Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kainuun Jätehuolto Oy:n jätehuollon seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, Kuohunmäen jätteenkäsittelyalue

KAJDno-2021-185

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Jätehuolto Oy on toimittanut Kuohunmäellä, osoite Mainuantie 622, sijaitsevan puu-, betoni-, tiili-, laatta- ja keramiikkajätteen käsittelylaitoksen jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 6.4.2022. 

Seuranta- ja tarkkailuohjelma perustuu Kainuun Jätehuolto Oy:lle myönnettyyn puu-, betoni-, tiili-, laatta- ja keramiikkajätteen murskaus- ja varastointialueen ympäristölupaan (KAJDno-2021-185). Lupamääräyksessä 18 määrätään, että luvan saajan on esitettävä jätelain 120 §:n mukainen suunnitelma jätteen käsittelyn, seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan tulee sisällyttää tarpeelliset tiedot jätehuollon seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä tai käsittelyprosessit muuttuvat, luvan saajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa
 

Lisätiedot: Paula Malinen, puh. 044 7100 597, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin Jäteauto Oy:n Kuohunmäen jätteenkäsittelyalueen jätehuollon seuranta- ja tarkkailusuunnitelman. Tämä hyväksytty seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on voimassa toistaiseksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §