Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Päätös poikkeamislupahakemuksesta 205-403-9-233, Vuoreslahti

KAJDno-2019-1213

Valmistelija

  • Ismo Vendelin, Yleiskaavasuunnittelija, ismo.vendelin@kajaani.fi

Perustelut

RAKENNUSPAIKKA
Kylä Vuoreslahti, tilan pinta-ala 5,304 ha.

KUVAUS
Hakija hakee lupaa rakentaa uudelle omarantaiselle rakennuspaikalle asuinrakennuksen (106 k-m²) tilalle, jolla sijaitsee tällä hetkellä luvaton n. 30 k-m²:n suuruinen lomarakennus sekä aiemmin rakennetut yhteensä n. 30 k-m² suuruiset jalasrakenteiset ulkorakennukset. Vanha lomarakennus on tarkoitus purkaa ja olemassa olevat ulkorakennukset siirtää samalla tilalla metsään. Kyseessä on Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara --osayleiskaavaan kuuluva rantaan rajoittuva ja pinta-alaltaan 5,3 hehtaarin suuruinen tila, joka sijaitsee alueella, jonka rannanpuoleista osaa ja läntistä reunaa koskee kaavamerkintä MY-ev, Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja. Rakennuspaikka rajautuu Oulujärven rantaan ja Ärjänselkään sekä mantereen puolella metsiin. Rakennuspaikalle johtaa Vuoreslahdentieltä olemassa oleva yksityiskäytössä oleva tieyhteys.
Maasto on alueella metsäistä ja viettää Vuoreslahdentieltä rantaan noin 2,5 metriä. Esitetty rakennuspaikka on pohjoispuolen n. 60 metriä pitkää ranta-aluetta lukuun ottamatta Vuoreslahden tiehen ja naapurikiinteistöihin rajautuvaa metsäaluetta. Myös rannalla on rakennuspaikkaa ja nykyisiä rakennuksia rajaavaa olemassa olevaa suojapuustoa. Suunniteltu uusi päärakennus sijoittuu olemassa olevien talousrakennusten muodostamaan pihapiiriin noin 50 metrin päähän rantaviivasta kahden naapurikiinteistöillä sijaitsevien olemassa olevien loma-asuinrakennuspaikkojen väliin ja sähkö- sekä vesijohtojen välittömään läheisyyteen. Hanke sijoittuu Vuoreslahden vesiosuuskunnan toiminta-alueelle. Alueella ei ole käytössä viemäriverkkoa. Hakija on esittänyt perusteluina hankkeelle lukuisten henkilökohtaisten syiden lisäksi vuonna 1994 vastaavan kaltaiselle hankkeelle myönnetyn poikkeamisluvan, joka ei ole johtanut rakentamiseen luvan voimassa olon aikana. Muina syinä hakija on esittänyt mm. edellytyksen rakennuksen terveellisyydelle, hankkeen rakennusjärjestyksen mukaisuuden, rakennuspaikalle käytössä olevan tiestön, vesijohdon ja sähkölinjan sekä rakentamiselle sopivamman maapohjan rannan läheisyydessä verrattuna rannasta kauemmaksi sijoittuvaan kaavassa osoitettuun rakennuspaikkaan.

Oheisliite, Poikkeamislupahakemus (5.10.2019)
Oheisliite, Liite_1
Oheisliite, Muut liitteet 

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §, 72 §

Hakija hakee lupaa saada poiketa oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta sekä rannan suunnittelutarpeesta rakentamalla rakennusoikeudettomalle ranta-alueelle ympärivuotisen asuinrakennuksen. Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara osayleiskaavassa rakennuspaikka on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja.

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017.
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 1.
Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla.

KAAVATILANNE
Maakuntakaava:

