Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kainuun bioindikaattoriselvitys

KAJDno-2018-317

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun ELY-keskus päivitti Kainuun ympäristön tilan tietoja toteuttamalla kesän 2015 aikana bioindikaattoriselvityksen. Tämä selvitys on aiemmin vuosina 1998–2000 toteutettujen selvitysten seurantaa. Lisäksi Kainuussa on tehty ilmanlaatua selvittäviä jäkäläkartoituksia vuosina 1986, 1991, 1995 ja 2000.

Tässä vuoden 2015 selvityksessä tutkittiin Kainuun paikallisia päästöjä, niiden leviämistä ja luontovaikutuksia erilaisten bioindikaattoreiden (männyn neulaset, epifyyttijäkälät, sammalet) avulla. ELY-keskus toteutti hankkeessa Kainuun maakunnan laajuisen jäkälä- ja metsien kuntokartoituksen sekä keräsi bioindikaattorinäytteitä. Päästöjä tutkittiin analysoimalla kerätyistä näytteistä mm. rikki- ja metallipitoisuuksia. Jäkäläkartoituksen avulla seurattiin ilman epäpuhtauksien vaikutuksia keskustaajamissa ja niiden ulkopuolella, sekä teollisuuden toimintojen läheisyydessä. Näytteenoton ja kartoituksen lisäksi selvityksessä hyödynnettiin myös muita selvityksiä ja bioindikaattoriseurantoja, sekä Luonnonvarakeskuksen tekemiä sammalten raskasmetalliselvityksiä ja Ilmatieteen laitoksen tekemiä tutkimuksia.

Selvityksen toteutti Kainuun ELY-keskus. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat sen lisäksi kaikki Kainuun kunnat ja yrityksistä Terrafame Oy, Mondo Minerals B.V. Branch Finland sekä Kajaanin ilmanlaadun yhteisseurantaan osallistuvat sopimustahot Kainuun Voima Oy, Loiste Lämpö Oy, YIT Infra Oy (asfalttiasema), NCC Industry (asfalttiasema) ja Kainuun SOTE-kuntayhtymä (Kainuun keskussairaalan lämpökeskus).

Männynneulasista ja epifyyttijäkälistä (sormipaisukarve, Hypogymnia physodes) selvitettiin näytteisiin kertyneitä alkuaineita, kuten rikkiä ja erilaisia raskasmetalleja. Tulosten perusteella pystyttiin toteamaan ilmapäästöjen vaikutuksesta kohonneita alkuainepitoisuuksia kuntien keskustaajamissa sekä teollisten toimintojen ympäristöissä. Tuloksissa oli selvästi nähtävissä kaivostoiminnan vaikutuksia sekä lyhyeltä että pitkältä aikaväliltä. Kohonneita alkuaineiden pitoisuuksia oli löydettävissä paitsi Terrafame Oy:n Talvivaaran sekä Mondo B.V. Branchin Sotkamon kaivosalueiden, myös 1980-luvulla lopetetun Otanmäen kaivoksen ympäristöstä.

Luonnonvarakeskus on tehnyt valtakunnallisen sammalten raskasmetallipitoisuuksien kartoituksia jo vuodesta 1985 lähtien viiden vuoden välein. Tässä selvityksessä olevat sammalten raskasmetalli-pitoisuuskartoituksen näytteet ja tulokset ovat vuodelta 2010. Näytteeksi on kerätty joko kerrossammalta (Hyloconium splendens) tai seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Tulosten mukaan raskasmetallien päästölähteitä on Kainuun maakunnassa vähän, ja suurimmat päästölähteet sijaitsevat Sotkamossa ja Kajaanissa. Ainoa merkittäväksi luokiteltava päästölähde Kainuussa on Terrafame Oy:n Talvivaaran metallimalmikaivos, jonka päästöt sammalten pitoisuuksien perusteella eivät kuitenkaan olleet nikkeliä ja kuparia lukuun ottamatta suuria. Raskasmetalleja saapuu Kainuuseen myös jonkin verran kaukokulkeumana. Maakunnassa raskasmetallien kokonaispäästöt ilmaan ovat kuitenkin vähäiset ja lähes kaikkien tutkittujen metallien pitoisuudet ovat suurimmassa osassa Kainuuta matalimpia koko Euroopassa.

Päästöjen luontovaikutuksia ja päästölähteitä selvitettiin myös toteuttamalla jäkäläkartoitus Kainuun kunnissa ja Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivosalueen sekä Mondo Minerals B.V. Branchin Sotkamon kaivoksen alueilla. Kuntien alueilla suurimmat päästöt ovat pääasiassa paikallisia ja niiden aiheuttamat lievät vaikutukset jäkälälajistoon ilmenevät keskustaajamien alueilla. Kajaanin alueella on havaittavissa jäkälälajiston elpymistä menneiden vuosikymmenien kuormituksesta. Mukana olleiden kaivoksien alueilla todettiin rikillä ja pölyllä olevan vaikutuksia myös lajistokoostumuksiin.

Kainuun bioindikaattoriselvitys -raportti julkaistiin joulukuussa 2017. Raportti löytyy kokonaisuudessaan linkistä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-593-1.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §