Ympäristötekninen lautakunta, kokous 4.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Avustuksen maksaminen Brahenkadun jätevedenpumppaamon siirrosta Kajaanin Vedelle

KAJDno-2018-413

Valmistelija

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Perustelut

Brahenkadun jäteveden pumppaamo sijaitsee osittain Anorak Society Oy:lle vuokratulla, osoitteessa:  Brahenkatu 3, sijaitsevalla tontilla. Jäteveden pumppaamossa on ilmennyt vuoto paineputkessa, joka on korjattava mahdollisimman pian. Koska pumppaamon nykyisestä sijainnista on aiheutunut ajoittain hajuhaittoja Anorka Society Oy:n toiminnalle, Kajaanin Veden kanssa on neuvoteltu pumppaamon siirrosta kauemmaksi tonteista.

 Asiasta on teetetty konsultilla pumppaamon siirtosuunnitelma ja kustannusarvio, jotka ovat liitteenä. Kustannusarvion mukaan pumppaamon korjaaminen maksaa noin 100 000 euroa ja pumppaamon siirto noin 103 000 euroa. Kajaanin Veden tarpeisiin riittää se, että jätevedenpumppaamo korjataan nykyiselle paikalleen. Kaupungin maankäyttöintressi on kuitenkin se, että pumppaamo siirretään korjauksen yhteydessä kauemmaksi tonteista. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kanssa on neuvoteltu ratkaisusta, jossa Kajaanin Vesi teettää sekä pumppaamon siirron että rakentamisen ja maksaa pumppaamoon liittyvät kustannukset. Ympäristötekninen toimiala avustaa Kajaanin Vesi -liikelaitosta käyttötaloudestaan toteutuneiden pumppaamon siirtokustannusten määrään. Tämä edellyttää, sitä että ympäristötekninen lautakunta muuttaa 24.1.2018, § 5, tekemäänsä ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelmaa koskevaa päätöstä.  Koska vuoden 2017 tilipäätöstä laadittaessa on selvinnyt, että Lehtikankaan vanhan koulun rakennusten purkamiskulut on otettava varauksena vuoden 2017 tilinpäätökseen, tilakeskuksen käyttötalouteen varatuista rakennusten purkukuluista voidaan siirtää osa Brahenkadun jätevedenpumppaamon siirtokulujen avustukseksi Kajaanin Vesi -liikelaitokselle.

Pumppaamon suunniteltu uusi sijainti on Linnankadun länsipuolella, jolloin uudet putkiyhteydet joudutaan rakentamaan Linnankadun alitse. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista poistaa Linnankadun talvella liukas noppakiveys, oikaista kadussa olevat epätasaisuudet ja päällystää mäen kohta asfaltilla. Kadun korjaustyöt rahoitetaan investointiosan ”Pienet katumuutokset” -kohdasta.

Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Jari Kauppinen, p. 044 7100 034 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kauppinen, Vs. tekninen johtaja, jari.kauppinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää muuttaa 24.1.2018, § 5, tekemäänsä ympäristöteknisen toimialan käyttötalouden käyttösuunnitelmaa koskevaa päätöstä siten, että tilakeskuksen menokohdalta muut toimintakulut siirretään 200 000 euroa teknisen hallinnon menokohtaan avustukset. Kajaanin Vedelle maksetaan avustus todellisten kustannusten mukaisena, sitten kun pumppaamon siirto on tehty.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.