Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Maisemointisuunnitelman muutoksen hyväksyminen Maunuksenmäen ottoalueella tilalla RN:o 205-403-25-2, Koutaniemi Kajaani

KAJDno-2019-1362

Valmistelija

  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Asia

Destia Oy:n hakemus maisemointisuunnitelman muuttamiseksi Maunuksenmäen maa-ainesten ottoalueella tilalla 205-403-25-2

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on myöntänyt 10.12.2008 § 82 Destia Oy:lle maa-ainesluvan kallioainesten ottamiseen Koutaniemellä sijaitsevalle Maunuksenmäki-tilalle kiinteistötunnus 205-403-25-2. Paikka sijaitsee noin 15 km Kajaanin keskustasta länteen Maunuksemäentien varrella. Maa-ainesten ottolupa on ollut voimassa 10 vuotta ja se on päättynyt 16.1.2019. Voimassa olevassa 23.6.1997 hyväksytyssä Koutaniemi–Vuoreslahti–Sarvivaara osayleiskaavassa alueen merkintä on eo-ka eli kallionlouhinta-alue.

Destia Oy on hakenut 2.10.2019 päivätyllä hakemuksella muutosta 10.12.2008 myönnetyn luvan lupamääräykseen nro 2, jonka mukaan maisemointi ja jälkihoito tulee tehdä ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Hakijan tiedot
Destia Oy
Lohkarekuja 1
62100 Lapua
Y-tunnus 2163026-3
Yhdyshenkilö: Timo Juopperi, puh. 040 0204 834
sähköposti etunimi.sukunimi@destia.fi

Nykytilanne
Ottamisalueen pinta-ala on noin 2,1 ha. Alue on vanha kallionottopaikka, mutta vuonna 2008 myönnetyn maa-ainesten ottoluvan aikana alueella ei ole ollut ottamistoimintaa. Kallion louhintaa on tehty aiemman luvan aikana, minkä jäljiltä ottoalueella on louhos. Louhoksen etelä- ja länsireunat ovat kallioseinämiä, jotka on syksyllä 2018 louhittu ja muotoiltu kaltevuuteen 1:3. Luiskien muotoilu on tehty louhitulla kallioaineksella ympäröivään maastoon sopivaksi. Länsireunalla louhe on osittain peitetty alueella varastoiduilla pintamailla. Muutoin louhepinta on paljaana. Louheen peittäminen kokonaan edellyttäisi maa-aineksien kuljetusta alueelle muualta. Muilta osin ottoalue on alkanut metsittyä luontaisesti.

Haettu muutos maisemointia koskeviin määräyksiin
Ottamissuunnitelman (22.9.2008) kohdassa 4. Maisemointi ja alueen jälkihoito on esitetty seuraavaa. ”Ottamistoiminnan päätyttyä alueen reunat louhitaan porrastaen vähintään kaltevuuteen n. 1:3 ja taitekohdat pyöristetään luontoon sopiviksi. Alueen pohja muotoillaan siten, että louhoksen pohjalle ei pääse muodostumaan pintavesilammikoita. Luiskien muotoilussa käytetään puhdasta maa-ainesta sekä pintamaata. - - - Ottamistoiminnan jälkeen alue metsitetään männyntaimilla.”

Muutoshakemuksessaan Destia Oy esittää, että ottoalue jää eräänlaiseksi kivikkoalueeksi (vrt. rakka), mikä voisi olla mahdollista alueen syrjäinen sijainti sekä alueen metsätyyppi ja luontaiset pintakalliot huomioon ottaen. Louhoksen muotoilu täyttää alueen turvallisuuteen liittyvät ehdot.

Muutoshakemuksen käsittely
Hakemuksesta ei ole kuulutettu, koska muutoksen ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin. Tilan omistaja Erikoissijoitusrahasto UB Metsä on 4.11.2019 päivätyllä lausunnollaan ilmoittanut hyväksyvänsä ehdotuksen jättää alue nykyiseen tilaan kivikkoalueeksi.

Tarkastukset
Alueelle on tehty maastokäynti 13.9.2019.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myöntää Destia Oy:lle luvan poiketa ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätöksessä 10.12.2008 § 82 hyväksytystä maisemointisuunnitelmasta siten, että maisemointi- ja jälkihoitotyöt tehdään 2.10.2019 päivätyssä hakemuksessa esitetyn mukaisesti.

Perustelut
Alkuperäisestä maisemointisuunnitelmasta poikkeaminen ei merkitse maa-ainesluvan olennaista muuttamista, eikä vaikuta asianosaisten asemaan tai haitallisesti luonnonolosuhteisiin. Louhoksen reunojen loiventaminen louhitulla kiviaineksella kaltevuuteen 1:3 on riittävä louhoksen maisemoimiseksi alueen syrjäinen sijainti, luonnonolot ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Voimassa olevassa osayleiskaavassa alueen merkintä on kallionlouhinta-alue.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 14 §, 16 §, 23 §
Maa-ainesasetus (926/2005)  6 §, 8 §

Asian käsittelymaksu
Asian käsittelystä peritään 1.7.2016 voimaan tulleen Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukaisesti 300 euroa.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakua. Hakemus on käsitelty valvontaan liittyvänä asiana.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Destia Oy, Erikoissijoitusrahasto UB Metsä

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §