Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, kokous 10.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-13

Valmistelija

  • Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi
  • Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Perustelut

Iltakouluasiana kokouksen alussa: käsittelyyn tulossa olevien asioiden esittelyä, Huttunen Taina

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 19.4.2023 Keisarintienturve Oy:n Vaivaissuon turvetuotantoalueen jälkihoitotoimista ja ympäristöluvan velvoitteiden päättymisestä. Kainuun ELY-keskus katsoo, että annetut selvitykset jälkihoitotoimista ovat riittävät ja jälkihoitotoimet alueella on tehty asianmukaisesti. Vaivaissuon turvetuotantoalueelle myönnetty ympäristölupapäätös (nro 147/2014/1, PSAVI/148/04.08/2012) ja siinä olevat velvoitteet todetaan suoritetuksi ja luvan voimassaolo päättyneeksi.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.4.2023. Terrafame Oy on tehnyt koetoimintailmoituksen toiminnasta, jolla selvitetään nestemäisen ammoniumsulfaatin vaikutusta bioliuotusprosessiin. Tarkoitus on jatkaa tammikuussa 2022 aloitetun koetoiminnan mukaista ammoniumsulfaatin syöttöä liuoskiertoon vähintään täyden primääriliuoskierroksen eli 18 kk ajan. Aluehallintoviraston ratkaisun mukaisesti Terrafame Oy voi jatkaa ilmoituksen koeluontoista toimintaa 31.12.2024 asti. (KAJDno-2021-877)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (567/2023) 26.4.2023. Valitukset ympäristölupa-asiassa, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 26.10.2020, Nro 133/2020 (Terrafame Oy:n uusien energiatuotantoyksikköjen ympäristölupa). (KAJDno-2020-1399)

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (568/2023) 26.4.2023. Valitukset ympäristölupa-asiassa, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.1.2021, Nro 5/2021 (Terrafame Oy:n akkukemikaalitehtaan ympäristölupa). (KAJDno-2018-427)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös (POPELY/811/2023) 28.4.2023 NRC Group Finland Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta melua aiheuttavasta tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta. Kyseessä on normaaliin rautateiden kunnossapitoon kuuluva työ, jossa pyritään kunnostamaan radan geometriaa. Työt aloitetaan toukokuun alussa rataosalla 2101, josta osa sijoittuu Kajaanin kaupungin alueelle. Kajaanin ympäristönsuojeluviranomaisen 13.4.2023 antama lausunto oheisliitteenä. (KAJDno-2022-598)

 

Lupajaoston kevään 2023 alustavat kokousajat:

- keskiviikko 7.6. klo 16.15 kokoustila Lönnrot

Tutustumiskäynti Renforssin rantaan ympäristöteknisen lautakunnan ja Kajaanin Veden johtokunnan kanssa, päivämääräksi alustavasti sovittu 8.6.

 

Lupajaoston syksyn 2023 alustavat kokousajat, kokoustila Lönnrot:

- keskiviikko 16.8. klo 16:15

- keskiviikko 20.9. klo 16:15

- keskiviikko 18.10. klo 16:15

- keskiviikko 15.11. klo 16:15

- keskiviikko 13.12. klo 16:15

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §