Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Hakemus yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi

KAJDno-2019-233

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Loiste Sähköverkko Oy on 30.4.2019 saapuneella hakemuksella hakenut Kajaanin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolta lupaa uuden 20 kV ja 0,4 kV ilmajohdon rakentamiseen Jormuan kylään tilalle Kivelä 11:13 ja Helkko 11:14. Hakijalla on tarve lisätä sähkön toimitusvarmuutta alueella sijoittamalla ilmajohdot päätien varteen. Hakija ei ole saanut tehtyä käyttöoikeussopimusta kyseisten tilojen omistajien kanssa. Hakija on esittänyt kaksi vaihtoehtoista ilmajohdon sijoitusreittiä. Ilmajohdon sijoitusvaihtoehdot (VE1 ja VE2) ilmenevät tarkemmin karttaliitteissä (Liite 1 ja 2). Hakemus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään.
VE1-vaihtoehdossa uusi 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon rakentaminen tien viereen yhteensä 115 m pituudelta, 10 leveänä johtoalueena. Uusien 0,4 kV maakaapeleiden asentaminen yhteensä 75 m pituudelta, kaapelireitin leveys 3 m, sekä 1 kpl jakokaapin asennus. VE2-vaihtoehdossa uusi 20 kV ilmajohto rakennetaan metsän keskelle kiertäen Helkko ja Kivelä tilat, sekä uuden 0,4 kV maakaapelointireitti ELYn tiealueelle.
Hakijan perusteluissa VE1-vaihtoehto on sähköntoimittamisen, sekä huoltotöiden varmistamisen kannalta ensisijainen vaihtoehto. VE2-vaihtoehdossa hakijan mukaan kustannukset niin rakentamisessa, kuin huolto- ja kunnossapidossa olisivat korkeammat (oheisliite). Lisäksi VE2-vaihtoehdon myötä tulisi maanomistajien kanssa käynnistää uudestaan sopimusneuvottelut. Hakija on esittänyt rakennuskustannuksista vertailun (oheisliite). Kiinteistön omistajat on kuultu hakijan ensisijaisen vaihtoehdon (VE1) mukaisesti. Kiinteistön omistajille on 2.5.2019 varattu vastineentekomahdollisuus 17.5.2019 mennessä. Kiinteistön omistajat ovat jättäneet asiasta huomautuksen, jossa vastustavat ilmajohdon rakentamista sen pitkäaikaisiin haittoihin ja rasitteisiin vedoten (oheisliite). Lisäksi asianomaisen mukaan tuulituhot kasvavat ja ilmajohto hankaloittaa metsänhoitotöitä, sekä aiheuttaa maisemallista haittaa kesäpaikan kohdalla. Asianomainen toivoo/vaatii, että johdot tehtäisiin maakaapelointina.

Loiste Sähköverkko Oy:lle on annettu vastineenantomahdollisuus huomautukseen. 29.5.2019 tulleessa sähköpostissa (oheisliite) on Loiste ilmoittanut, että edetään aikaisemman hakemuksen yhteydessä annettujen vastineiden mukaan. VE1-vaihtoehto ei ole muuttunut, joka on päävaihtoehto. Vastineessa on ilmaistu tarve varmentaa sähkön toimitusvarmuutta ja laatua. Hankalien kulkuyhteyksien etäisyydellä keskellä metsäaluetta olevat ilmajohdot on suunniteltu siirrettäväksi teiden varsille sekä taajama-alueen ja asutusten lähellä olevat ilmajohdot muutetaan maakaapeliksi mahdollisuuksien mukaan. Saviniemen alueella maakaapelointi on suunniteltu tehtäväksi hankkeen alkupäässä, jossa asutusta on tiheämmässä. Hankkeen loppuosassa sähköverkko on suunniteltu rakennettavaksi ilmajohtona tien varteen. Ilmajohdon rakentamisesta tien viereen olemme saaneet sovittua Helkko ja Kivelä kiinteistöjä ennen ja jälkeen olevien maanomistajien kanssa yhtä maanomistajaa lukuun ottamatta. Helkko ja Kivelä kiinteistöjen kohdalla maakaapeli vaihtoehto ei ole sähköntoimittamisen ja kustannusten kannalta järkevää. Mikäli Helkko ja Kivelä kiinteistön kohdalle sijoitetaan maakaapeli VE1 reitin mukaan, tulevat tekniset rakennuskustannukset olemaan 7331 euroa enemmän kuin nyt suunniteltu ilmajohtoverkko. Puutavaran varastointi ei ole mahdollista linjan alle. Mikäli tienvarressa oleva ilmajohto estää koko kiinteistön pituudelta puuston varastoinnin, voidaan pistotien rakentaminen toteuttaa Loisteen toimintamallin mukaisesti. Hakemuksessa olevan suunnitelman mukaisesti Helkko ja Kivelä kiinteistöjen osalta tilalta purkautuu 134 m pituudelta ja 10 m leveydeltä 20 kV ilmajohtoa, jolta osin maa-alue tulee jäämään maanomistajan omaan käyttöön rakenteiden poistamisen jälkeen.

