Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Päätös poikkeamislupahakemuksesta 205-2-9903-1 Lönnrotinkatu 1

KAJDno-2022-317

Valmistelija

  • Piia Väyrynen, Vs. kaupunginarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi
  • Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Perustelut

HAKIJA
Kajaanin kaupunki
Pohjolankatu 13
PL 133, 87100 KAJAANI

RAKENNUSPAIKKA
Kiinteistötunnus: 205-2-9903-1
osoite: Lönnrotinkatu 1, 87100 KAJAANI
pinta-ala: Liikuntapuisto 26212 m2 
rakennusoikeus: Liikuntapuisto 1770 k-m2 
rakennusala, johon rakentaminen kohdistuu 570 k-m2

KUVAUS

Hakija hakee poikkeamislupaa tarkoituksena rakentaa Liikuntapuiston keskuskentän alueelle jäänhoitokonesuoja ja jääntekokontit. Keskuskenttä sijaitsee Sotkamontien, rautatiealueen, Keilakeskuksen ja Lönnrotinkadun yleisen pysäköintialueen välissä kaupunginosassa 2 Keskusta. Liikuntapuisto on peli-, harjoitus- ja liikuntatapahtumien käytössä.

Erityisinä syinä ja perusteluina hakija kirjoittaa: ”Kentän käytettävyyden parantaminen ja monipuolistaminen. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys. Rakennukset liittyvät rakennuspaikalla olemassa olevaan kunnallistekniikkaan.”

Poikkeamislupahakemus 14.3.2022 (saapunut 14.3.2022), oheisliite


POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Poikkeamista haetaan asemakaavan salliman 570 k-mrakennusoikeuden ylitykseen.  Ylitys on n. 40 k-m2. Poikkeamista haetaan myös uudisrakennusten rakentamiseen asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle ja osittain yleiselle pysäköintialueelle (LP). 


Hankeen tarkoitus on rakentaa Liikuntapuiston keskuskentän alueelle jäänhoitokonesuoja ja jääntekokontit. Poikkeamislupahakemuksen asemapiirroksen mukaan uudisrakentaminen sijoittuu Liikuntapuiston pysäköintialueen rajaan kahden historiallisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeän rakennuksen väliin. Uudisrakentaminen sijoittuu katsomorakennuksen välittömään läheisyyteen, osittain sen rakennusalalle ja pääosin asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde, Eino Pitkäsen suunnittelema katsomorakennus, ja Liikuntapuiston viereinen entinen Lönnrotin koulu ovat asemakaavassa rakennussuojelukohteita. 

Rakennussuunnitelmien mukaan jäänhoitokonesuoja on lapekattoinen 57 k-m2 kokoinen rakennus, jonka sivulla on katos luistinten vaihtoa varten. Jääntekokontit ovat 81 k-m2, 21 metriä pitkä ja noin 4 metriä leveä, umpinainen lapekattoinen rakennus, joka jatkuu 11 metriä aidattuna lauhdutintilana. Uudisrakennusten julkisivut ovat tummanharmaata pystylaudoitusta. 

Ajo Liikuntapuistoon tapahtuu Lönnrotinkadun yleisen pysäköintialueen kautta. Liikuntapuisto rajautuu Sotkamontiehen, rautatiealueeseen, Keilakeskukseen ja Lönnrotinkadun puoleiseen yleiseen pysäköintialueeseen, jonka takana ovat valtion punatiiliset virastotalot.

Poikkeamisen toimivalta on ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017; Kajaanin kaupungin hallintosäännön päivitys 31.5.2021, voimaantulo 1.8.2021).


KAAVATILANNE
    
Kaupunginhallituksen päätöksellä voimaan tulleessa (MRL 201 § mukainen täytäntöönpanopäätös, tullut voimaan 1.4.2022) Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavassa alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta, VU. Aluetta koskee määräys ”alue varataan urheilu- ja virkistyspalveluille ja erityisliikuntapaikoille. Alueella on sallittu urheilu- ja virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen.”  Alueen reunalla kiertää kevyen liikenteen reitti, pyöräteiden pää- ja aluereittien tavoiteverkko. Eino Pitkäsen suunnittelema katsomo on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi. ”Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kulttuuriperintöarvojen turvaamista siten, että rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta säilytetään. Suunniteltaessa alueelle muutoksia on turvattava sen ominaisluonteen ja erityispiirteiden säilyminen. Rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavista hankkeista on pyydettävä lausunto museoviranomaiselta.”


