Ympäristötekninen lautakunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Entisen linja-autoaseman sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien myynti Sammonkaaren pysäköintiyhtiölle

KAJDno-2021-1017

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki omistaa entistä linja-autoasemaa palvelevat kunnallistekniset liittymät, jotka se on ostanut Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy:ltä 15. tammikuuta 2018 päivätyllä kauppakirjalla. Liittymien kirjanpidon tasearvo on yhteensä 6651,83 euroa ja se jakaantuu liittymille seuraavasti:

Loiste Lämpö Oy:n kaukolämpöliittymä, 4301,41 euroa.

Kajaanin Vesi liikelaitoksen vesi- ja jätevesiliittymät, 1175,21 euroa.

Loiste Energia Oy:n sähköliittymä, 1175,21 euroa.

Kaupunki on vuokrannut Sammonkaaren korttelin alueelta tontit 205-2-95-6 ja 205-2-95-3001 Sakela Rakennus Oy:lle sekä RPK Rakennus Kemppainen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 1.7.2021 alkaen. Yhtiöiden kanssa on neuvoteltu liittymien luovuttamisesta myymällä ne tontteja hallinnoimaan perustetulle yhtiölle, jonka nimi on Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Parkki (y-tunnus: 3235308-9). 

Liittymät ovat siirtokelpoisia, mutta eivät palautuskelpoisia ja mikäli liittymät purettaisiin, tulisi niistä kaupungille niiden tasearvon verran tappiota. Liittymiä ei käytännössä voida luovuttaa kuin kyseisen korttelin toimijoille ja luovuttamalla liittymät korttelin pysäköinnistä vastaavalle yhtiölle, voidaan luovutuksen katsoa hyödyttävän kaikkia kortteliin tulevia asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. 

Päätöksenteko-oikeus asiassa on hallintosäännön 65 §:n mukaan Ympäristöteknisellä lautakunnalla, koska liittymät ovat ympäristöteknisen toimialan hallinnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki myy omistamansa entisen linja-autoasemakiinteistön kunnallistekniset liittymät Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Parkki (y-tunnus: 3235308-9) yhtiölle yhteensä 6651,83 euron hintaan ja muutoin oheisen kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Sammon Parkki / Lauri Kemppainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.