MRL 161 § mukaan:
Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistöllä aiheuteta tarpeetonta haittaa. Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä. Hakija on lisäksi esittänyt, että päätöstä voitaisiin noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Hakija ehdottaa 4500 euron vakuuden asettamista mahdollisen johto-osuuden purkamiseksi ja kohteen maisemoimiseksi.

MRL 144 § mukaan:
Aloittamisoikeus
Lupaviranomainen voi antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide-, tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätösten kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Juha Moilanen, p. 044 4214 084 tai juha.ma.moilanen(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Lupajaosto myöntää luvan Loiste Sähköverkko Oy:lle 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon rakentamiseen Jormuan kylässä tilalle Kivelä Rno. 11:13/Helkko RN:o. 11:14 hakemuksen liitekartan VE1-vaihtoehdon mukaisesti.

Perustelut:

VE1-vaihtoehto on verkon rakentamiseksi ja huoltamiseksi edullisin vaihtoehto sekä sähkön toimitusvamuuden kannalta parempi vaihtoehto. Ilmajohtoa ei voida muutoin sijoittaa tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Ilmajohdon sijoittaminen ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa sen sijaitessa tienvarressa.

Lupajaosto hyväksyy hakijan hakemuksen siitä, että tätä päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeus myönnetään 4500 euron vakuutta vastaan.

 

Päätös

Palautetaan valmisteluun. Hakijan tulee esittää muita realistisia vaihtoehtoja vaikutus- ja kustannusvertailuineen.

Esteellisyys

Jussi Heikkinen

Valmistelija

  • Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, juha.ma.moilanen@kajaani.fi

Perustelut

Hakija on esittänyt uusia vaihtoehtoja verkon rakentamiseksi (liitteet VE1-VE4). Hakijalle on ehdotettu, että kävisivät maanomistajien kanssa neuvotteluja VE4 osilta. Hakijan mukaan heille edelleen paras vaihtoehto on VE1, jota ehdotettiin viime kokouksessa. Maanomistajat on kuultu asian suhteen.

Hakija on ilmoittanut liitteen VE1 osilta puoltavasti muun muassa seuraavaa:

Varmistaisin vielä että vaihtoehto 4:n suunnitelma on ymmärretty oikein. Rannan puolelle 20 kV ilmajohto jäisi ilmaan ja johtoaluetta levennetään vielä 5 m enemmän, samalle reitille asennetaan 0,4 kV maakaapeli. Lisäksi uutta 20 kV ilmajohtoa rakennetaan tien toiselta puolelta rannanpuolelle tien ylitse kahteen eri kohtaan ja molemmissa johtoalueiden leveydet tulisivat olemaan 15 m. 0,4 kV kaapelireitti kulkee ilmajohdon alla.

Sijoitushakemuksessamme suunnitelma (VE1) poistaisi rannan puolella olevan ilmajohdon ja tien vierialue on suunniteltu käytettäväksi uudeksi ilmajohtoalueeksi.

Maanomistajat ovat jättäneet kuulemisvaiheessa muistutuksen (oheisliite). Maanomistajat hyväksyisivät vaihtoehdoista vain VE3.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Juha Moilanen, p. 044 4214 084 tai sposti juha.ma.moilanen(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Suunnittelupäällikkö, jari.kauppinen@kajaani.fi

Lupajaosto myöntää luvan Loiste Sähköverkko Oy:lle 0,4 kV ja 20 kV ilmajohdon rakentamiseen Jormuan kylässä tilalle Kivelä Rno. 11:13/Helkko RN:o. 11:14 hakemuksen liitekartan VE1-vaihtoehdon mukaisesti.

Perustelut:

VE1-vaihtoehto on verkon rakentamiseksi ja huoltamiseksi edelleen sopivin vaihtoehto, sekä sähkön toimitusvarmuuden kannalta paras vaihtoehto. Ilmajohtoa ei voida muutoin sijoittaa tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Ilmajohdon sijoittaminen ei aiheuta kiinteistölle tarpeetonta haittaa sen sijaitessa tienvarressa. Ilmajohto tienvarressa palvelee jatkossa parhaiten myös kyseisessä kohtaa olevia uusia rakennuspaikkoja.

Lupajaosto hyväksyy hakijan hakemuksen siitä, että tätä päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeus myönnetään 4500 euron vakuutta vastaan.

 

 

 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, Kivelä ja Helkko -tilan omistajat, Kainuun Ely-keskus, rakennusvalvonta(at)kajaani.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
029 56 42842 (kirjaamo)
virka-aika: klo 8.00–16.15
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kun käytetään todisteellista tiedoksiantoa:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valituksen muoto ja sisältö


Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:


• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 


• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite:  Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: (08) 6155 2510
Puhelinnumero:  (08) 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.