Valtioneuvoston 29.4.2009 vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa alue kuuluu maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueen merkinnällä osoitettuun alueeseen. Lisäksi alue kuuluu maakuntakaavassa matkailun vetovoima-alueeseen mv, joksi on merkitty Oulujärvi ympäristöineen.
Asemakaava:
Alueella ei ole asemakaavaa, eikä sellaista ole vireillä.
Osayleiskaava:
Ympäristöministeriön 23.6.1997 vahvistamassa ja lainvoiman 17.3.1999 saaneessa oikeusvaikutteisessa Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara osayleiskaavassa tilan rannanpuoleista osaa ja läntistä reunaa koskee kaavamerkintä MY-ev, Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja. Kaavamerkintää koskevan kaavamääräyksen mukaisesti alueella saa rakentaa vain alueella harjoitettavaa maa- ja metsätaloutta palvelevia vähäisiä talousrakennuksia. Alueella tapahtuvat metsänhoitotoimenpiteet eivät tarpeettomasti saa vaikeuttaa ulkoilukäyttöä, eivätkä tuhota merkittäviä ympäristöarvoja. Alueelle määrätään RakL 31 §:n nojalla RakL 124a § 1 mom. mukainen toimenpidekielto. Aluetunnuksen jäljessä oleva indeksi (ev, suojaviheralue) osoittaa alueen tärkeimmän käyttötarkoituksen, johon alueen käyttö on sopeutettava. Suurinta osaa tilasta käsittää kuivalla maalla Vuoreslahdentien läheisyydessä kaavamerkintä MA/3, Maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka soveltuu myös asumiseen. Kaavamerkintää koskevan kaavamääräyksen mukaan kauttaviivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla vähintään 1 ha. RakJ:n sallimien asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten lisäksi saa alueelle rakentaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona harjoitettua palvelua tai ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta palvelevia rakennuksia. Rakennettu kerrosala rakentamiseen varatulla paikalla ei kuitenkaan saa ylittää tehokkuuslukua e=0,1. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa tai laajentaa, jos rakennuspaikka tai rakentamisen määrä ei täytä annettua määräystä.
Rakennusjärjestys:
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään 5 m. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 10 m. Palovaarallista rakennusta ei saa sijoittaa 15 m lähemmäs rajaa, eikä 20 m lähemmäs rakennusta, joka sijaitsee toisen maalla. Saman rakennuspaikan rakennuksista etäisyyttä tulisi olla vähintään 12 m.
Päärakennuksen (asuinrakennus tai loma-asunto), jonka kerrosala on enintään 120 m², etäisyyden tulee olla vähintään 30 m rantaviivasta. Suuremman päärakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 40 m. Vähimmäisetäisyydet mitataan aina rakennuksen lähimmästä seinästä tai sen katosten kantavista pilarilinjoista.

LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ
Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia, eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta. Tilan välittömässä läheisyydessä on useita loma-asuntoja sekä muutamia ympärivuotisia rakennuspaikkoja Vuoreslahdentien läheisyydessä. Alueelle on rakennettu Vuoreslahden vesiosuuskunnan vesijohto, mutta alueella ei ole viemäriverkostoa käytettävissä.

MITOITUS
Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara osayleiskaavan rantamitoitus on noin 6,6 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohti. Kyseessä olevan tilan kantatilalla on ollut muunnettua rantaviivaa kaikkiaan 470 metriä. Kantatilasta on muodostunut aiemmin yhteensä viisi rantarakennuspaikkaa (neljä loma-asunnon rantarakennuspaikkaa ja yksi ympärivuotisen asunnon rantarakennuspaikka), jotka on osoitettu osayleiskaavassa. Lisäksi kantatilasta on muodostettu osayleiskaavassa osoitetut kolme kuivan maan rakennuspaikkaa, joista yksi rakentamaton on osoitettu haetun hankkeen tilan alueella ranta-alueen ulkopuolelle. Mikäli kyseessä olevalle tilalle osoitettaisiin osayleiskaavan vastaisesti hankkeen mukainen uusi rantarakennuspaikka ympärivuotiselle asunnolle, tulee rakennushanke huomioida mitoituslaskennassa kaavassa käytetyn  rantamitoitusperiaatteen mukaisesti kahtena rantarakennuspaikkana (1 asuinrakennus = 2 loma-asuinrakennusta). Hanke mukaan lukien kantatilan rannan mitoitusluvuksi muodostuu näin ollen 17 rantarakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohden, mikä ylittää huomattavasti Kajaanin kaupungissa yleisesti sekä Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara osayleiskaavassa käytetyt mitoitustehokkuudet.

Oheisliite, Ote poikkeamislupakartasta 

KUULEMINEN
Hakija on kuullut viittä (5) rajanaapuria, joista osalla on omistuksessaan useampia naapuritiloiksi rajautuvia kiinteistöjä. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lisätietoja asiasta antaa yleiskaavasuunnittelija Ismo Vendelin, p. 044 421 4188 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto ei myönnä poikkeamislupaa seuraavin perusteluin.

Perustelut
Rakennushanke on oikeusvaikutteisen Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara osayleiskaavan vastainen. Kantatila on käyttänyt osayleiskaavassa osoitetun rakennusoikeutensa alueella jo toteutuneen rakentamisen myötä. Uuden omarantaisen rakennuspaikan osoittaminen hakemuksessa esitetylle tilalle vaarantaisi maanomistajien tasavertaisen kohtelun periaatteen toteutumisen ja aiheuttaisi haittaa kaavan toteutumiselle. Poikkeamisluvan myöntämiselle ei näin ollen ole perusteita.

Päätös

Hyväksyi.

Esteellisyys

  • Jari Kauppinen

Tiedoksi

Hakija, Kainuun Ely-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.