Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Poikkeamishakemus

KAJDno-2017-1176

Valmistelija

  • Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija, osmo.nuutinen@kajaani.fi

Perustelut

RAKENNUSPAIKKA
Kylä Kuluntalahti, tila Villa-Ulla, (205-404-5-56) pinta-ala 2350 m², osoite: Heterannantie 71 A, 87950 KULUNTALAHTI.

KUVAUS
Kyseessä Nuasjärven osayleiskaavaan osaksi loma-asuntoaluetta, RA-2/2 merkitty tila, joka sijaitsee Kajaanin keskustaajamasta noin 10 km koilliseen. Kuluntalahden koululle tulee matkaa noin 2,2 km.
Tilan pinta-ala on 2350 m² ja sillä on omaa rantaviivaa 30 m. Tila on rekisteröity 21.3.1963, joten se on Nuasjärven osayleiskaavan mitoituksessa käytetyn leikkausajankohdan 1969 mukaan ollut kantatila. 
Kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikan pinta-alasta on 7 % (164,5 krs-m²), josta päärakennuksen osuus saa maksimissaan olla 68 %, (112,5 krs-m²).  Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 2010 valmistunut lomarakennus (116,5 krs-m²), rantasauna (9 krs-m²), huvimaja ja leikkimökki. Lomarakennuksen kerrosala ylittyy 4 m²:llä. Kokonaiskerrosala ei ylity. Lomarakennus on liitetty alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon.


Oheisliite, poikkeamishakemus (24.7.2017, saapunut 21.8.2017)

Oheisliite, valtakirja

 

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § 

Haetaan poikkeamislupaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asuinrakennukseksi Nuasjärven osayleiskaavassa osoitetulle loma-asuntoalueella. (RA-2/2).

MRL 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä kielloista ja muista rajoituksista. Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vastoin oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksiä edellyttää poikkeuslupaa. 

Toimivalta on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla.

Hakijan esittämät perustelut

1.  Yhdyskuntarakenteelliset seikat puoltavat
-    lähellä kuntakeskusta
-    Kuluntalahden kouluun 1,5 km
-    ympärillä runsaasti pysyviä asuntoja. Lähin talo 150 m
-    rakennus liitetty kaupungin vesi- ja jätevesiverkostoon.
2.  Rakennus täyttää pysyvän asunnon rakennustekniset vaatimukset.


KAAVATILANNE
Kainuun Maakuntakaava: 
Aluetta koskee kaavamerkintä ja -määräys:
___ . ___ . ___: Tärkeä pohjavesialue. Merkinnällä osoitetaan vedenhankinnan kannalta tärkeät (1. luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2. luokan) pohjavesialueet.
Suunnittelumääräys: Pohjavesien pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle pohjavesialueista tai suojattava niin, että pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan ei vaarannu. Alueella tulee huolehtia pohjavesien suojelun ja maa-ainesten ottotarpeiden yhteensovittamisesta.

Asemakaava: Alueella, eikä sen läheisyydessä ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Yleiskaava: Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Nuasjärven osayleiskaava, joka on hyväksytty 29.6.2000. Kaavaa on muutettu ns. Heterannan alueelta, jossa nyt kyseessä oleva hanke sijaitsee. Muutos on hyväksytty 7.11.2016.
Muutetussa kaavassa tila on kuulunut loma-asuntoalueeseen merkinnällä (RA-2/3). Muutoskaavassa merkintä on RA-2/2. Yksi alueen loma-asuntorakennuspaikoista on muutettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, pohjavedenottamo merkinnällä, ET/pv.

RA-2/2 merkinnän kaavamääräys on säilynyt kaavamuutoksessa merkinnän RA-2/3 mukaisena: Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 3000 m² ja siihen kuuluvan rantaviivan pituuden 50 m. Rakennuspaikat alueelle tulee ryhmittää siten, että yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan pituus on mahdollisimman suuri. Rakentamisen enimmäismäärä rakennuspaikalla on RakJ:n mukainen. Aluetta ei saa käyttää siten, että kaavan toteuttaminen vaikeutuu.

