Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma vuodelle 2021 ja vuoden 2020 valvontaohjelman toteutuminen

KAJDno-2017-292

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma vuosille 2021–2025 hyväksyttiin lupajaostossa 16.12.2020. Suunnitelmaan perustuen laaditaan vuosittain valvontaohjelma. Valvontaohjelma sisältää laitos- tai toimialakohtaisen suunnitelman vuoden aikana tehtävistä määräaikaistarkastuksista ja mahdollisista muista suunnitelmallisista tarkastuksista ja valvontatoimenpiteistä. Valvontaohjelmaan sisältyvät myös jätelain 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräystoiminnan kohteet.  Edellisen vuoden valvonnan tavoitteiden toteutuminen on raportoitava myös valvontaohjelmassa.

Ympäristönsuojelulain nojalla lupa- ja ilmoitusvelvolliset ja rekisteröidyt toiminnot tarkastetaan 1–8 vuoden välein ja maa-aineskohteet 1–3 vuoden välein. Vuonna 2021 valvontakohteita on yhteensä 92, ja määräaikaistarkastus on varauduttu tekemään 27 kohteeseen. Maa-ainesten ottolupia on voimassa 22 alueella, ja vuonna 2021 on suunniteltu tarkastettavan 20 ottoaluetta. Määräaikaistarkastuksista ja maa-aineslupien valvonnasta peritään maksutaksan mukainen valvontamaksu.

Valvontaohjelmassa esitetään myös muiden toimintojen suunniteltu valvonta. Tarkastuksia tehdään resurssien mukaan ja tarvittaessa jätelain 124 §:n mukaisiin kohteisiin, joissa syntyy vaarallista jätettä. 

Vuonna 2020 valvontakohteita oli yhteensä 86. Vuoden 2019 valvontaohjelmassa määräaikaistarkastus suunniteltiin 23 kohteelle, joista tarkastus tehtiin 20 kohteelle. Lisäksi tarkastettiin kaikki toiminnanharjoittajien tekemät vuosiraportit. Maa-aineslain mukaisia valvontakohteita oli vuonna 2020 22 ottopaikkaa. Valvontaohjelmassa oli esitetty tarkastusta 17 kohteelle, joista tarkastettiin 13 ottopaikkaa.

Valvontaohjelma vuodelle 2021 on liitteenä. Kohde- ja toimenpideliitteet on tarkoitettu vain valvontaviranomaisen sisäiseen käyttöön, eivätkä ole julkisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto vahvistaa ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä,  kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.