Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Lausunto Fingrid Oyj:n Vaala-Joroinen 400+110 kV:n voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta

KAJDno-2020-336

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Pohjois-Savon ELY-keskus on varannut Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden esittää lausuntonsa YVA-selostuksesta. Asian diaarinumero on POSELY/331/2020.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen uuden 400 kilovoltin voimajohdon toteuttamisvaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia. Kokonaisuudessaan voimajohtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen.

Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon rinnalle tai sen paikalle. Yhteispylväsratkaisussa 110 kilovoltin voimajohto rakennetaan yhteispylväiden väliorteen.  Rinnalle sijoittuessaan välillä Vaala-Kuopio Lamperila uusi johto sijoittuisi nykyisen johdon itäpuolelle. Välillä Kuopio Lamperila–Joroinen vaihtoehtoina ovat sijoittuminen nykyisen johdon itä- tai länsipuolelle. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 291 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Tästä uutta maastokäytävää on noin 2–19 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

Uutta maastokäytävää on tarkasteltu Kajaanin Vuolijoella, missä uusi voimajohto kiertää kesäteatterin länsipuolelta siten, että uuden maastokäytävän pituudeksi tulee noin kilometri. Nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon osalta reitti pysyy ennallaan. 

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä, joihin liittyy uusi maastokäytävä, on tarkasteltu muun muassa reittiosuudella E-F Kajaanin kaupungin rajalla, Vaalan puolella sijaitsevan Rumala-Kuvaja-Outorimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kiertämiseksi itäpuolelta. Tässä vaihtoehdossa myös nykyinen 110 kilovoltin voimajohto siirtyisi uuteen maastokäytävään ja vanha linja purettaisiin pois osin myös Kajaanin puolelta. Uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi 6,7 km. Toinen vaihtoehto on nykyisen johtoalueen leventäminen.

Kajaanin Käkilahdessa nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon läheisyydessä sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia. Tarkasteltuina vaihtoehtoina ovat asutuksen kiertäminen tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Kiertäminen tehtäisiin asutuksen länsipuolelta, jolloin kokonaan uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi noin 6,3 km.  Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto purettaisiin pois.

YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt Natura-arvioinnit

Järvilinja-hankkeen toteuttamisen edellyttämät luonnonsuojelulain mukaiset Natura-arvioinnit on tehty osana YVA-menettelyä (yhdistetty menettely, ks. LSL 65 § 4 momentti). Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta ja sen liitteenä 3. Kajaanin kaupungin osalta arviointi koskee Talaskankaan aluetta (FI1200901, Kajaani, Vieremä).

ELY-keskus on pyytänyt erillisellä kirjeellä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisia lausuntoja tehdyistä Natura-arvioinneista Metsähallitukselta ja ao. alueiden sijaintimaakuntien ELY-keskuksilta. Alueiden muille haltijoille Natura-arviointeja koskeva lausuntomahdollisuus annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona YVA-kuulutuksen yhteydessä. Myös hankealueen kunnilla ja muilla jakelussa mainituilla toimijoilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä Natura-arvioinneista. 

Selostukseen ja sitä koskevaan kuulutukseen voi tutustua verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto lausuu Fingrid Oyj:n Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta Kajaanin kaupunkia koskevan reittiosuuksien osalta seuraavaa:

Lupajaoston mielestä uusi 400 kilovoltin voimajohto tulee toteuttaa vaihtoehtoisten osuuksien mukaisesti siten, että Rumala-Kuvaja-Outorimmet Natura-alue ja Käkilahden asutus kierretään ja näiden osalta nykyiset 110 kilovoltin voimajohdot puretaan YVA-selostuksessa esitetyllä tavalla. Natura-alueen kierrolla vältetään arvokkaille luontokohteille kohdistuvia vaikutuksia. Käkilahden asutuksen kierrossa voimajohdon kokonaisvaikutukset asutukseen, asuinviihtyvyyteen ja maisemaan ovat selvästi vähäisempiä, kuin jos uusi 400+110 kilovoltin voimajohto rakennettaisiin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle.  Lisäksi lupajaosto kannattaa uuden maastokäytävän rakentamista Vuolijoen kesäteatterin kierron osalta vaikutusten lieventämiseksi.

Uusien maastokäytävien ja yksittäisten pylväspaikkojen sijoittelussa tulee hyödyntää joutomaita ja olemassa olevia johtoalueita siten, että uutta metsä- ja peltoalaa menetettäisiin rakentamiselle mahdollisimman vähän. Johtoalueen läheisyyteen sijoittuvien Natura- ja suojelualueiden eläimistöön sekä Otanmäen lintualtaan linnustoon kohdistuvien rakennusaikaisten haittojen minimoimiseksi voimalinjan rakennustyöt tulee toteuttaa sellaisena vuodenaikana, etteivät eläimet ja lintujen pesintä häiriinny. Pylväiden rakentamisessa tulee suosia yhteispylväitä ja välttää johtokäytävien leventämistä, jotta liito-oravien ja muiden suojapuustoa edellyttävien eläinten liikkuminen johtokäytävien yli ei esty. 
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §