Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kainuun Käyttörauta Oy:n hiekkapuhallusta koskevan ympäristöluvan toiminnanharjoittajan vaihtuminen

KAJDno-2020-1020

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Käyttörauta Oy:llä on Kajaanin kaupungin ympäristölautakunnan 10.2.1998 myöntämä ympäristölupa pienimuotoiselle metalliromun käsittelylle ja varastoinnille sekä ulkona tapahtuvalle hiekkapuhallukselle. Luvan mukaan vuosittain vastaanotetun metalliromun määrä oli noin 400 tn. Hiekkapuhallusta tehtiin kesäaikana enintään noin 20 tuntia viikossa.

Määräaikaistarkastuksessa 15.9.2016 toiminnanharjoittaja ilmoitti, että metalliromun käsittely ja varastointi on lopetettu. Hiekkapuhallusta tehdään katoksessa, jossa on neljä seinää. Isot metallikappaleet puhalletaan katoksen välittömässä läheisyydessä. Hiekkapuhallusta tehdään ulkona noin 5 päivän ajan vuodessa.

Teemu Laatikainen on ilmoittanut 29.7.2020, että Kainuun Käyttörauta Oy on 4.8.2017 siirtynyt hänen omistukseensa. Toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto merkitsee tiedoksi Kainuun Käyttörauta Oy:n toiminnanharjoittajan vaihtumisen. Uusi toiminnanharjoittaja on Teemu Laatikainen.

Lupajaosto toteaa, että Kainuun Käyttörauta Oy:llä on nykyisin ympäristöluvan mukaista toimintaa vain hiekkapuhalluksen osalta. Mikäli metalliromun vastaanotto ja varastointi halutaan aloittaa uudestaan, toiminnalle tulee hakea uutta ympäristölupaa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §