Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lausunto Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2021-532

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan metallijätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee toiminnan olennaista muuttamista. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Laitos sijaitsee Renforsin Rannan yritysalueella entisen paperitehtaan tiloissa.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteidenkäsittelylaitoksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 6.7.2011 myöntämä ympäristölupa. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella saa vastaanottaa jätteitä 32 200 tonnia vuodessa ja välivarastoida jätteitä kerralla enintään 6 050 tonnia. Nykyinen toiminta koskee muun muassa romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä muuntajien ja muun metalliromun vastaanottoa, käsittelyä ja välivarastointia. Kuusakoski Oy hakee ympäristöluvan muuttamista ja uutena toimintana lupaa metallipitoisten suotopuristinsakkojen käsittelyyn ja välivarastointiin. Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksen olemassa oleva toiminta ei muutu, mutta toiminnan kapasiteettia on tarkoitus muuttaa nykyistä toimintaa vastaavaksi. Tarkoituksena jatkossa on, että jätteiden vastaanottomäärä olisi enintään 14 200 tonnia vuodessa ja enimmäisvarastointimäärä 3 750 tonnia. 

Nykyisen luvan mukaan kierrätysmetalleja saa vastaanottaa ja käsitellä vuosittain 23 000 t ja välivarastoida 4 000 t. Jatkossa kierrätysmetalleja vastaanotettaisiin ja käsiteltäisiin 5 000 t/v ja välivarastoitaisiin 1 000 t/v. Nykyisin romuajoneuvoja saa vastaanottaa ja käsitellä vuosittain 3 000 t ja välivarastoida 300 t. Jatkossa romuajoneuvoja vastaanotetaan ja käsitellään 1 000 t/v ja välivarastoidaan 300 t/v. Muuntajien vastaanotto-, käsittely- ja varastointimääriin haetaan puolestaan korotusta. Nykyisin muuntajia saa vastaanottaa 500 t/v ja välivarastoida 100 t. Nyt lupaa haetaan siten, että muuntajia käsitellään 1 000 t/v ja välivarastoidaan 300 t. Muihin jätejakeisiin (käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut ja paristot, vaarallisen jätteen pienerät sekä puu, paperi- ja pahvijätteet) ei haeta muutoksia.

Uutena toimintona lupaa haetaan metallipitoisten (kupari-, nikkeli-, sinkki-, tina- ja hopeapitoisten) suotopuristinsakkojen ja pölyjen vastaanottoon, käsittelyyn ja välivarastointiin. Metallihydroksidipitoisia sakkoja on tarkoitus vastaanottaa enintään 1 500 tonnia vuodessa ja varastoida kerralla 500 tonnia. Metallipitoisten sakkojen käsittely käsittää kuivauksen, miksauksen, pelletöinnin ja pakkaamisen. Kuivatuksessa sakasta höyrystyy tislattua vettä, jolloin sakan kokonaismassa vähenee noin 50 %. Tukiraaka-aineina sakan kuivauksessa käytetään saatavuuden puitteissa samaa metallia sisältäviä metallioksidipohjaisia katalyyttimassoja, hapettuneita metallipulvereita ja jäännöskemikaaleja. Kostea sakka toimitetaan kappaletavarana tai irtokuormana primäärimetalleja valmistaville tuotantolaitoksille raaka-aineeksi. Sakan tavanomainen olomuoto on levymäinen puriste, joka kuljetusastioihin pudotettaessa hajoaa lohkoiksi. Metallipitoisten sakkojen käsittelyä on toteutettu palvelupisteellä aiemmin koetoimintaluvalla.

Jätteiden käsittely ja varastointi tapahtuu hallissa, jossa on betonilattia eikä ole viemäröintiä. Esikäsiteltyjä romuajoneuvoja tai muita puhtaita materiaaleja voidaan hakijan mukaan varastoida pinnoitetulla piha-alueella, mutta varastomäärät ovat pieniä. 

