Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Rakennusvalvonnan toimivallan muutos

KAJDno-2020-822

Valmistelija

  • Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi ja sen lupapäätökset edellyttävät jatkodelegointeja kaikille virkavastuulla toimiville rakennustarkastajille ja LVI-tarkastajalle:

Tilanne on tällä hetkellä se, että  johtavalle rakennustarkastajalle ja rakennustarkastajalle on delegoitu kaikki lupapäätökset ja keskeiset lain mahdollistavat tehtävät poislukien LVI-alan lupa-asiat, jotka on delegoitu LVI-tarkastajalle. (Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätös 13.2.2019 7§ Kaj-Dno 2019-143).

Kaikki rakennustarkastajat valmistelevat lupansa itsenäisesti ja olisi hyvä jos he samalla kertaa sähköisellä allekirjoituksellaan vahvistavat suoraan myös päätöksensä. Tällä hetkellä vahvuudessamme olevan LVI-tarkastajan ammattitaito ja pätevyys mahdollistaisi myös rakennuspuolen asioiden hoitamista tietyssä mittakaavassa. Lupien käsittelystä ja jaosta rakennusvalvonta päättää viikkopalavereissaan, jolloin pystymme jakamaan eri hankkeet käsittelijöille. Hankkeet, joilla on kaupunkikuvallista vaikutusta tai erityistä kaavallista merkitystä, silloin tarkasteluun osallistuvat myös kaavoittajat.

Liite Voimassa oleva toimivallan delegointi 13.2.2019
Liite Rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan siirto 16.09.2020

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Juha Moilanen, p. 040-678 3224 tai sposti etunimi.ma.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lupajaosto päättää siirtää liitteen Rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan siirto 16.09.2020 taulukossa tarkemmin yksilöidyt tehtävät taulukossa mainituille viranhaltijoille. Tällä hetkellä vahvuudessa olevan LVI-tarkastajan ammattitaito ja pätevyys mahdollistaa myös rakennuspuolen asioiden hoitamista. Mikäli lupa-asian käsittelyssä ilmenee tulkintaeroja päätöksen tekee tarvittaessa johtava rakennustakastaja tai määrää asialle ratkaisijan. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä,  kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.