Alueella on voimassa 20.2.2001 voimaan tullut asemakaava (KV 15.1.2001). Asemakaavassa Liikuntapuiston alue on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Rakennusalat ovat kentän laidoilla siten, että Sotkamontien varrella kentän itäpuolella on rakentamaton I-kerroksisen rakennuksen rakennusala (200 k-m2), jolla sijaitsee suojeltava puu -kohdemerkintä. Rautatiealueen varrella kentän eteläpuolella on II-kerroksisen rakennuksen rakennusala (1000 k-m2), jossa sijaitsee katoksellinen katsomo. Poikkeamista haettavan kentän länsiosan II-kerroksisen rakennuksen rakennusalalla on katsomorakennus ja rakennusalan sallittu rakennusoikeus on 570 k-m2. Eino Pitkäsen suunnittelema katsomorakennus on vuodelta 1955 ja se on maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen kohde. Katsomorakennus ja Liikuntapuiston viereinen entinen Lönnrotin koulu ovat asemakaavassa suojelukohteita sr-14: ”Historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.” 

Liikuntapuiston pohjoisosan reunoille on merkitty istutettava/säilytettävä puurivi. Kentän kahden osan välissä on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Uudisrakentaminen sijoittuu yleisen pysäköintialueen reunaan ulottuen osittain LP-alueelle sekä rakennusalalle että istutettavan/säilytettävän puurivin alueelle, kahden historiallisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeän rakennuksen väliin.  
   
Ote poikkeamislupakartasta, oheisliite

KUULEMINEN
Kaupunki on kuullut naapureita. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Kainuun Museolta ja Kainuun ELY-keskukselta pyydettiin lausuntoa uudisrakentamisen soveltuvuudesta kahden historiallisesti arvokkaan tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeän rakennuksen väliin.

Kainuun Museo on arvioinut poikkeamislupahakemuksen ja uudisrakennusten sijoittumisen maakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen kohteen, katsomorakennuksen välittömään läheisyyteen ja osittain sen rakennusalalle. Lausunnossa arvioidaan, ettei uudisrakennusten rakentaminen muuta tai vahingoita jo olemassa olevia rakennuksia. Rakennusvaiheessa tulee huomioida katsomorakennuksen riittävä suojaus, etteivät rakennustyöt vahingoita rakennusta. Kainuun Museo esittää, että uudisrakennusten tummanharmaa väritys voisi olla muutaman asteen vaaleampi, sillä vaaleat arvorakennukset ja punatiilen väriset rakennukset eivät tue tummaa väritystä. Pysäköintipaikan puolelle jäävä pitkä seinä kaipaisi kevennykseksi ilmettä, esimerkiksi liikuntaan liittyvää taidetta. Museon lausunnon mukaan uudisrakennusten kattomuoto sopii hyvin yhteen katsomorakennuksen kanssa. Lausunnossaan Kainuun Museo esittää etsimään alueelta uusia puille sopivia istutuspaikkoja, kun joudutaan poistamaan säilytettäväksi määrättyjä puita.

Liite 7 Kainuun Museon lausunto, 5.5.2022

Kainuun ELY-keskus arvioi lausunnossaan uudisrakennusten vaikutusta kaupunkikuvaan avoimella ja näkyvällä paikalla, kerroksellisessa rakennetussa kulttuuriympäristössä, kahden suojellun rakennuksen välisellä alueella. Lausunnossa todetaan, että uudisrakentaminen muodoltaan ja massaltaan ei ole häiritsevä kahden suojellun rakennuksen välissä. Kainuun ELY-keskus esittää kuitenkin harkittavan uudelleen vanhan katsomon ja jääntekokoneiston väliseen niveleen jäävän jäänkonehoitosuojan massoittelua ja liittymistä ympäröiviin rakennuksiin. Kainuun ELY-keskus pitää onnistuneena ratkaisuna sitä, että kentän laitaa kiertävät rakennukset erottavat kentän ja paikoitusalueen toisistaan. Lisäksi lausunnossa todetaan, että rakennusten väritysten olisi hyvä olla vaaleampi kuin mitä hakemuksessa on esitetty. Uudisrakentaminen sulkee avoimen tilan ja julkisivujen umpinaisuus sekä tumma väritys korostavat sulkeutuneisuutta. Poistuvaa puustoa tulisi korvata mahdollisuuksien mukaan.

