Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1623

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.1.2021: Aluehallintovirasto on myöntänyt Väylävirastolle ympäristöluvan kreosoottikyllästeisten puuratapölkkyjen esikäsittely-, välivarastointi- ja murskaustoimintojen sekä ratapölkkyhakkeen varastointitoiminnan olennaiseen muuttamiseen Tihisenniemen alueella Renforsin Rannan yritysalueella.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.1.2021: Aluehallintovirasto on myöntänyt Terrafame Oy:lle ympäristöluvan  akkukemikaalitehtaan (nikkeli-, koboltti- ja ammoniumsuflaattien tuotantolaitos) toiminnalle ja ammoniakkiratapihalle ja ammoniakin varastoinnille Sotkamoon. Tehtaan vuosittain tuotantokapasiteetti on 170 000 tn nikkelisulfaattia, 7 400 tn kobolttiasulfaattia ja 115 000 tn ammoniumsulfaattia. Lupa on voimassa toistaiseksi (KAJDno-2018-427). 

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset vuodelta 2020: Peuraniemen puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin 3,9 milj.m³ eli keskimäärin 10 716 m³/vrk. Käsitelty jätevesimäärä oli hieman suurempi kuin edellisellä 10-vuotisjaksolla ja edellisvuonna. Maaliskuussa jouduttiin tekemään ohitus (150 m³) siirtoviemäriin Rasin jätevedenpumppaamolla tapahtuneen ylivuodon takia. Lisäksi huhtikuussa jouduttiin tekemään ohitus (2044 m³) siirtoviemäriin Otanmäen varoaltaalla tapahtuneen ylivuodon takia sulamisvesien aikana.

Peuraniemen jätevedenpuhdistamoltä lähtevien jätevesien sekä orgaanisen aineen että kokonaisfosforin jäännöspitoisuudet ja puhdistustehot alittivat jokaisen neljännesvuoden osalta niille asetetut lupaehdot. Myös valtioneuvoston asetuksen vähimmäisvaatimukset saavutettiin.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 09.02.2021: Aluehallintovirasto on myöntänyt Finavia Oyj:lle ympäristöluvan Kajaanin lentoaseman toimintaan sitä palvelevine aputoimintoineen (KAJDno-2020-359).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 09.02.2021: Aluehallintovirasto on myöntänyt Shell Aviation Finland Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen lentobensiinin jakeluaseman toimintaan ssekä siihen liittyviin aputoimintoihin (lentopetrolin varastointi) Kajaanin lentoasemalla (KAJDno-2020-346).

Aumausilmoitus lannan varastoinnista poikkeustilanteessa (VNA eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014):
- Kuusoja Tuukka, - hygieeniset syyt (luomutilan lanta jälkikypsytettävä aumassa).

 

Lupajaoston kevään 2021 kokoukset (kokoustila Brahe ja Teams-etäyhteys)

Keskiviikko 17.3.2021 klo 16:15

Keskiviikko 21.4.2021 klo 16:15

Keskiviikko 19.5.2021 klo 16:15

 

Kaavoituskatsaus 2021, liite

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §