kivi Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. 

Morenia Oy:n konkurssipesä on asettanut lupajaostolle osoitettuna 30 000 euron vakuuden maa-aineslain 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi sekä maisemointivelvoitteiden ja ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.  Lupajaosto vapauttaa Morenia Oy:n konkurssipesän velvoitteistaan, kunnes PSW Kivi Oy on toimittanut uuden vakuuden lupajaostolle osoitettuna. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 24.9.2030 saakka.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET    

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 58 §, 61 § ja 170 § 
Maa-aineslaki (555/1981) 11 §, 12 § ja 13 a §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätös annetaan julkisen kuulutuksen jälkeen. 

MAKSUT

Hakemuksen käsittelymaksuna peritään maa-ainesluvan osalta Morenia Oy:n konkurssipesältä 300 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti. 

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoite on päätöksen liitteenä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (maa-ainesluvat)


Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

1) asianosaisella;

2) kunnan jäsenellä;

3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;

6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.