Liite 8 Kainuun ELY-keskuksen lausunto, 10.5.2022

Lausuntojen vastineessa hakija perusteli uudisrakennusten sijoittumista toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi ja energiataloudelliseksi, koska jäähdytysputkisto on jo aikaisemmin rakennettu vanhan katsomorakennuksen kentän puoleiselle kaistalle. Myös kentän käyttäjien kulku on turvallista parkkipaikalta luistinten vaihtopaikalle ja kentälle. Vastineessa esitetään, että julkisivujen tumma värisävy voidaan muuttaa vaaleammaksi, mutta kuitenkin selvästi tummemmaksi kuin katsomo tai sen portaikko on. Lisäksi julkisivuun voidaan miettiä urheilufiguureja ja valaistusta, mutta riittävän leveää istutuskaistaa puille tai pensaille ei seinän ja parkkipaikan väliin jää. 

Liite 9 Kajaanin kaupungin vastine lausuntoihin, 6.6.2022

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, puh. 044 7100 455 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisen seuraavin perusteluin ja ehdoin:


PERUSTELUT

Hakija perustelee hanketta seuraavasti: ”Kentän käytettävyyden parantaminen ja monipuolistaminen. Rakennuspaikalle on ole-massa oleva tieyhteys. Rakennukset liittyvät rakennuspaikalla olemassa olevaan kunnallistekniikkaan.”

Kuten hakija esittää, hanke parantaa ja monipuolistaa kentän käytettävyyttä ja on tarkoituksenmukainen. Uudisrakennusten sijoittuminen kentän luoteisosaan perustuu kentän jäähdytysputkiston olemassa oleviin liittymäpisteisiin. 

Kainuun Museon arvion lausunnossa, ettei uudisrakennusten rakentaminen muuta tai vahingoita jo olemassa olevia rakennuksia ja kohteiden luonne säilyvät riittävästi. Myös ELY-keskus arvioi lausunnossaan, että uudisrakentaminen muodoltaan ja massaltaan ei ole häiritsevä kahden suojellun rakennuksen välissä.

Modernit ja matalat uudisrakennukset sopeutuvat arkkitehtuuriltaan ympäröivään kerrokselliseen rakentamiseen. Suunnitellut rakennukset rajaavat avointa pysäköintialuetta ja jäsentävät keskuskentän aluetta. Tummanharmaa julkisivu on alisteinen viereisiin suojelurakennuksiin nähden.

Liikenneverkko kestää enemmän kävijöitä ja liikennettä, sillä alueelle on hyvät liikenneyhteydet ja se on hyvin saavutettavissa. Yleinen paikoitusalue säilyy ja sen käytön lisääminen on mahdollista. Alueella on olemassa oleva yhdyskuntatekninen verkko eikä hanke edellytä uuden infrastruktuurin rakentamista. Hanketta varten on jo rakennettu kentän jäähdytysputkisto.

Poikkeamisella ei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuteta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

EHDOT

Rakennuslupavaiheessa tulee esittää julkisivuvärin tummuusaste sekä suunnitelma toteutettavasta julkisivutaiteesta ja valaistuksesta. Lopullisen julkisivuvärin ja taiteen tulee sopeutua rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennettavalta alueelta poistettavat puut tulee korvata uusilla istutettavilla puilla kentän muilla sopivilla alueilla. Rakennusvaiheessa tulee huomioida vanhan katsomorakennuksen riittävä suojaus, etteivät rakennustyöt vahingoita rakennusta.
        
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 171–174 §.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa (2) kaksi vuotta tästä päivästä lukien.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjes-tyksessä haettava rakennuslupa.

Maksut
Myönteinen päätös 440 euroa. Kielteinen päätös 220 euroa.
 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset, Kainuun ELY-keskus, Kainuun Museo

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.