Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaupungin liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuneet maksurästit

KAJDno-2018-273

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta vahvistaa vuosittain hinnaston kaupungin urheilu- ja liikuntapaikkojen käytön osalta. Seuroilla ja järjestöillä on yksiselitteisesti tiedossa vuoroja varatessaan, mitä vuoron käyttäminen tulee maksamaan. Välillä seurat ja järjestöt jättävät kaupungin lähettämät vuorojen käytöstä aiheutuneet laskut maksamatta ja laskuja joudutaan huomautusten jälkeen laittamaan perintään. Seurat ja järjestöt käyttävät tästä huolimatta varaamiaan vuoroja, jolloin kaupungin saatava kasvaa.  Seuroille ja järjestöille myönnetään ja maksetaan toiminta-avustuksia, vaikka seuroilla on maksamattomia laskuja kaupungin suuntaan. Kaupungin saatavien turvaamiseksi on hyvä luoda selkeät periaatteet, joita noudatetaan vuoroja myönnettäessä ja avustuksia maksettaessa.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioidern neuvosto päättää, että 

avustuksia myönnetään seuroille avustusperusteiden mukaisesti. Avustuksia ei makseta niille seuroille, joilla on maksurästejä eikä maksusuunnitelmaa ole tehty ja noudatettu. Mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta, rästi otetaan suoraan avustuksesta.

Liikunta-ja kulttuuriasoioiden neuvosto esittää ympäristötekniselle lautakunnalle, että

1.  Uusia vuoroja ei myönnetä, jos on maksurästejä eikä maksusuunnitelmaa ole tehty ja noudatettu.

2. Myönnetyt vuorot perutaan, jos maksusuunnitelmaa ei noudateta ja/tai uusia rästejä syntyy.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Ympäristötekninen lautakunta vahvistaa vuosittain hinnaston kaupungin urheilu- ja liikuntapaikkojen käytön osalta. Seuroilla ja järjestöillä on yksiselitteisesti tiedossa vuoroja varatessaan, mitä vuoron käyttäminen tulee maksamaan. Välillä seurat ja järjestöt jättävät kaupungin lähettämät vuorojen käytöstä aiheutuneet laskut maksamatta ja laskuja joudutaan huomautusten jälkeen laittamaan perintään. Seurat ja järjestöt käyttävät tästä huolimatta varaamiaan vuoroja, jolloin kaupungin saatava kasvaa. Seuroille ja järjestöille myönnetään ja maksetaan toiminta-avustuksia, vaikka seuroilla on maksamattomia laskuja kaupungin suuntaan. Kaupungin saatavien turvaamiseksi on hyvä luoda selkeät periaatteet, joita noudatetaan vuoroja myönnettäessä ja avustuksia maksettaessa.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvoston esityksen mukaisesti, että

1. Uusia vuoroja ei myönnetä kaupungin liikuntalaitoksiin eikä ulkokentille, jos on maksurästejä, eikä maksusuunnitelmaa ole tehty ja noudatettu.

2. Myönnetyt vuorot perutaan, jos maksusuunnitelmaa ei noudateta ja/tai uusia rästejä syntyy.

Päätös

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyi esityksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.