Laitoksen toiminnan nykyiset päästöt ja niiden vaikutukset lähiympäristöön ovat vähäisiä, eikä niihin hakijan mukaan tule nykyisen toiminnan vastaanotto- ja varastointimäärien muuttumisen vuoksi muutoksia. Toiminta ja myös välivarastointi tapahtuu pääosin sisätiloissa (ulkona tapahtuu vain lastaus- ja kuljetustoimintaa). Näin ollen likaisia sade- ja hulevesiä, joilla voisi olla haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen, ei normaalitoiminnassa synny. Piha-alueen sade- ja hulevedet johdetaan alueen sadevesiviemäriverkostoon. Romuajoneuvojen-, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä muuntajien käsittely tapahtuu pääosin hallin lämpimässä osassa. Kyseinen alue on pinnoitettu nestetiiviiksi ja valumavedet alueilta johdetaan umpikaivoon. Muualla hallissa on betonilattia. Värimetallien ja muun pienikokoisen materiaalin välivarastointia ja käsittelyä voidaan lisäksi suorittaa hallin lämpimässä osassa. Nestettä sisältävät akut säilytetään VAK-hyväksytyissä akkulaatikoissa, jotka toimivat samalla valuma-altaina. Mahdollisen vuodon sattuessa akkuhappo sidotaan imeytysaineeseen, ja käytetty imeytysmateriaali toimitetaan käsiteltäväksi luvan omaavalle käsittelijälle. Muuntajien käsittelytilassa on valuma-altaat ja vuotojen sattuessa ne imeytetään imeytysaineeseen ja toimitetaan luvan omaavalle käsittelijälle. Sakkojen kuivausprosessista ei synny jätevesiä. Mikäli vesipäästöjä syntyy pieniä määriä, ne toimitetaan ulkopuoliseen käsittelyyn. 

Sakkojen kuivausprosessi lisää hieman laitoksen ilmaan johdettavia hiukkas- ja metallipäästöjä. Sakkojen käsittelyssä syntyy höyryä, joka käsitellään kaasupesurilla. Muut prosessin poistokaasut käsitellään tekstiilisuodattimella. Hakija ehdottaa sakankuivauksesta suodattimelle johdettavien hiukkaspäästöjen päästöraja-arvoksi 15 mg/m3 ja pesurille 50 mg/m3. Molemmat kaasuvirrat johdetaan käsittelyn jälkeen ulkoilmaan. Kun hiukkasten suodatuslaitteistot toimivat asianmukaisesti, ei päästöillä arvioida olevan vaikutusta paikallisen ilmanlaadun kannalta, sillä päästöt ovat verrattain pienet ja poistokaasut pääsevät leviämään vapaasti ympäristöön. Toimintaan liittyviin melunlähteisiin ei tule muutoksia. Toimintaan liittyvä liikenne on hyvin vähäistä. Toiminnasta ei aiheudu tärinää tai hajua ympäristöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto lausuu Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan laitoksen jätteiden vastaanotto- ja käsittelymäärät ovat olleet huomattavan paljon pienempiä kuin mitä ympäristöluvan mukaan olisi ollut mahdollista. Sähkömuuntajien käsittelyn osalta toiminta on vakiintunut. 

Hakemuksessa esitettyjen vaarallisten jätteiden vastaanottomäärien perusteella ei voi selkeästi tulkita, onko laitos direktiivilaitos vai ei. Jos laitos on direktiivilaitos, ulkoilmaan johdettujen kanavoitujen päästöjen raja-arvoihin ja päästöjen tarkkailuun sovelletaan BAT-päätelmiä. Päätelmissä esitetyt päästöraja-arvot ovat  pienempiä kuin mitä hakija on esittänyt. Mikäli lupaviranomainen tulkitsee, että laitos ei ole direktiivilaitos, ilmaan kanavoitujen päästöjen raja-arvot tulee asettaa niin, ettei päästöistä on ympäristön pilaantumisvaaraa eikä terveydellistä haittaa alueella liikkuville ja oleskeleville.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tullut valituksia tai muita yhteydenottoja laitoksen toiminnasta. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §