Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Päätös YIT Teollisuus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Kalliokumpu ja Kalliokumpu 2, Kajaani

KAJDno-2019-1198

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

IT Teollisuus Oy hakee maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen sekä kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen ja varastointiin tilojen Kalliokumpu RN:o 205-410-5-78 ja Kalliokumpu 2 RN:o 205-410-5-91 alueella.

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee noin kuusi kilometriä kaupungin keskustasta kaakkoon, osoitteessa Ruuhijärventie 66. Varsinainen ottotoiminta sijoittuu kiinteistön Kalliokumpu RN:o 205-410-5-78 alueelle. Molemmat kiinteistöt ovat hakijan omistuksessa.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan 10 vuodeksi. Otettava määrä on 500 000 k-m3 ja vuotuinen otto on enimmillään 250 000 k-m3. Ottamisalueen pinta-ala on noin 6,3 ha. Louhoksen suunniteltu pohjan pinnantaso on +145,50 (N2000). Alueelta on otettu kiviaineksia aiemmin ja louhos on täyttynyt vedellä. Pohjaveden pinta on tasolla +156,00 m (N2000) ja louhoksessa olevan veden syvyys on 7–10 metriä. Altaassa on vettä arviolta 60 000 m3. YIT Teollisuus Oy on saanut vesien poisjohtamiseen luvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 4.9.2019.

Maa-ainesten oton aikana louhos pidetään kuivana pumppaamalla. Ottotoiminnan jälkeen louhoksen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3 tasolle +153,00 (N2000) saakka ja sen alapuolella louhimisjyrkkyys on 1:7. Toiminnan päätyttyä louhos täyttyy vedellä ja veden pinta tasaantuu suunnilleen tasolle +156,00 (N2000). Alueelta kuoritut pintamaat käytetään korkeuden +156,00 yläpuolisten luiskien muotoiluun.

Louhittu kiviaines murskataan ja varastoidaan alueella. Toimintaa on 1–4 kuukauden ajan vuodessa. Päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 6–22. Kallion räjäytyksiä tehdään klo 8–18. Räjäytyksistä, kallion porauksesta, kiven rikotuksesta ja murskauksesta aiheutuu melua noin 11–12 tuntia päivässä. Toiminnassa käytettävistä polttoaineista ja kiviaineksen pölyämisestä aiheutuu päästöjä ilmaan. Toiminnassa syntyy sekalaista yhdyskuntajätettä, metallijätettä sekä öljyisiä jätteitä.

Hakemuksesta jätetty muistutus on kokonaisuudessaan oheisliittenä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää YIT Teollisuus Oy:lle yhteislupana käsitellyn maa-aines- ja ympäristöluvan liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti, ellei lupapäätöksessä toisin määrätä.
 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Kainuu ELY-keskus, Kainuun Sote/ympäristöterveydenhuolto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus L-vastuualue, muistutuksen jättänyt

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS  (ympäristöluvat)   
 

Valitusviranomainen

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.


Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä.


Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.


Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava


- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot  muuttuvat, on niistä ilmoitettava   Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at)  oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).


Valituskirjelmään on liitettävä


- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.


Valituksen toimittaminen


Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100  VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksi: 029 56 42760
Aukioloaika: 8.00–16.15

 
Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.