Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lausunto Kouta-Vuores -jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen laajentamis- ja muutosehdotuksesta

KAJDno-2022-635

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin ympäristötekninen toimiala on pyytänyt lupajaostolta lausuntoa Kouta–Vuores -jätevesiosuuskunnan ehdotuksesta viemäriverkoston toiminta-alueeksi.

Jätevesiosuuskunta on toteuttanut kolme toisiinsa liittyvää viemäröintihanketta. Nyt vahvistettavaksi esitettävä toiminta-alue sisältää viimeisen, ns. Vuoreslahti hankkeen laajennuksen sekä muutosehdotuksen aikaisemmin vahvistettuun toiminta-alueeseen. 

Kartta toiminta-alue-ehdotuksesta on oheisliitteenä.

Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:
1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Lisätiedot: Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupajaostolla ei ole huomautettavaa toiminta-alueen laajentamisehdotuksesta.
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §