Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Sopimus Kajaanin Melontakeskus –hankkeen tilojen ja kaluston käytöstä

KAJDno-2017-606

Valmistelija

  • Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Melontakeskus -hanke toteutettiin vuosien 2016–2017 yhteistyössä Kajaanin kaupungin, Kajaanin Latu ry:n ja Oulujärven Melojat ry:n toimesta. Hankkeen yhteydessä hankittiin melontakalustoa ja rakennettiin Paltaniemen venesataman yhteyteen melontatalli ja rantautumisluiskat. Lisäksi rakennettiin 6 siirrettävää kajakkilaituria rantautumisen helpottamiseksi. Kajaanin Melontakeskus -hankkeen tavoitteena oli madaltaa melontaharrastuksen aloittamista ja tuotteistaa melontaan soveltuvia reittejä. Hankkeen yhteydessä järjestettiin melonnan peruskursseja ja ohjaajakursseja. Jatkossa Melontakeskuksen käyttäjinä tulevat olemaan kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat.

Kajaanin kaupunki ja Kajaanin Latu ry sopivat Kajaanin melontakeskus -hankkeen yhteydessä toteutettujen rakenteiden ja hankitun kaluston käytöstä ja hoidosta. Neuvottelujen pohjalta laadittu sopimusluonnos on liitteenä.

Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Matti Nousiainen, p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Latu ry:n välille laaditun sopimuksen Kajaanin melontakeskus -hankkeen yhteydessä toteutettujen rakenteiden ja hankitun kaluston käytöstä ja hoidosta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.