Ympäristötekninen lautakunta, kokous 3.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Varastoalueen vuokraaminen kiinteistön 205-18-3-16 (Elementtitie 12) alueelta Maarakennus Jan Kone Oy:lle

KAJDno-2017-553

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kiinteistöinsinööri, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Maarakennus Jan Kone Oy (y-tunnus: 1016515-9)/Jan-Markus Tolonen on pyytänyt saada vuokrata tontilta 205-18-3-16 (Elementtitie 12) n. 2500 m²:n suuruisen alueen käytettäväksi ei jatkuvassa käytössä olevien työlaitteiden, rakennustarvikkeiden sekä puhtaiden maa-ainesten valiaikaiseksi varastopaikaksi. Yritys on toivonut, että vuokra-aika olisi vähintään 10 vuotta. Yrityksen toimipiste sijaitsee Elementtitie 3:ssa, lähellä suunniteltua vuokra-aluetta ja alueen vuokraaminen tukisi sen olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä.

Tontilla 205-18-3-16 sijaitsee tällä hetkellä Ramirent Finland Oy:lle vuokrattu n. 5562 m²:n  suuruinen vuokra-alue. Uusi alue sijoittuisi tontille vanhan alueen viereen siten, että molemmat käyttäisivät samaa alueelle johtavaa tietä. Ramirent Finland Oy:n vuokrasopimus loppuu vuoden 2017 lopussa. Alueesta on tullut kyselyjä ja halukkuutta sen vuokraamiseen vaikuttaa olevan. Esteitä alueen uudelleen vuokraamiselle tai uuden alueen vuokraamiselle Maarakennus Jan Kone Oy:lle ei ole, koska tontille ei tällä hetkellä voi sijoittua muunlaista toimintaa ilman tonttijaon muutosta.

Vuokrasopimuksen ehdot mukailevat kaupunginhallituksen hyväksymän teollisuustontin maanvuokrasopimuksen ehtoja sillä poikkeuksella, että alueelle ei voi rakentaa eikä vuokrasopimusta voi ilman kaupungin antamaa lupaa siirtää kolmannelle. Vuokra vastaa Laajankankaan teollisuustontin hintatasoa ollen n. 0,45 euroa/m². Vuotuinen vuosivuokra on 1135,48 euroa elinkustannusindeksissä 1913 (1951:10=100).

Lisätietoja asiasta antaa kiinteistöinsinööri Jari Säkkinen, 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että Kajaanin kaupunki vuokraa Maarakennus Jan Kone Oy:lle (y-tunnus: 1016515-9) n. 2500 m²:n suuruisen alueen varastoalueena käytettäväksi 1135,48 euron vuosivuokralla alkaen 15.5.2017 ja päättyen 31.12.2026. Muuten vuokraehdot ovat pääosiltaan kaupunginvaltuuston hyväksymän teollisuustontin vuokraehtojen ja oheisen vuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.