Rakennusjärjestys: Ranta-alueella samalle rakennuspaikalle ja samaan pihapiiriin saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen ja kaksi-asuntoisen loma-asunnon ja enintään 30 krs-m² saunarakennuksen.
Kaksi-asuntoisen loma-asunnon sijasta saa rakentaa yksi-asuntoisen enintään 2-kerroksisen loma-asunnon ja toisen 2-kerroksisen loma-asunnon enintään 50 krs-m² rakennusoikeuden puitteissa. Päärakennuksen lisäksi talousrakennuksia saa rakentaa enintään 5 kpl. Ranta-alueella lomarakentamisen enimmäiskerrosala rakennuspaikalla saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 krs-m². Loma-asunnon enimmäiskerrosala saa olla 170 krs-m². Asuinrakentamisen enimmäiskerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole luontokohteita, eikä suojeltavia rakennuksia. 
Muinaismuistolain mukaisia pyyntikuoppia on noin 50 m päässä kohteesta koilliseen. 
Alue on osa erittäin tärkeää Matinmäki–Mustikkamäki pohjavesialuetta. Heterannan vedenottokaivot sijaitsevat noin 100 m etäisyydellä kohteesta. Kajaanin Veden vuorokausikulutuksesta tulee noin 92 % Matinmäki–Mustikkamäen alueelta ja siitä noin 40 % Heterannan alueen viidestä pohjavesikaivosta. 


MITOITUS
Nuasjärven osayleiskaavassa rantarakentamistiheys kaavaselostuksen mukaan on 7,09 rakennuspaikkaa muunnettu rantakilometri. Villa-Ulla tilalla on rantaviivaa noin 30 m, joka antaa tilalle mitoitukseksi 33,3 rakennuspaikkaa kilometrille. Mitoituksen mukaan Nuasjärven osayleiskaavaa laadittaessa tilalle ei olisi voitu osoittaa rakennuspaikkaa, mikäli siellä ei olisi ollut vanhaa lomarakennusta.

RAKENNUSTEKNISET VAATIMUKSET
Kaupungin rakennusvalvonnan mukaan lomarakennus ei täytä nykyisin voimassa olevia asuinrakentamisen energiatehokkuus- eikä liikuntaesteettömyysvaatimuksia.

Oheisliitteet, ote osayleiskaavasta ja ote poikkeamislupakartasta.  


KUULEMINEN
Kaupunki on kuullut kahta (2) rajanaapuria kirjeitse. Molemmat naapurit vastustavat hanketta.

Oheisliitteet, naapurien kuuleminen


Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171–174 §.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa (2) kaksi vuotta.

Valitusosoitus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Maksut
Kielteinen päätös 220 euroa. Myönteinen päätös 440 euroa.


Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Osmo Nuutinen, p. 044 7100 297 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Huusko, Rakennustarkastaja, kari.huusko@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto ei myönnä poikkeamislupaa käyttötarkoituksen muutokselle seuraavin perusteluin: 

Vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan vähimmäispinta-ala vaatimus 3000 m² ei täyty. 
Loma-asuntorakennuspaikalta vaadittava vähimmäisrantaviivan pituus 50 m ei täyty. 
Lomarakennus ei täytä ympärivuotisen asumiseen tarkoitetun asuin-rakennuksen rakennusteknisiä vaatimuksia.

Hankkeen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia tulee tarkastella sillä perusteella, että vastaavia tapauksia on mahdollisesti useampia. Mikäli hakemuksen mukainen menettely hyväksyttäisiin, se merkitsisi kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisen osalta sitä, että myös kaikille muille hakijoille, jotka hakisivat vastaavanlaisia käyttötarkoituksen muutoksia, tulisi myöntää poikkeamislupa. Mitoituksen kasvaessa se johtaisi niin runsaaseen rakentamiseen ja rakennuspaikkojen määrään, että sillä olisi vaikutusta laajemmin. Hakemuksen mukaisen hankkeen mitoitus nousisi niin suureksi, että edes kaavallisella tarkastelulla ei tilalle voitaisi osoittaa rakennuspaikkaa.
 
Nyt kyseessä oleva hanke kuuluu Nuasjärven osayleiskaavan muutokseen, joka on hyväksytty 7.11.2016. Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa hakijaa on informoitu kirjeitse (20.4.2016, 30.6.2016), eikä hänellä ole ollut kommentoitavaa kaavahankkeeseen.

Hanke toteutuessaan olisi kaavan vastainen, aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle ja asettaisi maanomistajat eriarvoiseen asemaan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.