Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Päätös poikkeamislupahakemuksesta 1-10-32, Kauppakatu 30, Kajaani Keskusta

KAJDno-2019-1310

Valmistelija

  • Piia Väyrynen, Kaavoitusarkkitehti, piia.vayrynen@kajaani.fi

Perustelut

HAKIJA
Osuuskauppa Maakunta
Veturitie 1, 87100 Kajaani

RAKENNUSPAIKKA
Kiinteistötunnus: 205-1-10-32, pinta-ala 4188 m²
Osoite: Kauppakatu 30, 87100 KAJAANI

KUVAUS
Suunniteltu rakennushanke on korkeimmalta osaltaan viisikerroksinen asuin- ja liikerakennus. Suunniteltua kerrosalaa on 7876 k-m². Olemassa oleva 5654 k-m² liikerakennus puretaan. Rakennuspaikka on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä, joka sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa Raatihuoneentorin, Linnankadun, Pikku-Pohjolankadun, Kauppakadun ja rakennetun kerrostalotontin rajaamalla alueella. Suunnitellun hankkeen autopaikoitusmitoitus poikkeaa asemakaavanmukaisesta autopaikoitusnormista. Suunnitelman mukainen autopaikoitus sijoittuu rakennuksen kellariin.

Erityisinä syinä ja perusteluina hakija kirjoittaa: ”Suunniteltu määrä vastaa Kajaanin kaupungin autopaikkaselvityksen pohjalta tehtävää autopaikkamäärämitoitusta.”

Poikkeamislupahakemus 28.10.2019, (saapunut 8.11.2019), oheisliite

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA
Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa.

Hakija hakee lupaa poiketa asemakaavan mukaisesta autopaikoitusnormista.  

Poikkeamisen toimivalta on ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017).

KAAVATILANNE
Alueella on voimassa 24.2.2011 voimaan tullut asemakaava (KV 18.1.2011). Asemakaavassa tontin kaavamerkintä on K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Tontin rakennusoikeus on 9000 k-m². Rakennusalalle sallitusta kerrosalasta asumiseen saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten puolet (as 50 %). Tonttia koskee merkintä ma-8 ja määräys: ”Rakennusalan osa, jolle saadaan sijoittaa kellarikerros, joka tulee varata asemakaavassa määrättyjä autopaikkoja sekä tontin kerrosalaan sisältyviä tuulikaappi-, porrashuone- ja teknisiä tiloja varten. Alueen kautta tulee järjestää kulkuyhteys viereisen kadun alle tasolle n. + 138.” Pikku-Pohjolankadulta johtaa kellariin ohjeellinen maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska. Linnankadun puoleisessa osassa Pohjolankadun puolella on liittymäkieltoa. Pohjolankadun puoleista julkisivua koskee määräys ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan. Linnankadun puoleisen rakennusosan kerrosluvuksi on määritelty I ja rakennuksen keskiosaan II. Pohjolankadun puolella rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on + 162.6 ja Kauppakadun puolella +153.7. Rakennus on rakennettava kiinni tontin Pohjolankadun, Linnankadun, Raatihuoneentorin ja Kauppakadun puoleisiin rakennusalan sivuihin. Yleisissä määräyksissä on määrätty leikki- ja oleskelualueesta, kaupunkiarkeologiasta, lausunnon pyytämisestä Kainuun Museolta ja autopaikoituksesta.

Asemakaavan mukainen autopaikkanormi on asumiselle 1 ap/100 k-m² ja toimistolle ja liiketilalle 1 ap/ 50 k-m². Päivittäistavarakaupan osalta pysäköintinormi on 1/ 50 k-m². Asemakaavan pysäköintinormin mukaisesti autopaikkoja pitäisi toteuttaa hankkeen mukaiselle kerrosalalle yhteensä 129.

Tontti rajautuu Linnankadun jalankululle ja polkupyöräilylle varattuun katuun (pp), Raatihuoneentorin katuaukioon/toriin, Kauppakadun ja Pohjolankadun katualueisiin ja asuinkerrostalojen korttelialueeseen. Linnankadun, Raatihuoneentorin ja Kauppakadun alle on osoitettu maanalainen autojen pysäköimispaikka (map). Pikku-Pohjolankadun alle on niin ikään osoitettu alueen osa, jolle saadaan rakentaa maanalaista tilaa yhteen kerrokseen autopaikkoja varten (ma-6), jonka likimääräinen korkeusasema on +138.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Kajaanin keskustan pysäköintistrategian, § 180 9.10.2019. Pysäköintistrategian yhteydessä on määritelty uusi pysäköintinormi, jolla määritellään, kuinka monta autojen pysäköintipaikkaa uudisrakentamisen yhteydessä on toteutettava. Pysäköintistrategian mukainen normi on asumiselle 1 ap/120 k-m² ja toimistolle ja liiketilalle 1 ap/ 80 k-m². Päivittäistavarakaupan pysäköintinormi on 1/ 50 k-m². Pysäköintistrategian mukainen mitoitus edellyttää 93 autopaikan toteuttamista.

Alue rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009) Kajaanin Kauppakadun funkistalot ja Raatihuoneentori.

Ote poikkeamislupakartasta, oheisliite

KUULEMINEN
Hakija on kuullut naapureita. Kiinteistöjen 205-1-7-21, 205-1-7-20 ja 205-1-7-19 osalta naapurikuulemiset eivät ole saapuneet liitettäessä asiaa listalle. Kuulemiset liitetään kokouksen asiakirjoihin ennen kokousta. Mikäli puuttuvat kuulemiset eivät ehdi kokoukseen, asian käsittely siirtyy. Muilla naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Naapurikuulemiset, oheisliite

Lisätietoja asiasta antaa kaavoitusarkkitehti Piia Väyrynen, p. 044 7148 285 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisen seuraavin perusteluin:

Perustelut
Kaupunginhallitus on hyväksynyt (§ 180, 9.10.2019) Kajaanin keskustan pysäköintistrategian ja sen yhteydessä uuden pysäköintinormin keskustan alueelle. Kaupunginhallitus on päättänyt, että selvityksen pysäköintinormimitoitusta voidaan käyttää suoraan poikkeamisluvan perusteena pysäköintipaikkoja määritettäessä alueen rakennushankkeille sekä asemakaavojen laatimisessa. Hankkeen suunniteltu pysäköintipaikkamäärä noudattaa pysäköintistrategian selvityksen mukaista pysäköintinormimitoitusta.

Poikkeamisella ei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuteta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom., 171–174 §.

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa (2) kaksi vuotta tästä päivästä lukien.

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa.

Maksut
Myönteinen päätös 440 euroa. Kielteinen päätös 220 euroa.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kainuun ELY-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS   (Poikkeamisluvat)

 

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä)  ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen  hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

 
 Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100  OULU
 Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
 Faksi: 029 56 42841
 Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 Puh. 029 56 42800 (vaihde)
 Virka-aika: klo 8.00–16.15
 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.