Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1407

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi
  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 102/2020, annettu 8.7.2020, koskien Nuasjärven ja Rehjan kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrityksille Terrafame Oy:n kaivokselta purkuputken kautta Nuasjärveen johdettavista jätevesipäästöistä aiheutuvien vahinkojen selvittäminen ja korvaaminen. (KAJDNo-2017-995)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 107/2020, annettu 8.7.2020, Terrafame Oy:n koetoimintailmoituksesta kaivoksen toiminnassa muodostuvan muovijätteen käsittelystä ja kierrätyksestä. Koetoiminnan kesto on noin puoli vuotta ja käsiteltävä jätemäärä noin 3000 tonnia. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset koeluontoisen toiminnan edellytykset. (KAJDNo-2020-915) 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 16.6.2020 pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa KaiCelll Fibers Oy:n biojalostamon maamassojen läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on toimitettu 19.8.2020 (lausunto oheislitteenä). (KAJDNo-2018-3)

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 18.6.2020: Aluehallintovirasto on myöntänyt Energiahake Huurinainen Oy:lle toistaiseksi voimassa ympäristöluvan energia- ja puujätteen sekä betoni- ja tiilijätteen käsittelylle tilalla kt 205-7-4-2. Ympäristöluvan mukainen toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen 20 000 euron vakuutta vastaan. Vakuus on asetettu ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta  (KAJDNo-2020-158).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 9.7.2020: Aluehallintovirasto on myöntänyt Metsähalitus Kiinteistökehitykselle luvan Sopenjärven luonnonravintolammikon patorakenteiden osittaiseen purkamiseen ja säännöstelyrakenteiden (KAJDno-2019-227).

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Kainuun Voima Oy  rakentaa uuden nesteytetyn maakaasun (LNG) varaston. Kohteeseen tulee kaksi nesteytetyn maakaasun (LNG) varastosäiliö, joiden yhteistilavuus on 340 m³. Tukes on 14.7.2020 kuuluttanut hakemuksen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetun asetuksen (551/2009) nojalla (KAJDno-2020-998).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 111/2020, annettu 27.8.2020, Terrafame Oy:n koetoimintailmoituksesta sekundäärimalmin liukemisen kehittämistä. Koetoiminnan tavoitteena on tutkia mikrobilisäyksen vaikutusta sekundäärikasojen metallien liukenemiseen ja erityisesti kuparin liukenemiseen ja saannon parantamiseen. Koetta varten on rakennettu primääriliuotuskasan pohjarakennetta vastaava alue, jolle koekasat ja liuotusaltaan sijoitetaan. Koetoiminta kestää kaksi vuotta.Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset koeluontoisen toiminnan edellytykset. (KAJDNo-2020-999) 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 114/2020, annettu 7.9.2020, Terrafame Oy:n koetoimintailmoituksesta koskien sulfaattipitoisen veden käyttöä tiealueiden pölynsidonnassa. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut ilmoituksesta lausunnon 19.8.2020 (lausunto oheislitteenä). (KAJDNo-2020-1050)

Seuraava lupajaoston kokous 21.10.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §