Ympäristötekninen lautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Ympäristöteknisen toimialan talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024

KAJDno-2021-557

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kajaani.fi
  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan 8.6.2021 talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023–2024 laadintaohjeen. 

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeessa ympäristöteknisen toimialan toimintakatteeksi on esitetty -1 882 milj. euroa. Ympäristöteknisen lautakunnan talousarvio on laadittu nykyinen palvelutaso ja laajuus säilyttäen, jolloin toimintakate on -1 882 milj. euroa. Laadinnassa on huomioitu sopeuttamissuunnitelman edellyttämät toimenpiteet. 

Ympäristöteknisen toimialan tulosalueittain laaditussa henkilöstösuunnitelmassa vuosille 2022– 2024 henkilöstön määrä ilmoitetaan ns. HTV2-lukuna. Suunnitelman mukaan tavoitteena on vähentää ympäristöteknisen toimialan henkilöstön määrää 1–2 vuodessa suunnitelmakaudella.

Maa- ja vesialueiden investointien osalta investointiesitys vastaa aikaisempaa käytäntöä ja mitään erityisiä investointitarpeita maa-alueiden hankintaan ei ole esitetty vuosille 2022–2024. Investointiesitys sisältää olemassa olevien rakennusten, tilojen, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kunnostamista, peruskorjaamista sekä pieniä kehittämishankkeita ja irtaimistohankintoja. Esityksessä on myös uusia investointikohteita.

Liitteessä on esitetty talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 sekä ympäristöteknisen toimialan investointisuunnitelma 2022 - 2024.

Oheisliitteenä kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvion laadintaohje (8.6.2021 1 120)

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jussi Heikkinen, p. 040 678 3246 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta

1. hyväksyy toimialan ja tulosalueiden palveluohjelmiin esitetyt palvelulinjaukset sekä tuloskortteihin asetetut toiminnalliset tavoitteet vuosille 2022 ja 2023–2024.

2. hyväksyy esityksen investoinneista vuodelle 2022.

3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ympäristöteknisen toimialan vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma 2023–2024 hyväksytään ympäristöteknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta päätti lisätä teknisenä korjauksena talousarvion kunnallistekniikka ja liikunta palvelulinjausten kohtaan 3 esteettömyyden huomioimisen palvelulinjauksen toteuttamisessa.

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §