Ympäristötekninen lautakunta, kokous 3.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Liikunta 2020 -hankkeen tilannekatsaus ja jatkotoimenpiteet

KAJDno-2017-312

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Henkilökunnan haastattelut ovat jatkuneet liikuntalaitosten henkilökunnan kanssa. Keskusteluissa on perehdytty työyhteisöiden tilaan. Työntekijöiden kanssa on myös keskusteltu yksiköiden tulevaisuudesta ja esimiestehtävien täyttämisestä ja vastuiden jakamisesta.  Keskustelut ovat edenneet hyvin ja henkilöstön kuulemiset ovat valmiit maaliskuuhun mennessä.

Hankkeen toinen keskeinen toimenpide on ollut liikuntapaikkojen kävijämäärien selvittäminen. Kajaanin keskustan alueen latuverkoston kävijämäärät on laskettu kameravalvonnan avulla.  Kävijämäärien tilastointiin on löydetty hyvä menetelmä, jonka avulla tilastointia voidaan jatkaa myös tulevina talvina. Alkavalla viikolla aloitamme jääkenttien kävijöiden laskennan, sekä laskemme Rehjan jääladun käyttäjiä.

Kolmas keskeinen toimenpide on ollut viestinnän kehittäminen. Koulujen ja kentänhoitajien yhteistyöhön on keskitytty, mikä on parantanut kenttien hoidon aikatauluja ja liikunnan opetuksen aikatauluja. Yhteistyön avulla olemme pystyneet takamaan kenttien olevan kunnossa liikuntatuntien alkaessa. Näin olemme päässeet rytmiin jolloin koulut pääsevät luistelemaan hoidetulle jäälle ja me pääsemme työskentelemään turvallisesti liikuntatuntien ulkopuolella.

Olemme myös reagoineet asiakaspalautteisiin aktiivisesti ja pyrkineet ratkomaan palautteiden ongelmia ja tarvittaessa suuntaamaan resursseja palautteen mukaan. Yhtenä esimerkkinä kansalaisten kuulemisesta on Kylmän ladulle tehty uusi latupohja, jonka suunnittelusta vastasivat alueen aktiiviset asukkaat ja liikuntapaikanhoitajat yhdessä.

Hankkeen seuraavat toimenpiteet ovat henkilöstö seminaari Ruuhijärvellä 2.3.2017, sekä seuraparlamentti.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, puh. 044 7100 373 tai sähköposti etunimi.kajaani(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Neuvosto merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Perustelut

Liikunta 2020 -kehittämishanke käynnistyi 1.10.2016 ja hanke on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Hankkeen loppuraportti valmistuu toukokuun aikana.

 Aleksi Nyström esittelee Liikunta 2020 -kehittämishankkeen loppuraporttiluonnoksen.

 Liikunta 2020 -kehittämishankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 6.4.2017 keskustellut hankkeen jatkosta. Ohjausryhmän puheenjohtaja Kaija Patronen teki ohjausryhmälle seuraavan esityksen:

 ”Minulla on huoli, miten projektin linjausten ”jalkauttaminen” ts. käytännössä suoritetaan. Mielestäni Aleksi on tehnyt hyvää työtä, hän on perehtynyt hyvin liikuntayksikön eri osa-alueisiin, kehitystä toimialoilla on saatu aikaiseksi ja olisi todella harmi jättää projekti vain raportiksi ilman varmuutta toimenpiteiden käytännön toteutuksesta.  Esitänkin, että otetaan kantaa projektin mahdollisesta jatkosta esim. 31.5.2018 saakka, silloin nähtäisiin mikä on projektissamme tehtyjen linjausten vaikutus sekä sen onnistuminen että toteutuminen käytännössä.

Näen, että mikäli käynnistetään uuden henkilön rekrytointi nyt, se vaatii perehdyttämiseen esimiehiltä aikaa sekä on se haaste myös uudelle henkilölle hypätä liikkuvaan junaan kylmiltään. Jos haluamme, että kehittämistoimenpiteet ja linjaukset otetaan käyttöön rauhassa tulevan kesän ja talven aikana, voidaan rekrytointia miettiä rauhassa talven 2018 aikana ja uutta henkilöä ajatellen hänenkin on helpompi aloittaa työt jo uudistetussa ympäristössä kevään 2018 aikana.”

Ohjausryhmä piti puheenjohtajan esitystä hyvänä ja oli yksimielisesti sitä mieltä, että kehittämishankkeen linjaukset olisi hyvä ”jalkauttaa” projektimaisesti siten, että kehittämishanketta jatketaan 31.5.2018 asti.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen, p. 044 7100 373 ja kaupungininsinööri Matti Nousiainen p. 044 7100 176 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Liikunta 2020 -kehittämishankkeen loppuraporttiluonnos saatetaan ympäristötekniselle lautakunnalle tiedoksi.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Liikunta 2020 -kehittämishankkeen ohjausryhmän esityksen.

Muutettu päätösehdotus:

Liikunta 2020 -kehittämishankkeen loppuraporttiluonnos saatetaan ympäristötekniselle lautakunnalle tiedoksi.

Ympäristötekninen lautakunta hyväksyy Liikunta 2020 -kehittämishankkeen ohjausryhmän esityksen ja jatkaa hanketta 31.5.2018 asti.

Asiantuntija Aleksi Nyström poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.


Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.


Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen


Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin ympäristötekninen lautakunta.


Postiosoite:  PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi
Faksinumero: 08 6155 2510
Puhelinnumero:  08 61551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö


Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja


Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin  kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.