Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Maa-aines- ja ympäristölupa Lamminaho

KAJDno-2020-1353

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Maanrakennus J.T.J. Väisänen Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen, mullan valmistukseen ja täytemaiden vastaanottamiseen ja varastoimiseen tilalla Lamminaho RN:o 205-404-4-130 Kuluntalahden kylässä. Hankealue sijaitsee Pärsänsuon alueella noin viisi kilometriä Kajaanin kaupungin keskustan pohjoispuolella Vanhan Viitostien varrella. Ottoalueella on ollut ottamistoimintaa vuodesta 2002 lähtien.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi. Otettava määrä on 8 000 k-m3 ja vuotuinen otto noin 300 - 2 000 k-m3. Tilan pinta-ala on 12,6 ha, josta suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 0,275 ha ja varastoalueen pinta-ala enimmillään noin 0,4 ha. Ottamissyvyys on 1,0–3,5 metriä.  Pohjavedenpinnan alapuolelta ei oteta. Pohjaveden ylin korkeus on hakemuksen mukaan arvioitu olevan tasolla +151,5 (N43). Maa-aineksen noston yhteydessä ottoalue täytetään Kajaanin alueelta saatavilla puhtailla kaivuumailla. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Ympäristölupaa haetaan turvemullan valmistukseen ja täyttömaiden vastaanottamiseen ja varastoimiseen. Mullan seulontaa tehdään ajalla 1.5.–30.9. keskimäärin 30 päivänä, enintään 50 päivänä vuodessa. Seulontaa tehdään arkipäivisin ma-pe klo 7–18.  Otto- ja täyttötoimintaa tehdään arkipäivisin ma-pe klo 7–18 ympäri vuoden. Mullan myyntiä on myös lauantaisin klo 7–18. Toiminta ei ole säännöllistä. Vuosittain varastoon tuodaan puhtaita maa-aineksia, kuten hiekkaa, soraa, murskeita, kiviä ja lohkareita sekä ns. täytemaata, jotka soveltuvat uudelleen käytettäväksi sopivissa työkohteissa. Välivarastossa olevien ylijäämämaiden määrä on alle 5 000 tonnia vuodessa. Kasakorkeus on noin 5 metriä. Ympäristölupaa haetaan 10 vuodeksi.

Selonnasta ja kuljetuksista aiheutuu 30–70 dB(A):n melua ja vähäistä pölyämistä. Haittavaikutusten ehkäisemiseksi toiminnassa käytetään nykyaikaista seulontakalustoa. Lisäksi työalueen reunalle jätetään suojapuusto. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 110–150 metrin päässä alueesta. Alueen hulevedet johdetaan selkeytysaltaiden kautta Pärsänlampeen ja sen laskupuroon.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Maanrakennus J.T.J. Väisänen Oy:lle yhteislupana käsitellyn maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.