Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Maa-aines- ja ympäristölupa Parsikangas

KAJDno-2020-1352

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Metsähallitus Metsätalous Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen tilalla Kajaanin valtionmaa RN:o 205-893-10-1, Parsikankaan kallioalueella Halla-ahontien ja Viinijärventien risteyksessä. Alue sijaitsee noin 28 km Kajaanin keskustasta etelään. Alueella ei ole aiemmin ollut ottamistoimintaa.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi. Otettava määrä on 50 000 k-m3 ja vuotuinen otto noin 5 000 k-m3. Ottamisalueen pinta-ala on 2,3 ha, josta suunnitellun ottoalueen pinta-ala on 1,2 ha ja varastoalueen pinta-ala 1,1 ha. Ottamissyvyys on keskimäärin 7 metriä ja enintään 16 metriä. Suunniteltu alin ottotaso on +182,0 (N2000). Pohjaveden ylin korkeus on hakemuksen mukaan arvioitu olevan tasolla +169,3 (N2000). Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan ja murskaukseen 10 vuodeksi. Louhintaa, räjäytyksiä, rikotusta ja murskausta tehdään keskimäärin kerran kahdessa vuodessa noin 2–4 viikkoa kerrallaan. Murskaus tapahtuu siirrettävällä kalustolla. Kalliomurskeen arvioitu keskiarvotuotanto on 10 000 tonnia vuodessa. Räjäytykset tehdään arkipäivisin klo 8–18, muilta osin toiminta-aika on arkipäivisin kellon ympäri. Kuormausta ja kuljetuksia tehdään ympäri vuoden. Murskausta, poraamista, rikotusta ja räjäytyksiä ei tehdä 1.6.–31.7. välisenä aikana.

Louhosalueelle kertyvät hulevedet ohjataan ojastoon, joka laskee pohjoiseen Kaikolampeen. Kaikolammesta vedet johtuvat edelleen Iisalmen reitille.

Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuu melua ja pölyämistä. Meluhaittoja estetään murskauslaitoksen ja varastointikasojen sijoittelulla. Pölyhaittoja estetään pölyävien kohteiden koteloinneilla ja työjärjestelyin sekä porauksen yhteydessä pölynpoistolaitteistolla. Toiminta sijoittuu pääasiallisesti ympäröivää maanpintaa alemmaksi kallioseinämien suojaan. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 700 metrin päässä alueesta, joten toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta lähimmille kiinteistöille.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle yhteislupana käsitellyn maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.