Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 14.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Jätehuoltomääräysten uudistaminen

KAJDno-2018-189

Valmistelija

  • Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, paula.malinen@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi hoitaa Kainuun kunnille sekä Vaalan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuollon palveluja ja jätehuollon viranomaistehtäviä. Kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelun ja hyväksymisen tekee jätelain 23 §:n mukaan kunnan nimeämä jätehuoltoviranomainen.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimialueella on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen. Yhtenäiset määräykset koskevat kaikkia kuntayhtymän toimialueen kuntia (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vaala). Kuntayhtymä pyytää määräysluonnoksesta kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa.
Luonnos jätehuoltomääräyksistä on oheisliitteenä. Asiakirjat ovat luettavissa myös jätehuollon kuntayhtymän internet-sivuilla www.ekokymppi.fi.

Jätehuoltomääräykset
Jätelain 91 §:n mukaan kunta voi antaa jätelain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä mm. jätteiden lajittelusta, käsittelystä ja hyödyntämisestä, roskaantumisen ehkäisemisestä ja valvonnasta. Nykyisin voimassa olevat jätehuoltomääräykset on otettu käyttöön 1.1.2006. Jätelaki on tämän jälkeen uudistunut ja tullut voimaan 1.5.2012. Jätehuoltomääräysten laadinnassa on ollut käytössä Kuntaliiton jätehuoltomääräysten vuonna malli vuodelta 2014.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Lupajaosto katsoo, että nykyiset vuonna 2006 käyttöönotetut jätehuoltomääräykset on tarpeen päivittää nykyisen jätelain mukaiseksi. Määräysehdotuksessa on paikalliset olosuhteet otettu huomioon. Määräyksillä on mahdollistettu useita tapoja liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään, ja esitetty erilaisia jätteiden keräys- ja käsittelyvaihtoehtoja.

Lupajaosto esittää seuraaviin jätehuoltomääräysluonnoksen pykäliin muutoksia tai täsmennyksiä:

Yleinen osa
Määräysten yleistä osaa voisi tiivistää, koska samoja asioita löytyy varsinaisista määräyksistä sekä niiden perusteluista.

1.3 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto
Viidennessä kappaleessa on todettu, että kunnan järjestämisvastuu koskee vain asumisessa syntyvää vaarallista jätettä. Tätä olisi syytä täsmentää, että järjestämisvastuu vaarallisen jätteen osalta koskee vain asumisessa syntyvää jätettä.

Määräysosa

3 § Määritelmät
Pykälässä on kerrottu, että sekajätteellä energiaksi tarkoitetaan sekalaista yhdyskuntajätettä, joka jää jäljelle, kun hyötyjätteet, vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on lajiteltu erikseen. Sekajäte energiaksi ohjataan energiahyötykäyttöön. Sekajätteellä on pitkään tarkoitettu sekalaista ja lajittelematonta yhdyskuntajätettä. Sekajäte -nimikkeen käyttö voi olla harhaanjohtavaa ja aiheuttaa sen, että kyseiseen jätejakeeseen laitetaan entiseen tapaan esim. biojätettä, metallia ja lasia, jotka eivät kelpaa energiahyötykäyttöön.

14 § Kompostointi
Kuivakäymäläjätteen ja pienpuhdistamojätteen kompostointi tulisi sallia vain asemakaava-alueen ulkopuolella. Asemakaava-alueella tonttikoko pienempi ja kyseisten jätteiden kompostointi voi aiheuttaa haittoja naapureille. Asemakaava-alueella kiinteistöt ovat yleisen viemäriverkon piirissä, joten kyseisten jätteiden käsittelylle kompostoimalla ei ole erityistä tarvetta. Yksittäistapauksissa on mahdollista hakea poikkeusta.

16 § Jätteen hautaaminen
Eläinten ja eläinjätteiden hautaamista ja haaskan pitoa koskevat säännökset ovat tarpeettomia. Kuolleet tuotantoeläimet, lemmikkieläimet ja tietyissä tapauksissa myös luonnonvaraiset eläimet ovat sivutuotteita, joiden hävittämisessä on noudatettava sivutuotelainsäädännön (Laki eläimistä saatavista  sivutuotteista 517/2015 ja EU:n sivutuoteasetus) vaatimuksia. Elintarviketurvallisuusviraston Eviran internet-sivuilla on kattava ohjeistus kuolleiden eläinten hävittämisestä. Kuolleisiin eläimiin ja niiden hävittämiseen voi liittyä eläintautien leviämisen riski, ja toimivaltainen viranomainen on kunnaneläinlääkäri. Kainuun ELY-keskuksen vuodelta 2004 oleva haaskan käyttöä koskeva ohjeistus on vanhentunut, eikä ole enää käytössä.

17 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa
Pykälässä ehdotetaan, että omassa asumisessa syntyvän puhtaan betoni- ja tiilimurskeen pienimuotoinen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa olisi sallittu. Asiasta on säännös myös Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksessä, jonka mukaan kiinteistöllä syntyvän rakennusjätteen ja ylijäämämaan käyttö hyväksytään rakennusluvan yhteydessä. Kyseisen jätteen vähäinen hyödyntäminen muulla rakennuspaikalla tarvitsee toimenpideluvan. Omassa maanrakentamisessa tehtävästä jätteen hyödyntämisestä tulee ilmoittaa etukäteen rakennusvalvontaviranomaiselle. Jätteen maanrakennushyötykäyttöä ei tule sallia ollenkaan pohjavesialueella. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä esim. jätteen laadun selvittämisestä, joten hyödyntämistoimenpiteistä olisi tarvittaessa informoitava myös ympäristönsuojeluviranomaista.

18 § Muut omatoimisen jätteenkäsittelyn määräykset
Pykälässä on mm. kielletty rasvan ja ruokaöljyn johtaminen jätevesiviemäriin. Rasvoja joutuu joka tapauksessa viemäriin astianpesuvesien mukana. Pykälässä tarkoitettaneen rasvojen ja ruokaöljyn kaatamista viemäriin, mikä on viemäriverkoston toimivuuden kannalta tarpeen kieltää.

32 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi
Pykälän mukaan jätevesilietteen, umpisäiliöiden jätevedet ja erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväksytty jätehuoltorekisteriin. Kuitenkin seuraavassa pykälässä sallitaan pienimuotoinen omatoiminen lietteen käsittely. Pykälää on syytä näiltä osin täsmentää.

33 § Lietteiden omatoiminen käsittely
Omatoimisen lietteen käsittely tulisi rajata valvonnan selkeyttämiseksi omassa asumisessa syntyvän lietteen käsittelyn lisäksi enintään neljällä (luonnoksessa muutamalla) lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä syntyvän lietteen käsittelyyn. Kuntaliiton jätehuoltomääräysmallissa kiinteistöjen lukumääräksi on ehdotettu 2–4.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §