Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

KAJDno-2018-24

Valmistelija

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelun tiedoksi merkittävät asiat:

Kainuun ELY:n päätös 21.2.2018 luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Hyttisuo RN:o 205-409-16-6 ja tilalle Myllypuro RN:o 205-409-5-37 Kajaanin etyeläosassa Koivukylässä. Kohteesta noin 2/3 on heinävaltaista rämettä. Kohteen kaakkoisnurkassa virtaa Syväjokeen lasekva Myllypuro, jossa on noin 10  metrin putous. Alueen metsät ovat olleet käsittelemättä 1970-luvun jälkeen. Maanomistaja on esittänyt kohdetta Suomi 100 -kampanjaan "Luontolahjani satavuotiaalle". ELY-keskuksen päätöksessä on annettu rauhoitusmääräykset ja määritelty alueella sallitut toimenpiteet.

Parkinmäen jätehuoltoalueen tarkkailu vuonna 2017: Parkinmäen vuonna 1965 perustettu teollisuusjätteen kaatopaikka sijaitsee kaupungin länsipuolella Olliskannevan alueella. Toiminta vanhalla jätealueella on loppunut 31.10.2007, minkä jälkeen jätteet on sijoitettu vanhan jätealueen lounaisosaan rakennetulle uudelle läjitysalueelle. Jätehuoltoalueen käsitellyt jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin Kajaaninjokeen. Vanhaa ja uutta läjitysaluetta tarkkaillaan yhteisellä tarkkailuohjelmalla. Ohjelma koostuu käyttötarkkailusta, kaatopaikka- ja pohjavesitarkkailusta sekä jätetäytön seurannasta. Kaatopaikan vaikutuksia Kajaaninjokeen tarkkaillaan Oulujärven ympäristön yhteistarkkailussa.

Vanhassa jätetäytössä muodostuva kaasu pumpataan talteen ja on toistaiseksi poltettu soihtupolttimessa. Kaatopaikkavedet käsitellään ilmastus- ja laskeutusaltaasta koostuvalla puhdistamolla ja johdetaan purkuojaa pitkin Kajaaninjokeen. Vuonna 2017 kuormitus vesistöön oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Veden kokonaistyppipitoisuus laski puhdistamolla keskimäärin noin 30 %, kokonaisfosforipitoisuus noin 63 %, kiintoainepitoisuus noin 37 % ja kemiallinen hapenkulutus noin 33 % puhdistamolle tulevan veden pitoisuuksista. Vuonna 2017 keskimääräiset kokonaisfosforin ja kemiallisen hapenkulutuksen kuormitukset olivat selvästi luparajoja pienemmät.

Tarkkailutulosten perusteella jätehuoltoalueella on voinut olla pohjavesivaikutuksia täyttöalueen itäreunalla. Myös kaatopaikan itä- ja eteläpuolella puolella AOX-pitoisuudet olivat jonkin verran koholla, mutta muilla suunnilla pohjaveden laatu ei poikennut tutkituilta osin merkittävästi kaatopaikan yläpuolisen pohjaveden laadusta. Tilanne oli vastaava kuin edellisinä vuosina. Luoteispuolella sijaitsevassa lähteessä ei edelleenkään ollut havaittavissa kaatopaikan vaikutukseen viittaavia veden laadun muutoksia. Sokajärveen laskevassa ojassa veden happitilanne oli välttävä ja vanhan täyttöalueen reunaojassa huono. Ojapisteissä veden kemiallinen hapenkulutus oli hieman koholla. Ojavesien AOX-pitoisuudet olivat koholla erityisesti täyttöalueen länsipuolella sadevesikaivossa. Tästä ojasta tulevat vedet suotautuvat maaperään.

Kajaanin lentoaseman pintavesitarkkailun vuosiraportti 2017: Finavia Oyj tekee omaehtoista pintavesitarkkailua Kajaanin lentoasemalla. Tarkkailussa havainnoidaan kolmelta pisteeltä lentoasemalla käytettävien polttoaineiden sekä liukkaudentorjunta- ja jäänpoistoaineiden mahdollisia vaikutuksia pintaveteen. Pintavesipiste N1 sijaitsee kiitotien itäpäädyn eteläpuoleisessa purkuojassa ja N2 luoteispuolen purkuojassa. Havaintopiste N3 sijaitsee kiitotien pohjoispuolen purkuojassa. Tarkkailunäytteet on otettu touko- ja lokakuussa.

Pisteellä N1 pitoisuudet olivat pääosin pintavesien tyypillisellä tasolla ja pisteen ravintopitoisuudet viittasivat rehevään vedenlaatuun. Vesi oli erittäin hapanta ja happitilanne välttävä. Pisteellä N2 ravinnepitoisuudet viittasivat erittäin rehevään vedenlaatuun. Kaliumpitoisuus oli tarkkailualueen muita havaintopisteitä korkeampi, kuten myös vuonna 2016. Havaintopisteellä N3 ravinnepitoisuudet viittasivat erittäin rehevään vedenlaatuun. Pisteen happitilanne oli erinomainen.

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailu v. 2017: Peuraniemen jätevedenpuhdistamon kuormitusta, tehoa ja lietteenkäsittelyä on tarkkailtu vuonna 2017 edellisvuosien tapaan. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin 3,8 milj. m³ eli keskimäärin 10 442 m³/vrk. Käsitelty jätevesimäärä oli hieman pienempi kuin edellisvuona. Syyskuussa jouduttiin tekemään ohitus (11.–13.9) Karolineburgin pumppaamolla laitteistorikon vuoksi. Ohituksen määrää ei pystytty arvioimaan. Muita ohituksia ei vuonna 2017 jouduttu tekemään. Lietettä puhdistamolta poistettiin noin 1920 t.

Peuraniemen jätevedenpuhdistamon sekä orgaanisen aineen että kokonaisfosforin jäännöspitoisuudet ja puhdistustehot alittivat jokaisen neljännesvuoden osalta niille asetetut lupaehdot.

Ilmoitus kuivalannan varastoinnista poikkeustilanteessa (VNA eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014):

- Lukkari, Eero, työtekniset syyt
- Schroderus Jouko, työtekniset syyt

- Kainuun ammattiopisto/Seppälä, työtekniset syyt

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §